Az eredeti Engesztelő Kápolna védelmében

2023. jan | engesztelő kápolna

engesztelő kápolna

Budapesten a Normafán, a Szent Anna-réten több mint 80 éve várakozik a Világ Királynője Engesztelő Kápolna, hogy megépüljön. Épülése összefügg a magyarság sorsával, de az egész világ békéjével is.

Miért kell megépíteni a Világ Királynője Engesztelő Kápolnát?

 

„Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyemül?” 2Sám 7,5

1. Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, meg kell ismernünk a kápolna eredetét. A történelem folyamán Szűz Mária több helyen megjelent, azon céllal, hogy felszólítsa az embereket a bűnbánatra, megtérésre, életjavításra, engesztelésre. Így történt ez Guadalupe-ban, Lourdes-ban, Fatimában is, ahol kérte a Szűzanya, hogy templomot vagy kápolnát építsenek tiszteletére, hogy a kegyelmek ez által ki tudjanak áradni. Nálunk, Magyarországon 1940-ben Natália nővéren keresztül kért egy meghatározott engesztelő kápolnát az ország szívében, a budapesti Svábhegyen található csodálatos Szent Anna-réten. Az Úr Jézus a kápolnát látomásban tárta a szeme elé és kérte a nővért továbbítsa az egyházi elöljáróknak a kérést, mert ez által, és innen akarja elindítani a világméretű engesztelést. Nem mellesleg, ha kérése teljesül a közelgő háborút sem engedné hazánk területére. (Ez volt az egyik feltétel, a háromból.) A kérés teljesítése 1944-ben késedelmesen kezdődött, de akkor is hiányosan, pontatlanul. Nem a látomásban szereplő kápolnát kezdték el megépíteni, hanem egy másik tervet (238 m2), mivel nem jutottak el a lényegi információk a tervezőhöz, Hermány Gézához…
A kápolna egész
eredete, léte és jelentősége isteni eredetű! Nem emberi elgondolásból származik! Ez az első és legfontosabb tényező, ami miatt meg kell építeni!

2. Végül az Egyházi Hatóság (Serédi Jusztinián bíboros) és a Főváros is hozzájárult az építéshez, a telekadományozás megtörtént. 1944. december 8-án az alapkövet elhelyezték, mintegy fogadalmi ígéret kíséretében, hogy a kápolnát felépítjük a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Királynőjének. Így tartjuk a szavunkat? A kápolnát a mai napig nem építettük fel. Ez a második ok.

3. A háború után 1946-ban Mindszenty József lett a Magyar Egyház vezetője. A Bíboros azonnal felismerte az Engesztelő Kápolna jelentőségét. És mindent elkövetett azért, hogy ez meg is valósuljon. Levelek és megbízható papok útján tartotta a kapcsolatot Natália nővérrel, akinek az üzeneteit és a személyét is egyházi hatóság által kivizsgáltatta. (Az eredmény: Constare videtur de possibilitate originis divinae revelationum – Úgy tűnik, hogy M. Natália nővér kinyilatkoztatásai isteni eredetűek.) Hermány Géza, a tervező most már megkapta a kápolna leírásának szövegét, és ezt felhasználva készítette el az új tervváltozatot. A tervekre a Bíboros saját kezűleg írta rá: „A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom.” (1946. jan. 25.) Ezt megerősítve Molnár apátnak küldött levelében így ír: „Akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét…” (1947. máj. 8.) És hogy ténylegesen mennyire bízott a Bíboros atya Natália nővérben? Annyira, hogy halogatás nélkül létrehozta a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai rendet [amit Jézus, pont Natália nővér által kért tőle], és ennek főnöknőjének Natália nővért nevezte ki (alázatos tiltakozása ellenére). Már Mindszenty bíboros iránt tiszteletből is meg kellene építeni az eredeti Engesztelő Kápolnát! Ez a harmadik ok.

fatimakegyhely

Miért kell az eredeti nagy kápolnát felépíteni (320 m2), miért nem elég egy kisebb, pl. ami a tervpályázatban is van (30 m2)? Mi a baj ezzel?

 

„Vajon éppúgy tetszését leli az Úr az égőáldozatban, mint az Úr parancsa iránti engedelmességben? Igen, az engedelmesség többet ér, mint az áldozat, a szófogadás értékesebb a kosok hájánál.” 1Sám15,22

1. A név kötelez! Mi a neve a kápolnának? Világ Királynője Engesztelő Kápolna! Ezzel a névvel senki ne merjen visszaélni! Senki ne mondja azt egy beton misézőhelyre, hogy na ez az a bizonyos Engesztelő Kápolna. Mert nem igaz! Honnan származik ez a név, ha nem Natália nővérnek adott üzeneteken keresztül?! Honnan lett kiválasztva a helyszín, ha nem a Nővér által kapott égi üzenet által?! Tehát az a hely, fenn van tartva erre a szándékra. Az egész üzenet egységes és nem lehet szétszedni. Ha elfogadom azt, hogy Jézus által a Szent Anna-rétre a Világ Királynője Engesztelő Kápolnának kell megépülnie, akkor ezzel egyidejűleg el kell fogadnom a Jézus által meghatározott formát is! Nem lehet különválasztani, mert akkor meghasonlunk önmagunkkal, logikailag ellentmondásossá válik mű és nem maradhat fent! Tehát itt is az első és legfontosabb szempont az, hogy a formai meghatározás isteni eredetű és nem emberi. Ha szeretne valaki modern misézőhelyet építeni, a Mária út mentén temérdek lehetősége van. De ez a hely és a név szent!

2. Ez a kápolna a maga nemében egyedülálló. Kivételes. És mivel kivételes, ezért nem lehet úgy kezelni, mint egy másik kápolnát, hogy azt csinálok, ami tetszik nekem. De tegyük azért hozzá, hogy a fentebb említett helyszíneken (Lourdes, Fatima) bár nem volt meghatározva, hogy milyen legyen a kápolna, viszont nézzük meg őket, hogy milyen épületeket emeltek Isten dicsőségére és a Szűzanya tiszteletére! Nem miniatűr betondobozokat! Nem leegyszerűsített, lényegüktől megfosztott, kiüresített, lélektelen tárgyakat. Hanem lélekemelő és gyönyörű bazilikákat! Nem érték be egy olcsó, gyorsan avuló konténerrel! A legszebbet akarták nyújtani a Szeplőtelen Szűzanyának. A művészetnek az áhítatot és az engesztelés lelkületét kell szolgálnia! Hála Istennek, elkészült egy közelítőleg helyes látványterv a külsőről és a belsőről is, ami láttatja miről is lenne szó! Mi, akik a szívünkben hordozzuk az engesztelés szellemét, nem letudni akarjuk ezt a kápolnát, hanem Isten dicsőségére létrehozni!

3. Engedelmesség és alázat. Ezek azok az erények, amik az egész kápolna építését át kell, hogy hassák! A kápolna formája – rendhagyó módon – Jézus által meg lett határozva. Nem azért, hogy azokat ne vegyük figyelembe! Nem azért, hogy stílusosan valami sokkal egyedibbet, menőbbet találjunk ki helyette! Az isteni kinyilakoztatásnak, az isteni akaratnak kell alázatosan engedelmeskednünk. Nem várhatjuk el Istentől, nem várhatjuk el a Szűzanyától, hogy Ők teljesítsék a mi akaratunkat! Hiszem, hogy azért vagyunk Krisztus misztikus testének, az Anyaszentegyháznak a tagjai, hogy az isteni Főnek, Jézus Krisztusnak az akaratát teljesítsük! Nem fogja hagyni, hogy semmibe vegyék Őt és Máriát. Azt ígérte, hogy úgy és ott meg fog épülni a kápolna, ahogy azt Ő meghatározta, ha nem általunk akkor majd mások által, több fájdalommal és szenvedéssel. Tegyük fel a kérdést! Isteni segítséggel vagy anélkül szeretnénk kápolnát építeni? Mert ha nincs bennünk engedelmesség és alázat Jézus iránt, ne várjuk el, hogy segítsen olyan célok megvalósításában, amik nem Tőle valók.

Szó szerint kell venni a leírást? Nem lehet eltérni tőle? A Szentírásban is vannak részek, amiket nem kell szó szerint érteni.

 

Ügyelj arra, hogy minden a szerint a minta szerint készüljön, ahogyan a hegyen mutattam neked.
Kiv 25,40

A Szentírásban több helyen találhatunk olyan részt, ami hosszasan ecseteli miképpen nézzen ki az a szent hely, aminek megvalósítását Isten kéri. Pl. A Kivonulás könyvében Isten meghatározza Mózesnek, hogy a szent sátor és annak kellékei, ill. a Szövetség Ládája, hogy nézzen ki. Felszólítja, hogy ügyeljen arra, hogy minden úgy készüljön el, ahogy látta. (Kiv 25) De jellegzetes példa még Salamon temploma, ahogy a Királyok 1. könyvének 6. fejezetében van leírva. Láthatjuk tehát, hogy igenis előfordul, hogy Isten meghatározza az építendő épület vagy tárgy paramétereit, ezt pedig igenis szó szerint kell venni. Minthogy akkoriban is szó szerint vették. Ez a tény, hogy ilyen részletesen van meghatározva, hogy mit kell építeni mutatja azt is, hogy ez a szentély (Engesztelő Kápolna) különleges jelentőséggel bír. Óriási kegyelmi ígértek fűződnek hozzá: világméretű engesztelés kiindulóhelye, sok bűnös megtérésnek helye, nemzeti kegyhely, lelki és testi gyógyulások. És ismét: Miért ne lehetne úgy megépíteni a kápolnát, ahogy az Isten kéri? Mi akadályoz meg abban, hogy félretegyük büszkeségünket és elvégezzük a munkát a lehető legnagyobb odaadással?

„Ideiglenes” jelleggel nem lehetne megépíteni egy kisebb „kápolnát”? És akkor majd ott imádkozva elő tudjuk segíteni, hogy megépüljön a nagy, eredeti Jézus által kért kápolna?

