Amit a szentmise-szándékról tudni érdemes!

2021. okt | szentmise

miseszándék

 1. Mi a miseszándék?

Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A miseszándékot latinul intenciónak nevezzük.

2. Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk?

Amikor szentmisét mondatunk, akkor azt kérjük a szentmisét bemutató paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi szándékunkra. A miséző pap magáévá teszi, elfogadja a szentmisét kérő szándékát.

3. Milyen szándékra mutathatja be a pap a szentmisét?

Az egyházi Törvénykönyv 901. kánonjának értelmében a papnak jogában áll a misét bárkiért, akár élőkért, akár elhunytakért felajánlani. Bármely élőnek, bármely tisztességes szándékra szabad misézni. Bemutathatjuk valamely szent hittitok tiszteletére, bármely szent tiszteletére, az élőkért bármely szükségben és bármely megholtért.

4. Szentmise a szent hittitkok tiszteletére

Minden szentmise Isten dicsőségére szolgál, de erre nem mindig gondolunk kifejezetten. A szent hittitkok tiszteletére kérve a szentmisét, félretesszük magunkat, és önös érdekeinket, s egyedül a Jóisten dicsőségére ajánljuk a szentmisét. Így lehet szentmisét mondatni például: a Szentháromság tiszteletére, az Oltáriszentség tiszteletére, a Szent Szív tiszteletére, a Szent Vér tiszteletére, a Szent Kereszt tiszteletére.

5. Szentmise a szentek tiszteletére

A legtöbb szentnek külön ünnepe van. De bármely szent tiszteletére bármely napon lehet szentmisét felajánlani. Így például a Boldogságos Szűzanya tiszteletére, Szent József tiszteletére, Védőszentünk tiszteletére, Szent Őrzőangyalunk tiszteletére. Lehet szentmisét mondatni arra a szándékra is, hogy a szentéletű elhunytak boldoggá, majd szentté avatása minél előbb bekövetkezzék.

6. Szentmise az élőkért bármely szükségben

Szinte elsorolhatatlan azoknak a miseszándékoknak a száma, amelyekre szentmisét fel lehet ajánlani. Ilyenek például: a hit terjedéséért, a bűnök bocsánatáért, a plébániáért, papi hivatásokért, hálából a kapott jókért, békéért, betegekért.

7. Szentmise a megholtakért

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a megholtakért azért mondunk szentmisét, mert „az egyház ennek során kifejezi hatékony közösségét az elhunyttal: felajánlva az Atyának a Szentlélekben Krisztus halálának és feltámadásának áldozatát, azt kéri tőle hogy gyermeke tisztuljon meg bűneitől, azok következményeitől, valamint jusson el a mennyek országa húsvéti teljességére. A hívek közössége, különösen az elhunyt családja az így ünnepelt Eucharisztia révén megtanul közösségben élni azzal, aki elaludt az Úrban, miközben részesedik Krisztus testéből, melynek élő tagja midőn vele, érte imádkozik.” (KEK 1689)

8. A szentmise mondatásával kapcsolatban felajánlott adomány

Az Egyházi Törvénykönyv 946. kánonjának értelmében: Azok a krisztushívők, akik adományt adnak azért, hogy szándékukra misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adomyányukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek a fenntartása terén. A szentmiséért adott adománnyal tehát nem a szentmise értékét fizeti meg az ember. A szentmise értéke végtelen, és ezt pénzben nem lehet kifejezni.

A szentmise értékéről: https://mariaszazada.hu/szentmise-ertekei/

Miseszövetségről: https://mariaszazada.hu/miseszovetseg-verbita/

*** Köszönet Ferencnek a bejegyzéséért! ***

 

 

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

"Tartsd meg a szombatot, hogy megszenteld azt" (MTörv 5,12). "A hetedik napon szombat van, szent nyugalom az Úrnak" (Kiv 31,15). Az első teremtés bevégzését megjelenítő szombat helyére lép a vasárnap, mely a Krisztus föltámadásával megkezdett új teremtésre emlékeztet....

A szentmise – az ars-i plébános

A szentmise Isten műve Minden jó cselekedet együttvéve sem ér föl a szentmiseáldozattal; mert a jó cselekedet az ember műve, a mise pedig Isten műve. Ehhez hasonlítva a vértanúság semmi. A vértanúság az ember áldozata, amelyet élete árán készít az Istennek, a mise az...

Szentmiséről – Barsi Balázs atya

Válogatás Barsi Balázs atya szentmisével kapcsolatos beszédeiből. Előkészület A Szentlélek hívása A hiteles liturgiáról

Szentmise misztikus szemmel

Szentmise értékei

A kép nem festmény, hanem egy valódi (autentikus) fénykép! Egy különleges kegyelem ez, amelyet egy német újmisés pap a szentelését követô harmadik napon, 1932. augusztus 29-én kapott. A fénykép csodás módon kelet-kezett, mivel sem a misét bemutató pap, sem a...

„Minden áhítatgyakorlatát Jézus jelenlétében végezze, nagy szeretettel. Az ember pontosan annyit tehet a lelkek javára, amennyire egységben van Istennel.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék