2022.12.08.
 • A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA – FÜ

  2022.12.08.

  MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Ter 3,9-15.20 – Ef 1,3-6.11-12 – Lk 1,26-38 – Egyet. köny.

  Ma, kilenc hónappal Mária születésnapja előtt ünnepeljük az ő szeplőtelen fogantatását. Keleten egyes helyeken már a 10. és a 12. század között megemlékeztek róla. Nyugaton először Canterburyi Szent Anzelm vezette be az ünnepet egyházmegyéje számára. 1854-ben a Szeplőtelen Fogantatás tanát dogmává nyilvánították.

  Liturgia: főünnep - fehér
  OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből
  Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé.
  Az (első) ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: „Hol vagy?” Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem.”
  De Isten így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?”
  Az ember így válaszolt: „Az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem.”
  Az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó vezetett félre, azért ettem.”
  Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.”
  Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.
  Ez az Isten igéje.
  Ter 3,9-15.20

  VÁLASZOS ZSOLTÁR
  Válasz: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt. Vö. 2b. vers.
  Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt.
  Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet Szentséges karjával.
  Hívek: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
  E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt.
  Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.
  H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
  E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk.
  Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
  H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
  Zsolt 97,1.2-3ab.3cd-4

  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
  Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy fogadott fiakká legyünk.
  Testvéreim!
  Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
  Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket.
  Ez az Isten igéje.
  Ef 1,3-6.11-12

  ALLELUJA
  Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, * áldottabb vagy te minden asszonynál. Lk 1,28 – 8 G. tónus.

  † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
  Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van.
  Abban az időben:
  Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
  Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!
  Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
  Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
  Ezután az angyal eltávozott.
  Ezek az evangélium igéi.
  Lk 1,26-38

  EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
  24. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK ÜNNEPÉRE
  (december 8.)
  Pap: Testvéreim! A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária ünnepén együtt könyörögjünk a mindenható Istenhez!
  Lektor: 1. Istenünk, aki Szűz Máriát kivetted az áteredő bűn törvénye alól, őrizd Egyházadban az igaz tanítást és a bűntelen életet!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Mennyei Atyánk! Legkedvesebb leányod közbenjárása hozzon békességet a világnak!
  3. Urunk, taníts meg, hogy mindennél többre becsüljük kegyelmedet és a tiszta életet!
  4. A szeplőtelen Szűzanya alázatos, egyszerű élete legyen az anyák és a leányok példaképe!
  5. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária legyen betegeink gyógyítója!
  Pap: Urunk, Istenünk! Kegyelmedből a Boldogságos Szűzben újra megjelent a földön a bűntelen ember. Add, hogy példája nyomán és közbenjárására elkerüljük a bűnt mi is, akiket a keresztségben új emberré alkottál! Krisztus, a mi Urunk által.
  Hívek: Ámen.

  See more details

 • Oltáriszentség engesztelése (SZL)

  2022.12.08.

  Csütörtök (Szeretetláng lelki napló) 
  Az Oltáriszentség engesztelésére szenteld, és aznap négy órát tölts szent színem előtt. Különös áhítattal imádj és engesztelj az Engem ért sok megbántásért!    A szigorú böjtöt ajánld fel a tizenkét papi lélekért. Az éjszakai virrasztást is értük ajánld fel. Merülj el kínos haláltusám vérrel verejtékező szenvedéseiben! Sok lelki erőt fogsz ebből meríteni.

  A csütörtöki és pénteki engesztelés 

   A Szűzanya szavai: „Tudod-e, hogy ezt a két napot, a csütörtököt és pénteket mily nagy kegyelmi napoknak kell tekintenetek? Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelmekben részesülnek, mert az engesztelő órák idején a sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért” (1962. szeptember 29. – I/116).

  See more details