Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

2022. máj | imádság

Szent Rita

Kilenced megkezdése

A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először gondoljuk át, miért is fordulunk Szent Ritához az ő közbenjárását kérve. Fogalmazzuk meg magunkban, miért is fordulunk éppen hozzá. Fejezzük ki bizalmunkat Isten iránt, mert hisszük, hogy ő meg akarja dicsőíteni Szent Ritát az imameghallgatások által. Ne felejt¬sük el mindig felébreszteni magunkban a hála érzését, amiért Isten sok kegyelmet adott Szent Ritának magyarországi kiosztás¬ra is. És ne feledkezzünk meg arról, hogy hirdessük Szent Rita jóságát, beszéljünk másoknak is az imameghallgatásokról, mert így egyre többekhez juthat el a segítség.

1. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

A szentek életén, példáján, újra meg újra átvilágít az Isten ke­gyelme. Ezek a kegyelmek előre jelzik, hogy Istennek tervei van­nak teremtményével. Egy olyan kis faluban, mint Roccaporena, az emberek ismerik egymást. Ismerték azt a házaspárt is, amelyik­nek köztudott volt a bánata: nem született gyermekük. És már nem is születik, gondolták, hiszen megöregedtek. Azt azonban nem tudták, hogy Antonio Lotti és felesége, Amata, az imádkozást nem hagyta abba. Nagyon vágyakoztak gyermek után, de hitték, Isten jobban tudja, mi válik javukra, ezért megnyugodtak az ő aka­ratán. Az ima azonban nem maradt abba, az elfogadást, a kitartást magasabb fokon élték, mint általában az emberek. Azután jött Amata álma: megtudta, hogy kislánya fog születni és Rita lesz a neve. Úgy is lett. Érthető, hogy a faluban jobban odafigyeltek a Lotti-házaspárra és a gyermekre, mint másokra.

Szent Rita szüleinek imádságos lelkülete, hite abban, hogy Isten jobban tudja, mikor, mire van szükségünk, mikor, mi törté­nik velünk és miért, olyan példa, amelynek követése nagy segítsé­get jelenthet életünkben.

Add, Uram, Istenem, hogy Isten-hitem kapaszkodó lehessen minden helyzetben. Sose kételkedjek abban, hogy mindent tudsz, mindent látsz és mindenre gondod van. Áldott légy, amiért Szent Ritát nem csak szüleinek, nem csak a falujának, nem csak a szer­zetesrendnek teremtetted, hanem nekünk, kései nemzedéknek is, hogy érdemeiért nagy közbenjáró hatalommal bíró pártfogónk legyen, akinek kérésére Isten minden bajunkban megsegít.

Dicséret, hála, szeretet, és dicsőség legyen neked, Istenünk, hogy Szent Ritát adtad minekünk.

Megjelölted, Uram, a te jegyesedet, Ritát.

Szereteted és kínszenvedésed jelével.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

2. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

Szent Rita szülei nem csak vágyakoztak az után, hogy gyerme­kük szülessen, hanem fel is készültek a kislány gondozására, ne­velésére. Tisztában voltak azzal, hogy egy ember életéhez, fejlő­désének biztosításához nem elég a szülők fáradozása, ennél sok­kal fontosabb a legszentebb Szentháromság, az Atya, a Fiú, Jézus és a Szentlélek Isten állandó jelenléte. Az áteredő bűnt le kell mosni a keresztség szentsége által, hogy a lélekben csak Isten kapjon teret. Akit megkereszteltek, annak lelkében másképp tud működni az Isten kegyelme. Antonio és Amata el is vitte a kis Ritát a templomba, hogy megkereszteljék. Arról sem feledkeztek meg, hogy minden reggel és minden este külön hálaimát mondjanak a gyermekért, akivel Isten oly jóságosán megajándékozta őket.

Megkülönböztetetten őrizte a kislányt az égi kegyelem már egészen kicsi korában is. Mialatt a szülők dolgoztak a földeken, Rita a közelükben feküdt egy mózeskosárban. Egyszer csak fehér méhek sokasága vette körül, a szülők ijedelme azonban alább ha­gyott, amikor látták, hogy a gyermeknek semmi bántódása nem esett, egyetlen szúrás sem volt rajta. Ez csak egy érdekes eset volt a sok közül, amelyek mutatták, hogy a szülők imája és az Isten ke­gyelme mennyire sokat jelent egy gyermek számára.

Add, Uram, hogy én is folytonos imakapcsolatban legyek ve­led, Teremtő Istenemmel. Ébredéskor hozzád forduljon első sza­vam, és hálatelt szívvel köszönjem meg a nekem és enyéimnek ajándékozott új napot. Akarjam, hogy úgy használjuk fel az új na­pot, hogy az kedves legyen előtted minden pillanatában. Kereszt­vetéssel kezdem a reggelt, és a kereszt jelével áldom meg enyéi­met is, amikor útnak indulnak, amikor nem lehetek velük. Neked ajánlom enyéimet, magamat és az egész világot, rád bízok min­denkit, és benned megnyugszom. Én Uram, én Istenem! Tudom, hogy te mindig megértesz, hogy hozzád bizalommal fordulhatok minden szükségemben, bajomban. Tudom, hogy szívesen foga­dod, amikor Szent Rita, a Szűzanya kedves leánya által kérem se­gítségedet. Azért akartad, hogy ő szent legyen, hogy példája és közbenjárása által olyan kegyelmeket is elnyerjünk, amelyekhez nélküle nem jutnánk hozzá.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

3. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

A kis Rita nőtt, növekedett kedvességben, bölcsességben, gazdagodott erényekben. A szülők példája minden gyermek szá­mára nagyon sokat jelent. A gyerekek mindent megfigyelnek, és sok mindent utánoznak. A Lotti-család nem volt gazdag. Úgy él­tek, ahogy tisztességes munkából megél az átlagember. Nem volt feleslegük, de megosztották a rászorulóval azt, amit a maguk számára szükségesnek mondhattak volna. Mintha szívükbe lett volna vésve Keresztelő Szent János szava: „Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképpen.” (Lk 3,11)

Rita még kislány volt, amikor egyszer télen ment az utcán, és meglátott egy hasonló korú gyereket, aki fázósan húzta össze ma­gát. Ritának melege volt a kabátjában, a másik gyerek meg didergett a hidegtől. Rita azt a gondolatot kapta, hogy vegye le, és adja oda a kabátját annak, aki fázik. így is tett. Kis társát belebújtatta a kabátba, és ahogy egymásra néztek, Rita nagy meleget érzett a szíve körül.

Add, Uram, Istenem, hogy én is tudjak jószívű lenni. Hogy észrevegyem, ha a másik szükséget szenved. Tudjak még arról is le­mondani, amiből nekem egy van, ha a szeretet parancsa úgy dik­tálja. Menjek és segítsek a rászorulókon, adjak enni- és innivalót, adjak ruhát, cipőt, sálat, ha nincs a másiknak, adjak jó szót, meg­értést és kedvességet. Jusson eszembe Jézus, a király szava, úgy tegyek, ahogy ő mondta, és ahogy Szent Rita is cselekedte: „Jöjje­tek, Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, vándor voltam, és befogadtatok, mezí­telen voltam és fölruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és fölkerestetek… Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek… Amit nem tettetek eggyel is e legkisebbek közül, velem nem tettétek.” (Mt 25, 34-36, 40, 45)

Én Jézusom, tekints Szent Rita érdemeire, és hallgasd meg ér­tem közbenjáró könyörgését. Te tudod, hogy ő úgy tud kérni, kö­nyörögni, ahogy kevesen tudnak, és magáévá téve a másik baját, addig kér, addig zörget, amíg meg nem érkezik a kívánt segítség.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

4. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

Szent Rita megtanulta szüleitől, hogy elsődlegesen mindent Istennek köszönhet. Isten szereteténél, irgalmánál, jóságánál, ha­talmánál nincs nagyobb a világon. Ó az, akinek mindent köszön­hetünk, ő az, akinek folyton-folyvást hálát kell adnunk. A földi élet célja, hogy őt megismerjük, létezését a körülöttünk levő világból kikövetkeztessük, észrevegyük, őt megszeressük, és a mennyei Atya parancsai szerint élve egykor Isten országának boldog lakói legyünk. Rita lelkében jó talajra talált mindaz, amit Istenről hallott. Hát még, amikor megtudta, mit szenvedett az Isten Fia, Jézus, értünk, emberekért! Hogy mekkora fájdalma volt Jézus Édesany­jának, amikor a gyönyörű isteni Gyermekre nézve mindig ott látta lelki szemei előtt a keresztet is. Megdöbbentő arra gondolni, hogy az Anyánál is és a Fiánál is, a fájdalomnál nagyobb volt a szeretet a bűnös emberiség iránt. Megdöbbentő, hogy Jézusnak Anyja, Mária, az ő Fiának keresztje alatt állva szívébe zárta és elfogadta Jézusa végakaratát: örökbe fogadta megkülönböztetés nélkül az egész emberiséget, édesanyai szeretetébe fogadott minden em­bert. Rita tudta, mit jelent ez. Mit jelent az, hogy Isten nem csak földi édesanyát adott neki, hanem gyermeke lett az Istenanyának, Máriának is. Fölkívánkozott menni a hegy tetejére is, hogy ott, az Éghez még közelebb tárja Isten elé a szívében már el nem férő hálát, szeretetet. Nagyon szeretett egyedül maradni, mert akkor senki és semmi nem zavarta a beszélgetését Istennel. Csak úgy áradt belőle a sok szép érzés, gondolat! Nem csoda, hogy Isten­nek és a Szűzanyának annyira kedves leánya lett.

Én Uram, én Istenem, tudom, hogy Szent Rita egész élete az isteni akarat tökéletes megvalósítása volt, és ezzel kiérdemelte, hogy az ő kérését meghallgatod, és az imameghallgatással igazo­lod, hogy ő valóban szentje és ügyvédje a lehetetlennek látszó, kétségbeejtő helyzeteknek. Csak akkor nem valósul meg a kérés, ha az nem válna javunkra

Én Jézusom, Szent Rita érdemeiért add meg nekem, hogy a mennyei Atyával és a Szentlélek Istennel egyetemben mindig job­ban szeresselek, és a hálaima életté váljon bennem.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

5. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

Rita is természetesen egyik legfontosabb kérdésnek tekintette, hogy mi legyen, ha nagy lesz? Mit válasszon hivatásának, milyen célra szentelje oda az életét? Ezt általában nagyon nehéz eldön­teni, Ritának azonban segítségére voltak a körülmények. A tőlük 5 km-re levő városból átjártak az ő falujukba is a Santa Maria Maddalena Kolostor nővérei, akik a szemlélődő életmód mellett az irgalmasság testi, lelki cselekedeteit gyakorolták. Ritának na­gyon megtetszett az ő hivatásuk, és lélekben szinte már többet volt köztük, mint otthon. Hitte, hogy a szerzetesnők szinte védet­tek, sokkal szorosabb kapcsolatban lehetnek Jézussal, mint a vilá­giak. A Krisztussal azonosult életnél nagyobb boldogságot el nem tudott képzelni magának. Amikor felment a hegyre, ott, az Ég kö­zelében a megvalósulás reményében kérte Jézust, hadd legyen az ő jegyese. El nem tudta gondolni, hogy valaki vagy valami meg­akadályozhatná nagy álma megvalósulását, hiszen a szülei is csak azt akarták, ami neki boldogságot jelent. Mégis minden másképp alakult.

A guelf-ghibellin (pápapárti-császárpárti) háborúskodás kiújulása Roccaporénát sem kerülte el. Az egyébként békés faluban az utcán halottak, felgyújtott házak voltak láthatók. Rita szüleivel együtt a sebesültek mentésére sietett, ment mindenhova, ahol szükség volt rá. Eközben meglátta őt az egyik csapat vezetője, a rossz természetéről, indulatosságáról, durvaságáról híres Paolo di Ferdinando Mancini. Úgy megtetszett neki Rita, hogy azonnal fele­ségül kérte. Amikor Rita tudatta vele, hogy ez lehetetlen, mert ő szerzetesnő lesz, a férfi az egész falut megfenyegette arra az eset­re, ha a lány kikosarazza őt. Ritának nem maradt választása, ő is, meg a szülei is tudták, hogy Paolo Mancini nem tréfál. Úgy tűnt, vége lett a nagy álomnak.

Én Uram, Istenem, Szent Rita megélte, hogy életében külső, kikerülhetetlen okok miatt fájdalmas fordulat következett be. Sen­ki másnál nem talált vigasztalást, megnyugvást, csak Jézusnál. A hite, bizalma és mélységes emberszeretete segítette ezen az úton. Hitte, hogy Jézus mindenről tud, és aki szereti Istent, annak min­den javára válik. Nem értette a tervedet, Istenem, de rád bízta ma­gát teljesen, másképp nem lehetett volna kibírni. Adj nekem is nagy hitet és erőt, hogy mindenkor képes legyek megnyugodni szent akaratodon. Adj meggyőződést és bizalmat, hogy higgyem: az Istent szeretőknek minden javukra válik.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

6. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

Azóta, hogy Rita feleségül ment Paolo di Ferdinando Mancim­hez, feladatának érezte, hogy őt mindenben segítse. Eddig csak tudta, hallotta, de ezt követően megtapasztalta, mennyire nehéz Paolo természete, mennyire indulatos és durva, anélkül, hogy bárki rászolgált volna. Addig Ritát senki nem ütötte meg, vele senki nem kiabált, csendben, felhőtlen békében, szeretetben élt szüleivel. Ebben a mások megmentéséért vállalt házasságban vi­szont mindebben része lett. Rita kétségbeesés és szemrehányás helyett bölcsességet, okosságot kért Istentől, hogy férjét meg tudja téríteni, meg tudja változtatni. Kifigyelte a természetét, és megpróbálta kikerülni azokat a helyzeteket, amelyekben Paolo gyakorolni tudta a durvaságát. Rita felismerte, hogy Paolo szereti őt, igazán szereti, de az italtól való függőségén és az indulatain nem tudott úrrá lenni. Rita nagyon nagy türelemmel és okosan próbálta más irányba befolyásolni férje viselkedését. A hangját soha nem emelte fel, kedves maradt és szelíd. Megköszönte, ha valami jót tett, megéreztette vele, milyen jó érzés, ha valamiért megdicsérik, ha hálásak neki és bíznak benne.

Kis lépésekben, de egy idő után érezhető volt, hogy a türelem rózsát termett. Isten különös segítő kegyelme is hozzájárult ah­hoz, hogy a fiatal házasok élete rendeződjön: iker fiaik születtek mindkét szülő nagy örömére. Paolo mint családfő már saját aka­ratával is azon volt, hogy jó példát adjon a gyerekeknek, ezért egy kicsit könnyebb, békésebb lett Rita élete.

Én Uram, én Istenem, add meg, hogy én is türelmes legyek az emberekhez, a szemrehányás helyett mindig inkább a segítő szándék vezessen. A Szentírás szavát megvalósítva a rosszat jóval győzzem le. Melyik az az ember, akiért nem szenvedett a mi Jézu­sunk? Ki az, akiért Jézusnak Anyja, Mária, nem hullajtott könnye­ket? Hiábavaló legyen Jézus szenvedése és a Szűzanya könnye, fájdalma? Nem, ezt nem akarom. Nem fordulok el senkitől, ha­nem segítem, közvetlenül vagy imával, érte felajánlott áldozattal. Istenem, segíts, hogy ebben az elhatározásomban kitartsak, és Szent Rita példájából tanulva jól használjam fel az életem.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

7. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

Mintha Szent Rita életében mindenre példát akart volna adni a jó Isten, hogy meg tudjuk tanulni, milyen az igazi felebaráti szere­tet. Mintha Isten többet várt volna el Ritától, mint amire mi a leg­merészebb elhatározásainkban is vállalkozni tudnánk. Rita férje teljesen megváltozott. Megmutatkozott általa, hogy milyen gyü­mölcsöt terem a hántások ellenére is változatlanul megmaradó szeretet, türelem és okosság. Tizennyolc éve voltak már házasok, és tizenhét éves iker fiaiknak nem kellett szégyenkezniük apjuk miatt. A falu népe is fellélegzett, látva, hogy Paolo milyen jó em­ber lett. De mintha eddig tartott volna ez a példa, és Ritának min­dig Isten akaratához igazodó életébe még más példának is bele kellett volna férnie.

Paolo régi harcostársaihoz is eljutott a nagy változás, a meg­térés híre, ők azonban nem örültek ennek. Nyíllal levelet lőttek Ritáék kapujába, követelve, hogy Paolo térjen vissza hozzájuk. Mi­vel ez nem következett be, megfenyegették, és fenyegetésüket be is váltották. Kilesték és megölték. A tragédiát nem csak a férj halá­la jelentette, hanem az is, hogy a korabeli íratlan törvények szerint a fiúknak vérbosszút kellett állniuk apjuk gyilkosán. Rita ismét csak Jézusához tudott fordulni. Az ő jelenlétének tudatában gyá­sza és fájdalma mellett nagy hittel és bizalommal könyörgött gyer­mekei lelki üdvösségéért, mert nem tudta volna elviselni, hogy az ő fiai gyilkosok legyenek. Miközben a fiúk apjuk gyilkosát keres­ték, a gyilkos maga Rita ablakán zörgetett, kérve, rejtse el a fiai elől, mert már majdnem rátaláltak. Az ő házuk az egyetlen, ahol nem keresik őt. És Rita mit tehetett? Elrejtette a gyilkost, ellátta azzal, ami szükséges, és imádkozott annak megtéréséért, aki családja tragédiáját okozta. És a gyilkos megtért. Azt mondta Ritá­nak: Én már kértem az Isten bocsánatát. Úgy bánni velem, ahogy azt te tetted, csak az tudja, akinek él az ő Istene.

Add, Uram, Istenem, hogy Szent Rita életéből megtanuljam, milyen az igazi felebaráti szeretet. Mert ez a második főparancs: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” És ezt nagyon nehéz teljesíteni. Pedig ott van a Szentírásban: „Ha látja valaki, hogy test­vére vétkezik, könyörögjön érte.” (1 Jn 5,16) És mi mit teszünk? El­fordulunk a vétkestől, miközben mi magunk is bűnösök vagyunk.

Én Jézusom, add mellém Szent Ritát, hogy segítsen jól élni, szentül élni, és ha újra vétkezem, segítsen mindenkor megtérni. Legyen előttem megvilágított könyv az ő élete, hogy el tudjak iga­zodni az útelágazásnál. Szent Rita érdemeire kérlek, ne engedd, hogy valakitől is elforduljak. Segíts, hogy ne kényszerűségből, ha­nem őszinte szeretettel vágyakozzam cselekedni a lelkek menté­séért a te utadon, téged követve, Szent Ritát utánozva.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

8. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

Isten meghallgatta Szent Rita kérését. Akkor, a középkorban nem lehetett kitérni a vérbosszú elől, Rita tudta, hiábavaló minden szó, fiai nem állnak el a kereséstől és a bosszú beteljesítésétől.

Ezért Rita anyai szívének mérhetetlen fájdalmával csak azt kérhet­te, ha nem lehet megváltoztatni fiai szándékát, Isten inkább szólít­sa magához őket, de ne kövessék el a szörnyű bűnt, fiai ne legye­nek gyilkosok. A hegyekben dúló háborúskodás következménye­ként fellépő pestisjárványban Rita fiai meghaltak. Az anya már nem tudta, melyik az erősebb: a gyermekei elvesztése miatti fáj­dalom, vagy annak öröme, hogy fiai nem oltották ki a másik em­ber életét, s így nem került veszélybe örök üdvösségük.

Ezek után Rita útja, ha többszöri elutasítás után is, de végül a szerzetesi kolostorba vezetett, ahol Krisztussal azonosult életet élve vállalt mindent a lelkek mentéséért. Külön meg kell emlé­kezni egy ferences szerzetes papról, a később szentté avatott Marchiai Jakabról, akinek felbecsülhetetlenül nagy hatása volt Rita életének alakulására. A szerzetes híres prédikátor volt, járta az országokat, Magyarországon is hosszú időt töltött, és olyan szentbeszédeket tartott, amelyek sokaknál százszoros termést eredményeztek. Casciába, a Szent Mária Magdolna Kolostorba egy lelkigyakorlat alkalmával hívták meg. Marchiai Szent Jakab úgy beszélt Jézus szenvedéséről, hogy Rita szívében fékezhetetlen vágy ébredt együtt szenvedni az ő Jézusával. A beszéd után sietve ment a kereszthez, hogy kérje, hadd részesüljön ő is Jézus Krisztus kínszenvedéséből. Ekkor kapta Rita a homloksebet, amit a töviskorona egyik tövise okozott.

Én Uram, én Istenem, add meg nekem, hogy felismerjem, mi­lyen nagy szükség van a világon a papokra és a szerzetesekre. Okét rendelted emberhalászokká, tanító apostolokká, hogy hir­dessék az Evangéliumot, az Örömhírt minden népnek. Kezükben ott van a kulcs, hogy besegítsék gyermekeidet az Örök Hazába. Nincs ennél fontosabb, hiszen a földi élet után következik az örök élet. Ott a jobbra vagy a balra örökre szól.

Jézusom, Szent Rita imáinál egyesítve az enyéimet, kérlek, áldd meg a papokat és a szerzeteseket, oltalmazd meg őket min­den rossztól, amit a gonoszság tervezett számukra, védd meg őket minden kísértéstől, és add, hogy apostoli munkájuk százszo­ros termést hozzon.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

9. nap

Bevezető ima a kilenced minden napján

Ó, jóságos Szent Rita! Isten akaratából téged a nehéz, lehetetlennek látszó helyzetek szentjeként tisztelnek. En­gedd, hogy most én is hozzád forduljak nagy szükségem­ben, mert emberi segítségre már nem számíthatok jelen helyzetemben. Tudom, hogy a földi életben naponta fel kell venni a keresztet, most mégis fontos a megoldás elnyerése a továbblépés lehetőségéhez. Hiszem, hogy te meghallga­tod azokat, akik bizalommal kérik segítségedet, és kieszközlöd Istennél a szükséges kegyelmet.

Segítségedért legyen áldott a legszentebb Szentháromság. Most és mindörökké. Ámen.

NAPI GONDOLATOK

Sokszor kerülünk életünk folyamán olyan helyzetbe, amelyből nem látunk kiutat. Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy elke­seredjünk, rokonainknak, ismerőseinknek elpanaszoljuk a bajt. Ettől lehet, hogy egy kicsit megkönnyebbülünk, de megoldást nem találunk. Legtöbbször bezárulni látszik a kör, különböző hatóságokhoz is hiába fordulunk. Arról viszont annál többet hallot­tunk, hogy aki Szent Ritát kérte bizalommal, hogy legyen szószóló­ja Istennél, annak problémája meglepő, váratlan módon megol­dódott. Lukács Evangéliumában olvassuk: „Ami embernél lehe­tetlen, Istennél lehetséges.” (Lk 18,27)

Isten Szent Rita életében többféle módon megmutatta ennek igazát. Amit talán legjobban megjegyeztek, az a rózsacsoda volt. Idős beteg volt már Rita, amikor az őt meglátogató rokon azt kér­dezte tőle, van-e valami kívánsága. Rita rózsát kért Roccaporénából, a szülőfaluból, az ő kis kertjéből. Micsoda kívánság, gondolta a rokon, hiszen tél van, mindent hó borít, ilyenkor nem nyílik a rózsa, de ezt csak gondolta, nem mondta. Elment a kertbe, és ott látta a hóban is kinyílt rózsát, amit Rita kért. Nem véletlenül szól így a Szent Rita rózsafüzérben a 3. titok: Jézus, aki Szent Rita ké­résére minden bajunkban megsegít.” Bizony, Szent Rita kérésére, az ő közbenjárására Isten meghallgatja imáinkat és megadja az általa kért kegyelmet.

Én Uram, én Istenem! Hálát adok neked azért a nagy bizalo­mért, hitért, amellyel Szent Rita által hozzád tudok fordulni. Hi­szem, hogy azért tetted őt a lehetetlennek látszó, kétségbeejtő helyzetek szentjévé, hogy ezen az úton is segítségünkre siess. Te megjutalmazod a hozzád hűségeseket.

En Jézusom, Szent Rita élete veled egyesült, lélekmentő, való­ban krisztusi szeretettel teljes élet volt, és te megdicsőítetted és megdicsőíted őt ezért és értünk az imameghallgatások sokaságá­val. ígérem, hogy Szent Rita hathatós közbenjárásáról nem fogok hallgatni, hanem segítő hatalmáról szólok majd mindazoknak, akik az ő pártfogására rászorulnak.

Befejező ima a kilenced minden napján

Ima Szent Ritához, aki utolsó pillanatban segít

Szent Rita, Istentől csodákkal kitüntetett, te részesültél a kiváló kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetben különös szószóló és segítő légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kér­jem jelen nagy szükségemben. (…)

Légy részvéttel irántam, gyarló imámat vidd Isten kegyel­mi trónja elé, s buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgat- tatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott, drága, szent véré­re, szentséges, irgalmas Szívére, és nagy hitemre. Ó, Szent Rita, engedd, hogy kérésem meghallgattatást nyerjen, s én ígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom nagy jósá­godat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

HÁLAADÁS

Én jóságos Istenem, mennyei Atyám! A Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért végzett kilencednek a befejezéséhez érkez­tem. Kilenc napon át elmélkedtem Szent Rita életéről, Isten- és emberszeretetéről, és közben sok minden eszembe jutott, amire eddig nem gondoltam. Hálát adok neked a különös segítő szán­dékért, amellyel Szent Ritát az emberiségnek ajándékoztad. Hi­szem, hogy most is megmutatod, milyen nagy Szent Rita közben­járó hatalma nálad, én pedig tovább adom az örömhírt nagy jó­ságtokról.

Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen neked, Istenünk, hogy Szent Ritát adtad minekünk.

Áldott legyen Jézus szent neve és irgalmas szeretete. Most és mindörökké. Ámen.

***

forrás: Szent József kiadó: Szent Rita, segíts!  12-27.o

Megelégedett azzal a szenvedéssel, amit kapott, és azt ajánlotta fel nagy türelemmel és békességgel, és nem kért hozzá többet.

— Szent Bernadett

Címkék