 

„Atyám, ha a próféta valami nehezet kívánt volna, nem tennéd-e meg azt is?” 2Kir 5,13

1. Általában az ember magának se épít ideiglenes házat, hát még az Istennek! Ha az Egyház és az Állam megadná a zöld utat, lenne elég pénz és támogatás, hogy az eredeti kápolna épüljön fel. Miről van itt inkább szó? Arról, hogy kozmetikázni kell a helyzetet! Nincs Egyházi támogatás az ügy mögött, és elkezdődött az egyezkedés! A 320 m2-es kápolnát először 100 m2-re (2014-es ajánlati felhívás) majd később 30 m2-re (2018-as tervpályázati Anna-réti miséző és emlékhely) csökkentették.
Ha „ideiglenes kápolna” épülne, az több módon ártana ennek a szent ügynek:

2. Beismerése lenne annak, hogy az eredeti terv nem támogatható, nem megvalósítható. (kvázi az isteni elgondolást minősítenénk le)

3. Zavart keltene a hívekben és a többi emberben, hogy ez igazából nem is „ideiglenes”, hanem ez állandó lesz. (mint ahogy a pályázati „Anna réti miséző és emlékhelyet” is átkeresztelték Világ Királynője Engesztelő Kápolnára.)

4. Hivatkozási alapot kapnak a kápolnát ellenzők az építés után, hogy mégis miért kellene egy új és nagyobb kápolnát építeni „kicsi” helyére?! Megkapták, amit akartak a „kápolnások”, nem? Ezzel ők letudhatnák ezt a kényelmetlen ügyet!

5. Súlyos csapást jelentene azoknak, akik régóta, akár évtizedek óta a szívükben hordozzák ezt az ügyet. Ők nem ezért imádkoztak!

6. Vajon Isten kéri, hogy ideiglenes kápolnát építsünk vagy az emberek? Minden egyes perc pazarlás erre vonatkozóan, amit fordíthatnánk az eredeti kápolna ügy előbbrehaladására is.

Mi lesz az ellenzőkkel és a tiltakozókkal? Nekik is vannak követeléseik.

 

„Tudom, testvérek, hogy csak tudatlanságból tettétek, amit tettetek, ahogy vezetőitek is.” Apcsel 3,17

Itt nincs helye az alkudozásnak. A kápolna helye és formája nem képezheti vita tárgyát. Ne akarjuk elfogadhatóvá tenni azoknak, akik ellenzik a tervet részben vagy egészben. Nézzük meg mi történt akkor, amikor az Egyház és a Mozgalom engedett az eredeti feltételekből. Vannak, akik már a 30 m2-es beton misézőhelyet is zavarónak tartanák az önfeledt sportolás akadályozása miatt. A kellő időben meg fog majd jönni a jó megoldás, hogy ne sérüljön az isteni elgondolás. Ne álljunk bele parttalan vitákba. Isten fog győzni, a Szűzanya által!

Mi a helyes alapállás ebben az ügyben?

 

„Igaz, ugyan, hogy testben élünk, de harcunkat nem a test szerint vívjuk, mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni eredetűek, amivel várakat is lerombolunk.” (2Kor 10,3)

Hiszünk-e abban, hogy ez a kápolna az eredeti formájában fel fog épülni, ahogy Jézus ígérte? Ha igen, akkor tegyünk e mellett hitet! Ne csüggedjünk, hogy ennyi szenvedés van! Ne búsuljunk, hogy ennyi értetlenség, gond és baj közepette úgy tűnik, mintha ez sohase épülne meg! Ne vegyük fel a „mindegy csak épüljön már valami” hozzáállást! El kell határolódni mindattól, ami nem egyezik meg az eredeti kápolna szellemiségével! Ne csüggedtségből és félelemből cselekedjünk, mert annak olyan is lesz az eredménye! A kápolnát csakis érvényes Egyházi jóváhagyással lehet megépíteni! Ne vegyünk részt partizán akciókban, mert ez aláássa ennek a szent ügynek a hitelességét! Ha van rá lehetőségünk cselekedjünk, hogy az ügy előre mozduljon, ha nincs, szavakon keresztül is tanúságot tehetünk. Mindenekelőtt azonban mi magunk váljunk olyan emberekké, akik élő engesztelő kövei ennek a kápolnának.

Az Úr Jézus szavai:

„Vigasztalásul mondom nektek: Ne búsuljatok, az idő már igen közel van, hogy Szeplőtelen Édesanyám királynői Szívének örömére az engesztelő kápolna magyar földön felépüljön. Ezt már közöltem veletek. Imádkozzatok, mindig imádkozzatok! Bizony mondom nektek, az összeszedett, bizalomteljes imádság az egyedüli biztos fegyver Anyám győzelméhez, a szent békéhez.”
/Natália nővér II. kötet – Szent József kiadó 71. oldal/ 

templomos

„Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Ef 6,10-17

 

Keserű Balázs
A szerkesztő

„Tegye szokásává, hogy úgy beszélgessen Urunkkal, mint legjobb, legbizalmasabb barátjával. Ne tegyen és ne mondjon semmit anélkül, hogy meg ne beszélné vele.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék