Hét bűnbánati zsoltár

2022. márc | bűnbánat, imádság

bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. – A bűnbánati zsoltárokat a Mindenszentek litániájával együtt is imádkozzák. forrás: katolikus lexikon

 

Történetek

Egy Bristano nevű szent püspöknek az a szokása volt, hogy éjjelenként felkelvén, a temetőbe ment s ott e hét bűnbánati zsoltárt imádkozta a megholtak sírja felett. A történeti feljegyzések beszélik, hogy egy ily alkalommal, midőn az egyes zsoltárokat befejező «Requiescat in pace» szavakat monda, a föld méhéből sok hang felelé: «Amen.»

***

Szent Bernátnak, midőn Citeaux-ban még újoncz volt, azon szent szokása volt, hogy minden este szintén elimádkozta e hét bűnbánati zsoltárt anyjának lelki nyugalmáért. Egy este vagy restségből, vagy lelki feledékenységből elmulasztá e buzgó ájtatosságát. De az apát szent István, ki Isten előtt kedves ember volt, kinyilatkoztatásából megtudta a mulasztást, melyben kedves tanítványa hibásnak találtatott s őt reggel magához hívatván, mondá: «Testvér! miért hagytad el tegnap bűnbánati zsoltáraid imádkozását, vagy kit bíztál meg ezzel?» — Szent Bernát mivel ő senkinek sem mondta el, hogy ezen ájtatossági gyakorlatot szokta végezni, meg volt lepetve, midőn látta, hogy az apát nem csak ezt, de még mulasztását is tudja s térdre esvén, megígéré, hogy ezentúl híven fogja azt teljesíteni. Ebből megtudta, hogy mily kedves Isten előtt ezen imádság.

forrás: M. Louvet: A tisztítóhely 213.oldal

Hét bűnbánati zsoltár

 

 (1.) VI. zsoltár

Most megrendült a lelkem… Atyám, szabadíts meg ettől az órától (Jn 12, 27).

 2 Uram, ne büntess haragodban, * felindulásodban ne sújts engem!
3 Könyörülj rajtam, Uram, mert elernyedtem, * minden csontom remeg, gyógyíts meg, Uram!
4 A lelkem is mélyen megrendült, * és te, Uram, még meddig késel?
5 Fordulj felém, Uram, ments meg, * szabadíts meg, mert te irgalmas vagy!
6 A holtak közt nincs, aki rólad emlékezzék, * a holtak országában ki dicsőít téged?
7 Elfáradtam a sóhajtozásban, + éjjelente könnyekkel áztatom ágyamat, * könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet.
8 Szemem a bánattól elhomályosult, * sok ellenségem miatt őszülök.
9 Ti, gonosztevők, távozzatok tőlem, * hangos sírásomat az Úr meghallotta.
10 Meghallgatta az Úr könyörgésemet, * és imádságomat elfogadta.
11 Megzavarodva piruljanak ellenségeim; * és nagy szégyenükben futva meneküljenek.

 

  (2.) XXXI. zsoltár

Már Dávid király is boldognak mondja azt az embert, akit az Isten igazzá tesz érdemei nélkül 
(Róm 4, 6).

 1 Boldog, akinek gonoszsága megbocsátva, * és akinek bűnét eltörölték.
2 Boldog az, akinek az Úr nem számítja be vétkét, * és akinek lelke hamisság nélkül való.
3 Elhallgattam, csontjaim is kiszáradtak, * míg egész nap kiáltoztam.
4 Éjjel-nappal érzem kezed súlyát, * életerőm kiszáradt, mintha forró nyár heve tikkasztana.
5 Bűnömet eléd tártam, * nem rejtettem el vétkemet előled.
Így szóltam: „Megvallom az Úrnak gonoszságomat!” * És te megbocsátottad vétkemet.
6 Ezért fohászkodik hozzád az igaz ember* a megpróbáltatás idején.
Ha nagy vizek áradnak is, * őt el nem érik.
7 Te vagy menedékem, megóvsz engem a gyötrelemtől, * a szabadulás ujjongásával veszel körül.
8 „Értelmet adok neked, és megtanítalak a helyes útra, * szemem rajtad nyugszik.
9 Ne úgy élj, mint a ló vagy az öszvér, * azokban nincs értelem, fék és kantár kell nekik;
különben, ha be akarnád fogni őket, * még csak nem is közelítenének hozzád.”
10 Sok szenvedés vár a gonoszokra, * de aki az Úrban bízik, azt ő szeretettel veszi körül.
11 Igazak, vigadjatok és ujjongjatok az Úrban, * és örvendjen minden tiszta szívű!

(3.) XXXVII. Zsoltár

Jézus ismerősei távolabb álltak (Lk 23, 49).

2 Uram, ne feddj meg felindulásodban, * és ne büntess haragodban,
3 mert nyilaid belém hatoltak, * és rám nehezedett kezed.
4 Nincs testemen ép hely, mert haragszol énrám, * nincs nyugta csontjaimnak, mert sok a vétkem.
5 Gonoszságaim fejemre gyűltek, * súlyos teherként nehezednek rám.
6 Üszkösödnek gennyedt sebeim * oktalanságom miatt.
7 Nyomorúságomban meggörnyedtem, * naphosszat szomorúan járok-kelek.
8 Ágyékomat gyulladás gyötri, * nincs testemben semmi épség.
9 Elgyöngültem, és levert vagyok, * keserűen jajgatok szívem fájdalmában.
10 Uram, előtted van minden kívánságom, * nincs elrejtve előtted sóhajom.
11 Reszket a szívem, elhagy az erőm, * elhomályosul szemem világa.
12 Barátaim és szeretteim dermedten állnak bajom előtt, * rokonaim messze maradnak.
13 Csapdát állítanak, akik vesztemre törnek, † rosszakaróim álnokul szólnak, *
és egész nap cselt szőnek ellenem.
14 Én meg, mint egy süket, semmit sem hallok, * mint egy néma, nem nyitom föl számat.
15 Olyan vagyok, mint aki nem hall, * mint aki nem tud válaszolni.
16 Mert, Uram, én benned remélek, * meg is hallgatsz, Uram, Istenem.
17 Így szóltam ugyanis: „Rajtam senki ne nevessen, * és ha lábam tántorul, senki se dicsekedjék!”
18 Mert már a bukás küszöbén állok, * a szenvedés nem marad el tőlem.
19 Ezért gonoszságomat őszintén megvallom, * és bánkódom bűneim miatt.
20 Ellenségeim azonban erősebbek nálam, * és sokan vannak, akik gonoszul gyűlölnek engem.
21 Rágalmaznak, és a jóért rosszal fizetnek, * mivel mindig a jót akarom.
22 Ne hagyj magamra, én Uram, * Istenem, ne távozz el tőlem!
23 Siess, oltalmazz engem, * Uram, én menedékem!

(4.) L. Zsoltár

Újuljatok meg lélekben és érzületben, s öltsétek magatokra az új embert! (Ef 4, 23-24)

3 Könyörülj rajtam, Istenem, * szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, * gonoszságomat töröld le rólam!
4 Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem!
5 Gonoszságomat belátom, * bűnöm előttem lebeg szüntelen.
6 Egyedül csak ellened vétkeztem, * ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
Te feddhetetlen vagy döntéseidben, * és igazságos, amikor ítélsz.
7 Íme, én bűnben születtem, * anyám már vétekben fogant engem.
8 Te pedig a szívben élő hűséget kedveled, * és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.
9 Hints meg izsóppal, és tiszta leszek, * moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó!
10 Add, hogy vidámságot és örömet halljak, * hadd örvendezzenek megtört csontjaim!
11 Fordítsd el bűneimtől arcodat, * és töröld el minden vétkem.
12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * új és erős lelket önts belém!
13 Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem!
14 Add meg újra az üdvösség örömét, * a készséges lelkületet erősítsd bennem!
15 A vétkeseknek megmutatom utadat, * és a bűnösök hozzád térnek.
16 Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem, * igazságosságodat ujjongva hirdeti nyelvem.
17 Nyisd meg, Uram, ajkamat, * hogy dicséretedet hirdesse szavam!
18 Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled, * s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
19 Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, * te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet.
20 Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal, * építsd fel újra Jeruzsálem falait!
21 Akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd, * és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak.

(5.) CI. Zsoltár

Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban (2 Kor 1, 4).

 2 Uram, hallgasd meg könyörgésemet, * és kiáltásom jusson eléd!
3 Ne rejtsd el előlem arcodat;  + megpróbáltatásom napján * fordítsd felém füledet!
Amikor csak segítségül hívlak, * sietve hallgass meg engem!
4 Napjaim elenyésznek, mint a füst, * csontjaim, mint a parázs, izzanak.
5 Szívem olyan, mint a lekaszált és kiszáradt fű, * kenyeremet megenni is elfelejtem.
6 Hangos sóhajtozásom közben * húsom csontomra sorvadt.
7 Hasonlóvá lettem a sivatagi pelikánhoz, * olyan vagyok, mint a romokon ülő bagoly.
8 És úgy virrasztok, * mint a magányos veréb a háztetőn.
9 Ellenségeim egész nap gyaláznak, * akik egykor dicsértek, most nevemmel átkozódnak.
10 Kenyér helyett hamut eszem, * és italomat könnyel vegyítem
11 haragod és neheztelésed miatt, * mert magasba emeltél, és most földre sújtasz.
12 Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, * és én, mint a fű, elszáradok.
13 De te, Uram, örökre megmaradsz, * és emléked is él nemzedékről nemzedékre.
14 Kelj fel, és könyörülj meg Sionon, * mert eljött az idő, hogy megkönyörülj rajta.
15 Még köveiben is gyönyörködnek szolgáid, * romjain is szánakoznak.
16 A nemzetek félve tisztelik majd nevedet, Uram, * és minden király vallja dicsőségedet;
17 mert felépíti az Úr Siont, * és megjelenik dicsőségben.
18 A szegények imádságát meghallgatja, * és nem veti meg könyörgésüket.
19 Írják le mindezt az eljövendő nemzedéknek, * a születendő nép is magasztalja az Urat:
20 Mert letekint szentélyének magasából, * az Úr az égből földünkre tekintett,
21 hogy meghallja a rabok sóhaját, * és megmentse a halálra szántakat;
22 hogy hirdessék az Úr nevét Sionban, * és Jeruzsálemben dicsőségét,
23 mikor majd a népek egybegyűlnek, * és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak.
24 Erőm megtört az úton, * megrövidültek napjaim. De így fohászkodom: „Istenem,  +
25 ne ragadj el életem delén, * a te éveid nemzedékről nemzedékre tartanak.
26 Kezdetben te alkottad a földet, * és az ég is a te kezed műve.
27 Ezek elenyésznek, de te megmaradsz,  + elavulnak, mint a ruha, * változnak, mert mint az öltözetet váltod őket.
28 Te azonban ugyanaz maradsz, * és éveid el nem fogynak.
29 Szolgáid fiai itt lakhatnak, * és ivadékuk színed előtt biztonságban él.”

(6.) CXXIX. Zsoltár

Ő szabadítja meg népét bűneitől (Mt 1, 21).

 A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém, és hallgass figyelmesen * könyörgésem hangos szavára!
Ha bűneinket, Uram, felrovod, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, * és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, *jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
Választott népét ő váltja meg * minden bűnétől.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen.

(7.) CXLII. zsoltár

Az embert nem a törvény szerinti tettek teszik igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit (Gal 2, 16).

1 Hallgasd meg, Uram, imádságomat, + te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra, * igazságos vagy, hallgass meg engem!
2 Ne szállj perbe szolgáddal, * színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
3 Az ellenség üldözőbe vett, + életemet a földre tiporja, *
sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
4 Egészen elcsügged a lelkem, * és a szívem is megdermed bennem.
5 A régmúlt napokra emlékezem, + végiggondolom minden tettedet, *
elmélkedem azon, amit kezed művelt.
6 Kezemet feléd tárom, * mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
7 Siess, hallgass meg, Uram, * már a lelkem is eleped.
Ne rejtsd el előlem arcodat, * nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
8 Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, * mert csak benned bízom.
Mutasd meg, melyik úton járjak, * mert hozzád vágyódik a lelkem.
9 Ellenségeimtől ments meg, Uram, * nálad keresek oltalmat.
10 Taníts meg akaratod teljesítésére,  + mert te vagy az én Istenem. *
Jó lelked vezessen az egyenes úton.
11 Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg, * gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem!

forrás: Imaórák liturgiája

pl. a 6. zsoltár szövege:
https://lh.kbs.sk/include_hu/z6.htm

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

"Tartsd meg a szombatot, hogy megszenteld azt" (MTörv 5,12). "A hetedik napon szombat van, szent nyugalom az Úrnak" (Kiv 31,15). Az első teremtés bevégzését megjelenítő szombat helyére lép a vasárnap, mely a Krisztus föltámadásával megkezdett új teremtésre emlékeztet....

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Hétfájdalmas rózsafüzér

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

Krisztus lelke

Krisztus lelke, szentelj meg minket! Krisztus teste, üdvözíts minket! Krisztus vére, ihless meg minket! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára minket! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket! Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket! Szent sebeidbe rejts el...

„Megteheti, hogy négykor kel és a többiekkel azonos időben fekszik, hacsak nem nagyon beteg. Biztosítom, nem fog megártani; egy félóra nem nagy dolog, de épülésére szolgál.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék