A kegyelem órája – December 8. – 12:00

2023. dec | áhítatgyakorlat

kegyelem órája

A Titkos Értelmű Rózsa

Az utóbbi két évszázad nagy Mária-jelenései elsősorban a hívekhez intéznek felhívást, s csak másodsorban említik a papokat. Montichiariban (Észak-Olaszország) azonban a Szűzanya elsősorban a papok és szerzetesek számára adott üzeneteket, jóllehet azok másodsorban szólnak az egész világhoz is. Fontanelle (kis források) a neve annak a helynek, amely Montichiari dómjától mindössze egy km távolságra fekszik, s ahol a Szűzanya többször megjelent, és megáldotta a források vizét, hogy azok révén rendkívüli kegyelemben részesüljenek azok, akik használják azt. A jelenések 1947-ben kezdődtek és 20 éves megszakítással 1966-ban folytatódtak. Az üzenetekről bővebben.>>>

Részletek a kegyelem órájára vonatkozóan

[A Szűzanya] … fenséget sugárzó tekintettel kijelentette:

— December 8-án délben visszatérek az egyházközségbe. Az „a kegyelem órája” lesz. Pierina megkérdezte:

— Mit jelent „a kegyelem órája”?

Tömeges megtérést — válaszolta Mária. Majd hozzátette:

A megátalkodott lelkeket, akik hidegek mint a márvány, megérinti majd az isteni kegyelem. Hűségesekké válnak és szeretik utána az Urat.

forrás: Titkos Értelmű Rózsa

A boldogságos Szűz Mária kérései a kegyelem órájára vonatkozóan

  1. A kegyelmi óra napja és időpontja – december 8., Szeplőtelen Fogantatás ünnepedéli 12 órakor kezdődik és folytatódik 13 óráig egy teljes imaórára.
  2. Ebben az órában a „kegyelem óráját” teljesítő személynek otthon vagy a templomban el kell helyeznie mindent, ami elvonja a figyelmet, és teljes mértékben az Istennel való egyesülésre kell koncentrálnia ezen a különleges kegyelmi órán.
  3. Kezdjük a kegyelem óráját az 50. (51.) zsoltár háromszori imádkozásával, kitárt karokkal. (MISERERE MEI, DEUS – Könyörülj rajtam, Istenem)
  4. A kegyelem órájának hátralévő részét Istennel való csendes imában tölthetjük, Jézus szenvedéséről elmélkedve, a szent rózsafüzért imádkozva, Isten dicsőíthetjük egyéni módon vagy kedvenc imákkal, himnuszokat énekelve, elmélkedéssel, egyéb zsoltárokkal stb.

forrás: https://luisapiccarreta.me/wp-content/uploads/2016/12/The-HOUR-OF-GRACE.pdf

ima a templomban

A kegyelem órájának története

1947. december 8-ára néhány ezer személy gyűlt össze a dómnál, s Pierina csak nehezen tudott bejutni a templomba. Amikor elért a templom hajónak közepére, ahol a Szűzanya meg szokott jelenni, letérdelt, és elkezdte a rózsafüzért. Hirtelenül felkiáltott:

— Ó, a Szűzanya!

Erre a tömeg hirtelenül elhallgatott, s oly csönd lett, hogy a plébános szerint még egy szúnyog zümmögését is meg lehetett volna hallani. A Szűzanya egy hosszú, fehér lépcső tetején állt. A lépcső oldalát fehér, piros és aranysárga rózsák díszítették. Mosolyogva mondta:

— Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.

Néhány lépcsővel lejjebb szállva, hozzátette:

— Én vagyok a kegyelem Máriája, isteni Fiamnak, Jézus Krisztusnak Anyja.

Ismét lejjebb szállva néhány lépcsőfokkal:

— Azt akarom, hogy itt, Montichiariban „Titkos Értelmű Rózsának” nevezzenek. Azt kívánom, hogy minden évben, december 8-án, délben egyetemes „kegyelem órája” legyen, amellyel számos lelki és testi kegyelmet nyernek el. Az Úr, isteni Fiam, Jézus nagyon irgalmas lesz, ha a jók mindig folytatják az imát bűnös testvéreikért. Adjátok azonnal tudtára a katolikus Egyház legfőbb Atyjának, XII. Pius Pápának kívánságomat, hogy a kegyelemnek ezt az óráját terjesszék el és gyakorolják az egész világon. Azok, akik nem tudnak elmenni templomukba, elnyerhetik tőlem a kegyelmeket otthon imádkozva. Aki ebben a templomban imádkozik és ontja a bűnbánat könnyeit, az biztos útmutatást nyer, hogy Szívemtől elnyerje a kegyelmet és a védelmet.   Ebben a pillanatban Pierina megpillantotta a Szűzanya ragyogó Szívét, és hallotta:

— Íme a Szív, amely annyira szereti az embereket, jóllehet nagyobb részüktől gyalázásokban részesül viszonzásként…   Kis szünet után folytatta:

— Amikor a jók és a rosszak egyaránt egyesülnek az imában, elnyerik ettől a Szívtől az irgalmat és a békét… Jelenleg, közbenjárásomra, a jók elnyerték az Úrtól az irgalmat, és eltávolítottak egy nagy csapást.   Mosolyogva folytatta:

A világ rövidesen megismeri ennek a ,,kegyelem órájának” a nagyságát.   Pierina észrevette, hogy a Szűzanya távozni akar, s azt mondta neki:

— Szépséges Asszonyunk, hálát adok neked, áldj meg engemet, áldd meg országomat, Olaszországot, az egész világot, különösen a Szentatyát, a papokat, szerzeteseket és a bűnösöket is.   A Szűzanya ezt válaszolta:

— A kegyelmek bősége várja már minden gyermekemet, aki hallgat szavamra és szívére veszi kívánságomat.   E szavakkal eltűnt. A jelenés közben a Szűzanya egy titkot is bízott Pierinára, és megígérte neki, hogy majd visszatér, amikor elérkezik annak az ideje, hogy azt megmondja az egyházi elöljáróknak.

Rózsafüzér különleges ereje

A rózsafüzérről

A jelenésekben Mária ismételten buzdított a rózsafüzér imádkozására:

— Imádkozzátok a szent rózsafüzért! Leányom, íme, itt a rózsafüzér! Sok kegyelmet nyernek tőlem mindazok, akik imádkozzák. Erős kötelék az, amely egyesít titeket Szívemmel. Megdicsőíti az Urat, az ég és föld Királyát. Híveim tudják, hogy sok sérelmet kell kiengesztelni, amelyeket isteni Fiam, Jézus Krisztus ellen követnek el. Gyermekeim, szeressétek egymást! Istenszeretet és felebaráti szeretet! Ajánljátok fel a szeretet áldozatait. Az ima és az áldozat az égbe száll. Azt kívánom, hogy gyermekeim értsék meg amit mondok, és teljesítsék. Mindnyájan részesülnek az Úr áldásában. Imádkozzátok a szent rózsafüzért!

  1. január 17-én a Szűzanya ezt mondta:

— Az áhítattal mondott rózsafüzér felhívás a közbenjárásra, a hit titkainak szemlélése…, a Miatyánk az egység imája…, az Úr imádsága…, a Dicsőség a Szentháromságot dicsőítő ima… Mondd gyermekeimnek, hogy imádkozzák a szent rózsafüzért… a hit és fény összekötő kapcsát, az egység, dicsőség és boldogság kötelékét.

Ugyanebben az évben július 25-én:

— Pierina, ez az imádság helye; felhívlak ismét a szent rózsafüzérre, amely oly kedves az Úr előtt. Tudja meg minden gyermekem, aki teljesítette kívánságomat az engesztelő áldozással (október 13.), hogy a kegyelem nagy bőségével viszonzom azt nekik, és azoknak is, akik a forráshoz jönnek és tisztelnek engem áhítatukkal, azoknak, akik imádkozzák a szent rózsafüzért. Én magam szállok fel az égbe az angyalokkal, hogy felajánljam ezt az imát az Úrnak. Ezen a helyen az egyesült szívek együtt dobognak és lángolnak a szeretettől az ég és föld között. Mennyi kegyelmet kapnak! Mindenkit és mindent látok és megáldok.

forrás: Titkos Értelmű Rózsa

„Aki igazán szereti az Úr Jézust, az mindig és mindenben a legtöbbet akarja Érte.”

— Szűzanya Galgóczy Erzsébetnek

Címkék