félve-remegve munkáljátok hát üdvösségeteket!
(Filippieknek írt levél 2,12)

Kedves Testvérem!

A MÁRIA SZÁZADA honlap szerkesztőjeként köszöntelek Téged!
Belső elhívásra válaszul készült ez a honlap, melyben az a cél lebegett a szemem előtt, hogy egy összefoglaló tárházat készítsek Katolikus Egyházunk szentségeiről, szentelményeiről,  Jézus Krisztus és Szűz Mária és által adott lelki üzenetekről, ill. katolikus misztikusok által közvetített engesztelő gyakorlatokról.

Korunkra sajnos nagyon jellemző a hitehagyottság formájaként, a langyos „keresztény” közömbös élet. Ennek a fajta „papírkeresztény” életnek sokáig én is részese voltam, hiszen nem volt semmilyen indíttatásom arra vonatkozólag, hogy mi dolgom nekem az Egyházban? Mit lehet csinálni egyáltalán a bérmálkozás után? Fogakat összeszorítva kipréselni időnkből a vasárnapi szentmisét? Homlokunkra csapva több hónap után elmenni szentgyónásra? Néha adni egy kis aprót egy szimpatikusabb koldusnak?

Az isteni Gondviselés nem hagyott el, és szenvedések útján elvezetett oda, hogy felöltsem világi hívőként a Kármelhegyi Boldogasszony barna skapuláréját, mely után indíttatást érezve napi áldozó lettem és kegyelmek özönét tapasztaltam meg. Mária oltalmazó közbenjárása és a szentségek gyakori és buzgó vétele visszaállított a kérlelhetetlenül szűk ösvényre, melyben  visszanyertem életem egyetlen értelmes célját: Jézus Krisztust.

Századunkra jellemző hitehagyottságra, a Szentháromságos Egy Isten utolsó segítségnyújtó válasza nem más, mint a mi égi Édesanyánk: a boldogságos Szűz Mária. Rajta keresztül a legrövidebb úton juthatunk el Szent Fiához. Ezért nevezhetjük a XXI. századot, Mária századának.

Azért, hogy a megszerzett lelki kincsünk megőrződjön, és tudatosan elmélyüljön, szükséges újra és újra átolvasni a lelki naplókat, a lelki áhítatgyakorlatokat pontosan megismerni és úgy végezni. Ezért jó az, ha ez a tudás, könnyen olvasható formában, bármikor rendelkezésre áll. Így mondhatjuk, hogy ezt a honlapot saját magamnak készítettem, de bízom benne, hogy mások is haszonnal lapoznak bele az általam fontosnak ítélt lelkiségi írásokba.

mi dolgunk LEHET az Egyházban, ha megszentelő kegyelemben élünk?

 • Vannak még lelkek a kárhozat útján, akikért engesztelni kell hogy megmeneküljenek
 • Vannak még lelkek a tisztítótűzben, akik számítanak imáinkra, hogy kiszabaduljanak kínzó gyötrelmükből
 • Vannak még tévelygő lelkek a környezetünkben, akiknek támogatásra van szükségük hitbeli kérdésekben
 • Van helyi plébánia, ahol számítanak a segítségünkre
 • És van égi Édesanyánk, aki számít ránk, hogy segítünk neki a lelkek megmentésében, Szeplőtelen Szívét engesztelve

A honlapon található olvasnivaló gyakorlati útmutatást  ad áttekintető módon, azoknak a testvéreknek akik magukévá teszik
Mária felhívását a lelkek megmentésére vonatkozóan. (szentségek, imádságok, böjt, bűnbánat, engesztelés, virrasztás)

Mi az alapkiindulás?

 

1) szellemi harcban állunk. (Ef 6,12)
2) meghívásunk van Istentől az örök életre, amire választ vár. (minden nap)
3) halálunk az elkövetkező órákban be fog következni, ekkor lejár a válaszadás ideje.

4) halálunk után az Ítélőszék elé állunk és számot kell adnunk tetteinkről és mulasztásainkról.

Ezeket a pontokat végigelmélkedve, szemlélve halálunk óráját rá kell eszmélnünk: Döbbenetesen kevés időnk van hátra a számadásig. Ne álljunk oda az Úr Jézus elé üres kézzel! Legyen tele kezünk az irgalmasság jócselekedeteivel, hogy megállhassunk ama napon az Úr előtt! (Mt 25,33)

A honlapon hozzáférhető lelki írások és annak részletei megvilágítják korunkban dúló lelki harcot. A Sátán és követői szüntelen egyre több és több lelket vonszolnak a kárhozat útjára anélkül, hogy ezek lelkek tisztába lennének ezzel. Sőt ezek a lelkek tagadják leginkább, a Sátán létezését. Nekünk, katolikus keresztényeknek, mintegy hivatásbeli kötelességünk is a rendelkezésre álló lelki fegyverarzenált megismernünk és ezeket Mária szolgálatában a lelkek üdvösségére fordítanunk.

Mi alapján ítéltetünk meg?


Keresztes Szent János így válaszol: „Az élet alkonyán a szeretet alapján ítéltetünk meg.” Mindezen ájtatossági gyakorlatnak tehát a szeretet gyümölcsét kell teremniük, ezen lelki eszközök (szentségek, búcsúk, szenvedések és cselekedetek felajánlása, rózsafüzér, böjt, virrasztás ….) által kegyelmeket esdhetünk le az égből és a lelkek üdvösségére fordíthatjuk Mária által, Jézus szeretetéért.

a MÁRIA SZÁZADA honlap szerkesztője: Keserű Balázs 

templomos
„Igaz, ugyan, hogy testben élünk, de harcunkat nem a test szerint vívjuk, mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni eredetűek, amivel várakat is lerombolunk.” (2Kor 10,3)
*
Összefoglalóan a LELKI FEGYVERARZENÁL elemei:
 1. MEGSZENTELŐ KEGYELEM ÁLLAPOTA
  1. Szentgyónás (gyakori), állandó bűnbánatban élés, lelkiismeretvizsgálat az Egyház törvényei szerint!
  2. Szentáldozás (gyakori), gyakori szentségimádás, és szentséglátogatások
  3. Szentmise (gyakori), forrása és csúcspontja lelki életünknek
 2. LELKI OLVASMÁNYOK
  1. Szentírás gyakori olvasása
  2. Lelki naplók (Szeretetláng, Fausztina nővér, Natália nővér, Emmerich A.K….)
  3. Szentek életéről (Pio atya, Ars-i plébános)
  4. Hitvédelmi beszédek hallgatása (Barsi Balázs atya)
  5. Kárhozattal kapcsolatos tanítás, megnyilvánulás (ördögi jelenlét)
  6. Tisztítótűzzel kapcsolatos irodalom
  7. Elmélkedések (Szenvedésről, halál órájáról)
  8. Mária jelenések
  9. Jövendölések
 3. SZENTELMÉNYEK HASZNÁLATA
  1. Barna skapuláré felvétele, kegyes használata
  2. Szentelt érmek (Csodásérem, Szent Benedek medál)
  3. Szenteltvíz használata (otthonainkban is)
  4. Szentelt gyertya használata
 4. IMÁDSÁGOK (fontosabbak)
  1. Rózsafüzér imádkozása (Szeretetláng fohásszal)
  2. Keresztút végzése
  3. Szent Sebek rózsafüzér
  4. Isteni Irgalmasság rózsafüzére
  5. Angyalokhoz szóló imádságok (Szt. Mihály ima, Őrangyal ima, Hazánk őrangyalához)
  6. Szentekhez (Szt. József, Védőszentünkhez, ….. )
  7. Szent Brigitta imák
  8. Bűnbánati fohászok
 5. FELAJÁNLÁS, FOGADALMAK
  1. Életfelajánlás (Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének)
  2. Cselekedeteink napi felajánlása
  3. Hősi fogadalom a tisztítótűzben szenvedő lelkekért
 6. BÚCSÚK ELNYERÉSE A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKÉRT
  1. Teljes búcsú (naponta max. 1)
  2. Részleges búcsúk (naponta minél többet)
  3. Skapuláréhoz tartozó búcsúk (teljes és részleges)
 7. ÁJTATOSSÁGOK, ENGESZTELÉS (válogatott)
  1. Jézus Szíve tisztelet (elsőpéntek)
  2. Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete (elsőszombat)
  3. Isteni Irgalmasság tisztelete
  4. Szeretetláng engesztelés
  5. Szent Sebek tisztelete
  6. Világ Győzelmes Királynőjének tisztelete
 8. ÖNMEGTAGADÁSOK
  1. Böjt (Szűzanya kérése szerint)
  2. Virrasztás
  3. Lemondás élvezeti cikkekről, kényelemről
  4. Egyéb önmegtagadó cselekedek felajánlva
 9. TÁRSULATI TAGSÁGOK
  1. Rózsafüzér társulat és csoport
  2. Miseszövetség(ek)
  3. Barna skapuláré
  4. Tisztítótűzbeli lelkek barátai