Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

2021. okt | imádság

kilenced a tisztítőzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben!

Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve

***

Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára

Ligouri Szent Alfonztól

Ima az elmélkedés előtt

Istenem és Üdvözítőm, Úr Jézus Krisztus! irgalmadba ajánlom a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket, köztük különösen szüleimét, testvérei­met, testi-lelki jótevőimet, barátaimat, ellensé­geimet, szóval mindazokat, akikért imádkozni tartozom.

S mikor ama nagy fájdalmak felett elmél­kedem, amelyeket ezek a szegény lelkek elszen­vedni kénytelenek, felajánlom neked Istenem, az én imádságomat is, hogy ezáltal nekik kín­jaikban enyhülést szerezzek.

Te pedig szűz Anyám, Istennek szent Anyja, Mária! légy velem hathatós pártfogásoddal, hogy eme kilencnapi ájtatosságom kedves le­gyen Isten előtt, a tisztítóhelyen szenvedő lel­keknek pedig enyhülésükre és vigasztalásukra váljék. Ámen.

(Ezen ima után következik mindennap a meg­felelő napi elmélkedés.)

 

1. NAP - Elmélkedés

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek sok fáj­dalmat kell kiállaniok. És ezek közt az a gon­dolat okozza nekik a legnagyobb fájdalmat, hogy szenvedésüknek ők maguk az okai az éle­tükben elkövetett számtalan bűneik által.

Istenem, Üdvözítő Jézus Krisztusom! Bű­neimmel én is, óh hányszor és hányszor meg­bántottalak téged, s ezáltal hányszor érdemel­tem meg a poklot! S ha most ott lennék az elkárhozottak közt, minő fájdalmat okozna ne­kem is az a gondolat, hogy magam vagyok oka szerencsétlenségemnek! De te édes Istenem, te türelemmel viseltettél irántam. Végtelen kegyelmeddel, íme, időt engedtél nekem arra, hogy magamat megjavítsam! Óh, köszönöm eme nagy jóságodat! S mert teljes szívemből szánom és bánom immár, hogy tégedet meg­bántottalak, s mert ígérem és fogadom, hogy inkább meghalok, hogysem téged ismét meg­bántsalak, azért kérlek: add meg nekem az állhatatosság kegyelmét! Óh, könyörülj rajtam Uram, és könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken! Te pedig fenséges szűz Mária, Isten­nek szent Anyja, segíts rajtuk hathatós közben­járásoddal. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Adj Uram örök nyugodalmat a megholt hí­veknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

2. NAP - Elmélkedés

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek roppant nagy fájdalmat okoz bűneik iszonyú látása is. Itt, a földön, óh itt nem látják mindig az em­berek, hogy milyen utálatos a bűn; de annál inkább látják a szenvedő lelkek ott, az örökké­valóságban! S éppen azért okoz az nekik oly nagy fájdalmat! Óh, most már én is tudom, hogy milyen utálatos a bűn!

Édes Istenem, szeretlek téged mindenek fe­lett; mert végtelen jó vagy és teljes szívem­ből szánom és bánom, hogy téged bűneimmel megbántottalak! Azért ígérem és fogadom, hogy inkább meghalok, hogysem téged ismét megbántsalak. Kérlek, add meg nekem az áll­hatatosság kegyelmét! Oh, könyörülj rajtam Uram és könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken.

Te pedig szentséges szűz Mária, Istennek szent Anyja! segíts rajtunk hathatós közben­járásoddal. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Adj, Uram, örök nyugodalmat a megholt hí­veknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

3. NAP - Elmélkedés

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek nagy kínt okoz az a tudat, hogy itt a földön milyen hasztalanul vesztegették el azt a drága időt, amelyen érdemet szerezhettek volna a menny­ország számára. S mikor látják, hogy ezen már nem segíthetnek, többé érdemet már nem szerezhetnek, kimondhatatlan fájdalom gyötri ezért őket!

És én mégis mit teszek? Mióta élek már itt a földön és e hosszú idő alatt mit szereztem egyebet magamnak, mint büntetésre méltót a pokol számára? És te jóságos Istenem, te még mindig időt adsz nekem arra, hogy segítsek magamon! Oh, köszönöm jóságodat, amellyel eddig visszaéltem. De most már szánom és bánom minden vétkemet. S mert fogadom kegyelmeddel, hogy életem hátra levő idejét ezután arra fogom felhasználni, hogy egyedül neked éljek és téged mindenek felett szeresselek, azért könyörülj rajtam, Uram és könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken! Te pedig szentséges szűz Mária, Istennek szent Anyja segíts rajtuk hatalmas közbenjárásoddal! Ámen.

Miatyánk . . . Üdvözlégy . . .

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

4. NAP - Elmélkedés

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek iszonyú fájdalmat okoz az a gondolat hogy Istennek, akit annyira szeretnek, bűneik miatt a földön nem tetszettek.

Óh, nem egy bűnbánónak okozta már halálát az a fájdalmas gondolat, hogy bűneivel meg­bántotta a jó Istent! S mert a tisztítóhelyen szenvedő lelkek, akik minden erejükből szere­tik az Istent, tisztán látják, hogy milyen jó és milyen szeretetreméltó az Isten, azért kimond­hatatlan fájdalmat okoz nekik az a tudat, hogy bűneik miatt neki nem tetszettek a földön!

Istenem! mivel te végtelen jó vagy, azért teljes szívemből szánom és bánom, hogy téged vétekkel megbántottalak. Ígérem is, hogy in­kább meghalok, hogysem téged ismét megbánt­salak. Kérlek, add nekem az állhatatosság ke­gyelmét! Óh, könyörülj rajtam, Uram! és kö­nyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken! Te pedig szentséges szűz Mária, Istennek szent Anyja, segíts rajtunk hatalmas közbenjárásod­dal. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt hí­veknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

5. NAP - Elmélkedés

Nagy fájdalmat okoz a tisztítóhelyen szen­vedő lelkeknek az a bizonytalanság is, hogy nem tudjak, mikor lesz vége szenvedésüknek, hogy az Isten bizonyosan ki fogja őket szaba­dítani szörnyű helyzetükből, azt tudják; de hogy mikor jön el az a boldog óra az el van rejtve szemük elől. És ez iszonyú kínnal gyötri őket!

Hanem ez a kínos állapot még mindig inkább elviselhető, mint az elkárhozottaké, akik szo­morúan tudják, hogy a kínok helyét nem fog­ják elhagyni soha! Oh, Istenem, ments meg engem az örök kárhozattól! Íme, szeretlek téged mindenek felett. Teljes szívemből szánom és bánom, hogy téged vétekkel megbántottalak! Oh, ígérem és fogadom, hogy inkább meghalok, hogysem téged ismét megbántsalak. Azért kérlek, add meg nekem az állhatatosság kegyelmét! Oh, könyörülj rajtam, Uram! és kö­nyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken. Te pedig szentséges szűz Mária, Istennek szent Anyja, segíts rajtuk hathatós közbenjárásod­dal. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt hí­veknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

6. NAP - Elmélkedés

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek nagy vi­gasztalásukra szolgál, ha visszagondolnak a Krisztus kínszenvedésére és a legméltóságosabb Oltáriszentségre; ha elgondolják, hogy az Úr Jézus Krisztus mentette meg őket a pokoltól s hogy a szentmise és szentáldozás által egy­kor mennyi kegyelemben részesültek, sőt még most is részesülnek! De ugyanakkor szörnyen kínozza őket az a gondolat, hogy az Úr Jézus Krisztus iránt, aki velük szemben végtelen szeretetének ily nagy bizonyítékát adta, na­gyon sokszor oly hálátlanok voltak!

Édes Üdvözítő Istenem! Te értem is meghal­tál a keresztfán! Te nekem is gyakran adtad magadat eledelül a szentáldozásban… És én? Ah, mennyi háládatlansággal viszonoztam eme nagy szeretetedet! De most szeretlek téged min­denek felett és teljes szívemből szánom és bá­nom, hogy téged megbántottalak! Íme ígérem és fogadom, hogy inkább meghalok, hogysem téged vétekkel ismét megbántsalak! Azért kér­lek, add meg nekem az állhatatosság kegyel­mét! Oh, könyörülj rajtam, Uram! és könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken! Te pedig szentséges szűz Mária, Istennek szent Anyja! segíts rajtuk hathatós közbenjárásoddal. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt hí­veknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

7. NAP - Elmélkedés

A tisztítóhelyen szenvedő lelkek szenvedését rendkívül fokozza még az a gondolat is, hogy mennyi sok jótéteménnyel volt irántuk az Isten; mily sokáig várakozott megtérésükre s emellett hányszor, de hányszor bocsátotta meg bűneiket! S mikor ezt elgondolják, oh, akkor látják csak igazán, hogy milyen háládatlanok voltak az Isten iránt!

De ki volt háládatlanabb irántad, jóságos Istenem! mint én? Hiszen te oly nagy béke­tűréssel voltál irántam; te oly gyakran en­gedted el bűneimet! És én bár mindig meg­ígértem, hogy megjavulok, mégis csak újból és újból megbántottam szent Fölségedet!

Uram! ne engedd, hogy elkárhozzam! Lásd, én szeretni akarlak téged mindenek felett! A pokolban pedig, oh, jaj, ott nem szeretnek. Azért szívemből szánom és bánom, hogy meg­sértettelek. Ígérem és fogadom, hogy inkább meghalok, hogysem téged ismét megbántsalak! Oh, add meg nekem az állhatatosság kegyelmét. Könyörülj rajtam Uram! és könyörülj a tisztitóhelyen szenvedő lelkekért. Te pedig szentséges szűz Mária, Istennek szent Anyja! segíts hathatós közbenjárásoddal. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt hí­veknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben Ámen.

8. NAP - Elmélkedés

A tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek nagy fájdalmat okoz az a gondolat is, hogy bár itt a földön bűneikkel oly sokszor megbántották az Istent, ő mégis jobb volt irántuk, mint mások iránt; irgalomból elengedte bűneiket!

Istenem! én is egyike vagyok azoknak a háládatlanoknak, akik a tőled nyert annyi kegye­lem dacára, megvetették szeretetedet, akik megérdemelték a poklot! Végtelen jóság! Sze­retlek téged mindenek felett! Teljes szívemből szánom és bánom, hogy téged megbántottalak, ígérem és fogadom, hogy inkább meghalok, hogysem téged vétekkel ismét megbántsalak. Azért kérlek, add nekem az állhatatosság ke­gyelmét! Könyörülj rajtam, Uram! és könyö­rülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken. Te pedig, szentséges szűz Mária, segíts rajtuk hathatós közbenjárásoddal, Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy . . .

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt hí­veknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben Ámen.

9. NAP - Elmélkedés

A kínok közt, melyet a tisztítóhelyen szen­vedő lelkeknek ki kell állaniok, a tűz, a sötét­ség, a bizonytalanság, az unalom, egyik sem okoz nekik oly nagy fájdalmat, mint az a tu­dat, hogy még mindig távol kell lenniök az Istentől.

Istenem! és én mégis éveken át képes voltam úgy élni, hogy távol legyek az Istentől, hogy ne élvezzem kegyelmét! Végtelen Jóság, sze­retlek téged mindenek felett! Szívemből szá­nom és bánom, hogy téged megbántottalak, ígérem és fogadom, hogy inkább meghalok, hogysem téged vétekkel ismét megbántsalak. Kérlek, add meg nekem az állhatatosság ke­gyelmét és ne engedd, hogy azt valaha elveszít­sem. Oh, könyörülj rajtam Uram! És könyö­rülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken. Eny­hítsd fájdalmukat, rövidítsd meg rabságuk idejét és hívd őket mielőbb országodba, hol téged színről-színre lássanak és örökké imád­janak! Te pedig szentséges szűz Mária, Isten­nek szent Anyja, segíts rajtuk hathatós közben­járásoddal! Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy…

Adj Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Ámen.

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Hétfájdalmas rózsafüzér

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

Krisztus lelke

Krisztus lelke, szentelj meg minket! Krisztus teste, üdvözíts minket! Krisztus vére, ihless meg minket! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára minket! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket! Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket! Szent sebeidbe rejts el...

Napi felajánló ima

Napi felajánló ima - Szent Sebek tisztelet Örök Atyánk! Szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid elé térdelve felajánlom Neked Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve által a mai napom minden imáját, örömét, szenvedését,...

„Mindig tartsa rajta lelki szemeit, hogy legapróbb kívánságát is kitalálja. Jézusnak. Előzze meg, hogy örömet szerezzen neki.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék