Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

2022. jún | imádság

kilenced mária szeplőtelen szívéhez

Bevezető ima mindennap

Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buz­galommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsőítenek, Isten kiválasz­tott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből. Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben ké­rünk.

Első nap

Ó Mária Szeplőtelen tisztaságban ragyogó Szíve! Te vagy a leg­szebb virág Isten virágos kertjében. Te vagy az a csodálatos Édenkert, amelyet a bűn soha, soha nem kerített hatalmába. Eszközöld ki nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is, miként Te magad, Isten megbántását, még a leg­csekélyebbet is minden erőnkkel kerüljük! Üdvözlégy… Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről.

Második nap

Mária Szeplőtelen Szíve, örök szüzességben Istennek szentelt Szív! Te vagy az érintetlen liliom, a virágzó oázis a világ sivatagában, amely­ben Isten Szeme gyönyörködik. Vonzz sok lelket szüzességed követésére, hogy a világ csábítását legyőzzék, és magukat osztatlan szívvel Istennek szenteljék.

Üdvözlégy… Litánia

Harmadik nap

Mária Szeplőtelen és isteni szeretettől lángoló Szíve! Te vagy az égő lámpás, amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének
olajával táplált: a Te Szívedben a szent Tűz soha nem aludt ki. Gyújtsd lángra a mi lanyha szívünket is az isteni szeretetnek azzal a Tüzével, amely a Te Szívedben oly nagy lánggal égett.

Üdvözlégy… Litánia

Negyedik nap

Mária Szeplőtelen és szemlélődésben elmerült Szíve! Gondolataiddal, vágyaiddal mindenkor Istennél időztél. Szent Fiad szavait és a megváltás titkait szent hallgatással őrizted Szívedben. Űzd el a nyugtalanító gondolatokat, amelyek megzavarják összeszedettségünket, és irányítsd lelkünket Isten felé.

Üdvözlégy… Litánia

Ötödik nap

Ó Mária Szeplőtelen és egészen alázatos Szíve! Minél gazdagabb lettél kegyelmekben és erényekben, annál mélyebbé változott alázatosságod. Szerény és visszahúzódó lelkületed különösen kedves volt Istennek, és emiatt méltatott arra az Isten Fia, hogy Szívedben szállást vegyen. Taníts bennünket is igaz alázatra és Isten akaratának követésére!

Üdvözlégy… Litánia

Hatodik nap

Ó Mária Szeplőtelen és sok szenvedéssel eltelt Szíve! Mint Krisztus Anyja és a Megváltásban Társa, egészen kiürítetted a szenvedés kelyhét. Segíts bennünket, hogy a szenvedésnek ezt a mértékét, amelyet az Isten jósága és bölcsessége számunkra kijelölt, bátran és bízó lelkülettel viseljük.

Üdvözlégy… Litánia

Hetedik nap

Ó Mária Szeplőtelen és a mi üdvösségünkért aggódó Szíve! Emlékezz meg a szegény bűnösökről, akiket vad szenvedélyek bilincse tart rabságban és Istentől távol élnek. Segítsd őket, hogy kötelékeiktől megszabaduljanak, és újra Isten gyermekeinek szabadságára jussanak.

Üdvözlégy… Litánia

Nyolcadik nap

Ó Mária Szeplőtelen, és Krisztus Egyházával szeretettel törődő Szíve! A kereszt alatt nekünk, embereknek, és az egész Egyháznak Anyja lettél. Imádkozz, könyörögj Jézusnál szüntelenül az Ő szeretett Jegyeséért, Egyházáért a földön. Vedd oltalmad alá a pápát, a püspököket, a papokat és Istennek egész népét. Védj meg bennünket a gonosztól!

Üdvözlégy… Litánia

Kilenced nap

Ó Mária Szeplőtelen és királynői Szíve! Földi életed elmúltával az Úr fölvitt Téged a mennybe, s az Ő felülmúlhatatlan örömének birodalmában adott Neked szállást. Testestül-lelkestül a mennybe vétettél, ahol Szent Fiad Királynővé koronázott. Élj e királynői hatalommal a mi javunkra, jöjj segítségünkre mindenkor, ha kérünk, ha nem. Hadd legyünk Általad mi is méltók a mennyei koronára a Te jóságos közbenjárásodra!

Üdvözlégy… Litánia

Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szív a szeretetben, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, Jézus Szívének képmása, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a szentség kincsesháza, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, bűnösök menedéke, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, szomorkodók erőssége, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, csüggedők felemelője, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, haldoklók reménye, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, Anyánk Szíve, – könyörögj ér­tünk!

Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve, – könyörögj ér­tünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és mindenkinek – aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli -, a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk. Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

Felajánló ima az egész kilenced végén

Mennyei Atya, Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked Szent Fiadat, Jézust, ahogy Ő is a kereszten, föláldozta magát az egész világ üdvéért, s oltárainkon most is szüntelenül áldozatul adja magát. Fogadd kegyesen ezt az áldozatot Mária Szeplőtelen Szíve által, és irgalmazz nekünk. Ne hulljon hasztalan ez a drága Vér, amely oltárainkon jelen van! Ne esedezzen értünk hiába Mária Szent Szíve. E szent áldozat és Mária könyörgései által fordulunk az atyai Jóságodhoz. Adj a bűnösöknek bocsánatot, a haldoklóknak kegyelmet az üdvösség elnyerésére, a világnak békét, az Egyháznak pedig egységet és minden mennyei jót. Ámen.

Hozzáfűzhető még az Imafüzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére

Imafüzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére

A keresztnél:

Itt függ a mi hitünk, a mi reményűnk, a mi szeretetünk, életünk, üdvössé­günk és győzelmünk! Üdvözlégy… (háromszor)

A nagy szemeknél:

Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentiéleknek, a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mindörök- kön-örökké. Ámen. Alleluja! Ave Maria!

A kis szemeknél:

Világ Győzelmes Királynője, mutasd meg hatalmadat!

A végén háromszor:

Szent, szent, szent a seregek Ura és Istene, telve van az Ég és Föld az O dicsőségével! Áldott, ki az Úr nevében jő! Dicséret, hála, szeretet és di­csőség legyen Néked, Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét ad­tad minékünk!

Építsük fel az engesztelő kápolnát[1]

A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jö­vőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség, gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk naponta a rózsafüzért. De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárá­ra! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!

Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:

Ave Maria!

Éljen a világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője, Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője!

 

[1] Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty írt alá, a következő közléssel: „Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön”

„A Szűzanya nagyon szereti önt; ön is szeresse teljes szívből, és amit csak tud, tegyen meg dicsőségéért.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék