Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete (elsőszombat)

2020. ápr | áhítatgyakorlat, engesztelés

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Elsőszombat – Szűz Mária Szívének tisztelete

Az elsőszombat a hónap első szombatja, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-tiszteletének napja.
A Szűzanya 1925. december 10-én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett szívét és így szólt:

„Hirdesd nevemben a világnak, hogy megígérem: ott leszek az üdvösséghez szükséges kegyelmekkel mindazok halálos ágyánál, akik 5 egymást követő hónap első szombatján meggyónnak, megáldoznak, elimádkozzák a rózsafüzért és egy negyed óráig társamul szegődnek az elmélkedésben.”

Az elsőszombat gyakorlata világszerte elterjedt. A Szeplőtelen Szív elsőszombati ájtatossága napjainkban is élő szokás.

A Szent Szűz Szíve iránti tiszteletünket kifejezhetjük például az elsőszombatok rendszeres megtartásával.

Érdemes tudnunk arról is, hogy az úgynevezett kettős nagykilenced azt jelenti, hogy egymással párhuzamosan, egyszerre végezzük a kilenc elsőpéntek és az elsőszombatok megtartását. Ilyenkor természetesen elég az egyik napon meggyónnunk, ha közben nem követünk el súlyos bűnt. A kettős nagykilenced további bőséges kegyelmekkel jár. Végezzük minél többen rendszeresen az elsőpénteki és elsőszombati engesztelést, mert így sok kegyelmet kaphatunk önmagunk és mások számára.

Meddig érvényes a gyónás?

Lúcia nővér (Fatimai látnok és szerzetesnő) elsőszombati engeszteléshez kapcsolódó beszélgetése az Úr Jézussal.]

“Előterjesztette Jézusnak egyesek nehézségeit a szombati gyónással kapcsolatban és azt kérte, hogy a gyónás legyen érvényes nyolc napig. Jézus ezt válaszolta:
– Igen, sőt hosszabb ideig is lehetséges, feltéve, hogy a kegyelem állapotában vannak, amikor lelkükbe fogadnak, és megvan az a szándékuk, hogy Mária Szeplőtelen Szívét engeszteljék.
Lúcia megkérdezte:
– Jézusom, ha valaki elfelejti felindítani ezt a szándékot?
Jézus ezt válaszolta:
– Ezt megtehetik a következő gyónásnál, amennyiben kihasználják az első gyónási alkalmat.”
(forrás: Lúcia nővér Fatimáról beszél I. – 189.o)

Mária Szeplőtelen Szíve:

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a Szeplőtelen Fogantatás és az istenanyaság. A Szentírásban vannak utalások Mária
belső életére, szívére (Lk 1,46; Jn 19,27; Zsid 4,10). Az egyházatyák még nem beszélnek Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a kifejezés Eadmerrel (†1124 k.) jelent meg a teológiában. A misztikusok számára Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a Jézus iránti szeretet példaképe (Szt Mechtild, Helftai Szt Gertrúd, Svéd Szt Brigitta, Szalézi Szt Ferenc). Mária Szeplőtelen Szívének ünnepét Eudes Szent János kérte kongregációja számára 1646-ban. 1672-ben már sok egyházmegye átvette az ünnepet (annak ellenére, hogy 1669-ben a Rítuskongregáció betiltotta). VII. Pius pápa (ur. 1800-23) egy szerzetesközösségnek a Pünkösd utáni 3. vas-ra, Szt X. Pius 1907-ben a kapucinusoknak és az ágostonos remetéknek a Nagyboldogasszony oktáváját követő vasárnapra engedélyezte. XI. Pius pápa (ur. 1922-39) a külön kérelmezőknek engedélyezte az officium végzését. Végül XII. Pius pápa 1942- ben fölajánlotta az emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, majd 1944-ben általánossá tette az ünnepet augusztus 22-én.
1969-ben a Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombatra került át. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. Szent II. János Pál pápa 1981. VI. 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600-adik és az efezusi zsinat 1550-dik évfordulója alkalmából akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene 1981. V. 13-án elkövetett merénylet után a S. Maria Maggiore bazilikában hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, melyet 1982. V. 13-án Fatimában, 1984. III. 25-én Rómában, és 2000. X. 8-án a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt.

bővebben: A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szent szívének tisztelete

Máriának, a Világ Királynőjének nagy ígérete Natália nővér naplójából

„1942. augusztus 15-én az Úr látomásban adta tudtomra azokat az ígéreteket, melyeket azok a lelkek nyernek el, akik buzgó szívvel végeznek el egy kilencedet.
A látomásban az Úr többek között a Világ Királynőjéhez, szeplőtelen Anyjához vezetett, és így szólt: „Gyermekem, íme a te Anyád, a Világ Királynője és a királynők Királynője. Szeresd őt gyermeki szeretettel és hódolattal, ahogy kívánom, hogy mindenki szeresse őt”. Majd a Megváltó felemelte a Szent Szűz palástját, hogy megmutassa Anyja szívét e szavakkal: „Ahogy e világra Anyám Szeplőtelen Szíve által születtem meg, úgy a lelkek is e Szív által jönnek az én Szent Szívemhez.” Majd – titokzatos módon – isteni kezébe vette Mária Szeplőtelen Szívét, és a világ felé fordult: „Íme a Szeplőtelen Szív, mely a kegyelmek székhelye a világ és a lelkek számára! Ez a Szív kegyelmeim biztos forrása, melyekből az élet és a világ megszentelődése ered. Mivel Atyám nékem adott minden hatalmat az égen és a földön, én Anyám Szeplőtelen Szívét olyan hatalommal ruházom fel, mely legyőzi a bűnt és a világot. Leányom, az egész világ számára nagy ígéreteket adtam (Alacoque) Margit által. Ám, mivel jóságom végtelen, és kegyelmeim kimeríthetetlenek, most még többet ígérek meg. Ha a lelkek szeretnék, hogy ígéreteim beteljesedjenek rajtuk, akkor szeressék és tiszteljék Édesanyám Szeplőtelen Szívét. Ezt azzal bizonyíthatják, ha magukhoz vesznek
engem a Szentáldozásban, miután őszinte bűnbánattal megbánták vétkeiket, kilenc egymás után következő hónap első szombatján, ahogy a hónap első péntekein, azzal a szándékkal, hogy Anyám Szeplőtelen Szívével egyesülve engesztelő cselekedeteket mutatnak be isteni Szívemnek.”
Jézus isteni Szíve, felajánlom neked Mária Szeplőtelen Szíve által ezt a Szentostyát, engesztelésül és jóvátételül minden bűnért, mellyel az emberiség téged szüntelenül megbánt.
(Akik az Úr utasítása szerint meggyónnak a hónap első péntekein, és a kegyelem állapotában maradnak, azoknak az elsőszombatokon már nem kell ismét meggyónniuk, sem Mária Szívének ünnepén. Ha azonban a hónap szombati nappal kezdődik, és így az elsőszombat megelőzi az elsőpénteket, mely Jézus Szívének pénteke, akkor meg kell gyónni, ha nincs akadálya.)
Megkérdeztem a Megváltót, hogy jóvátétellel tartozunk-e égi Édesanyánknak is, mindazokért a bűnökért, melyekkel őt megbántottuk. Ő így válaszolt: „Drága gyermekem, aki nyilvánosan megkövet és megengesztel engem, az Anyámat engeszteli meg, és aki megbánt engem, az Anyámat bántja meg, mert a szeretetben, Anyám és én Egyek vagyunk.”
Amikor az Úr ezt a kinyilatkoztatást tette Jézus és Mária szeretetben való egységéről, szívem örömmel telt el.

Jézus 33 ígérete azoknak, akik elvégzik az elsőszombati kilencedet Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére

1. Mindent, amit a lelkek Szívemtől kérnek Anyám Szíve által, amennyiben megfelel az isteni rendnek, és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik, már a kilenced ideje alatt is.
2. Az élet minden ügyében Édesanyám különleges segítségében és áldásában részesülnek.
3. Bennük, és családjukban, béke, szeretet és megértés fog uralkodni.
4. A családjuk mentes lesz a botrányoktól, a csalódásoktól és az igazságtalanságoktól.
5. A párok nem válnak el, és akik szétváltak, visszatérnek egymáshoz.
6. A családjukban egyetértés fog uralkodni, és állhatatosak lesznek az igaz hitben.
7. Az édesanyák, akik részesülnek az áldásban, Anyám különleges oltalmát élvezhetik, és mindent elnyernek, amit önmaguk vagy gyermekeik számára kérnek.
8. A szegények otthont és élelmet kapnak.
9. A lelkek vigasztalásra találnak az imádságban és a megpróbáltatásban, és megtanulják szeretni Istent, a felebarátaikat és az ellenségeiket.
10. A bűnösök különösebb nehézség nélkül megtérnek, akkor is, ha a kilencedet egy másik személy végzi el értük.
11. A bűnösök nem esnek vissza bűneikbe, és nemcsak bűneik bocsánatát nyerik el, de gyermeki ártatlanságukat is visszakapják.
12. Aki ezt a kilencedet a kegyelem állapotában végzi el, nem sérti meg többé Szívemet semmilyen súlyos bűnnel egészen haláláig (ez különösen vonatkozik a gyermekekre).
13. Az a lélek, aki őszintén megtér, elkerüli nemcsak az örök kárhozatot, de a purgatórium lángjait is.
14. A lanyha lelkek buzgókká válnak, és hamar eljutnak a tökéletesség legmagasabb fokára, és az életszentségre.
15. Ha a szülök, vagy bármely más családtag végzi el a nagykilencedet, egyetlen gyermekük és semmilyen más családtagjuk sem fog elkárhozni.
16. Sok fiatal meghívást kap a papságra vagy a szerzetességre.
17. Akik elveszítették a hitüket, ismét megtalálják, és az eltévelyedettek visszatalálnak az igaz Egyházba.
18. Az egyházi rend tagjai és a szerzetesrendek tagjai hűségesek maradnak hivatásukhoz. A hűtlenek elnyerik a bűnbánat kegyelmét, és visszatérnek hivatásukhoz.
19. A szülők és az előljárók különleges segítséget kapnak nemcsak a lelki, de az anyagi feladataikhoz is.
20. A lelkek könnyedén ellen tudnak állni a test, a világ, és a Sátán kísértéseinek.
21. A gőgösök hamar alázatosakká válnak, a gyűlölködőket legyőzi a szeretet.
22. A buzgó lelkek édességet élveznek az imádságban és az áldozatokban; sem félelem, sem kétségek nem fogják gyötörni őket.
23. A haldoklóknak nem kell sem a halállal, sem a Sátán utolsó támadásaival megküzdeniük. Nem éri őket hirtelen és váratlan halál.
24. A haldoklók élénk vágyat éreznek majd az örök élet után, és ráhagyatkoznak akaratomra Édesanyám karjaiban.
25. Az ítéletkor Édesanyám különleges oltalmában részesülnek.
26. A lelkek az együttérzés és a szeretet kegyelmében részesülnek, amikor Passiómon és Anyám fájdalmain elmélkednek.
27. Az életszentségre vágyódó lelkek abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy megkapják Anyám legfőbb erényeit: az alázatot, a tisztaságot, és a szeretetet.
28. Bármilyen betegségben vagy egészségkárosodásban is szenved valaki, egy bizonyos belső és külső öröm, mint például a megbékélés fogja mindig kísérni.
29. A szellemi magasságokba vágyódó lelkek megkapják a kegyelmet, hogy különösebb nehézség nélkül érezzék Anyám, sőt az én állandó jelenlétemet is.
30. A misztikus egyesülésben előrehaladott lelkek elnyerik a kegyelmet, hogy érezhesség: már én élek bennük, és nem ők maguk… vagyis hogy én vagyok az, aki szeret a szívükben, aki imádkozik a lelkükben, aki beszél a szájukkal, és hogy egész létük engem szolgál. Megélik azt a gyönyörű tapasztalatot, hogy ami jó, szép, szent, alázatos, gyöngéd, engedelmes, boldog és csodálatos vibrál bennük, mindenben és mindig, az én magam vagyok, a hatalmas, végtelen Isten, az egyetlen Úr, az egyetlen Szeretet, az egyetlen Isten.
31. Azok a lelkek, akik elvégzik ezt a nagykilencedet, a teljes örökkévalóságban, mint tiszta liliomok ragyognak majd Anyám Szeplőtelen Szíve körül.
32. Én, az isteni Bárány, Atyámban és a Szentlélekkel örök örömünket leljük ezekben a lelkekben, akik Anyám Szeplőtelen Szívén liliomokként fognak ragyogni, és Szent Szívem által eljutnak a dicsőségbe.
33. A spirituális magasságokra szomjazó lelkek gyors fejlődésnek indulnak a hit gyakorlásában és az erényes életben.

Jézus harminchárom ígéretéhez a Szent Szűz is hozzáadott egy ígéretet.

A Szűzanya nagy ígérete

„Minden hónap első szombatján a pokol kapui zárva lesznek. (Senki nem kárhozik el ezen a napon.) A purgatórium ajtói megnyílnak, és sok lélek felmegy a mennybe. Íme Fiam irgalmas Szeretetének műve, azon lelkek megjutalmazására, akik tisztelik Szeplőtelen Szívemet.”

Amikor a Megváltó beszélt nekem a kilenc elsőszombatról, még nem tudtam, hogy a fatimai Miasszonyunk ötöt kért. Amikor az Úr ígéreteit megosztottam az Egyházzal, megbíztak, hogy kérdezzem meg az Urat, miért kért Ő kilenc szombatot, amikor a Szent Szűz ötöt kért.
A Megváltó ezt válaszolta: „Anyám alázatának jele, hogy ő öt első szombatot kért. Ő még az égben sem szűnik meg soha alázatos lenni, és úgy ítélte meg, hogy nem méltó arra, hogy ugyanolyan kultuszban részesüljön, mint én. Az én kérésem viszont Szeretetem jele, mely nem tűrheti, hogy az én részem nagyobb legyen az övénél, mivel őt és engem ugyanaz a szeretet éltet.”
(Mivel a Jézus Szíve elsőpénteki kilencede kilenc hónapból áll, Ő úgy kívánja, hogy Mária Szeplőtelen Szívének elsőszombati kilencede is kilenc hónapból álljon!)
Nagyon sokáig nem beszéltem ezekről az ígéretekről, de a Megváltó végül már oly erősen sürgetett, hogy mindent lejegyeztem és átadtam, hogy a lelkek részesülhessenek ebben a kegyelemáradásban. Az Egyházra hagyom, hogy a többit elvégezze. Szolgáljon a lelkek üdvösségére és Isten nagyobb dicsőségére.”

forrás: Tengernek Csillaga: Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete

(Natália nővér I. kötet 105-110. oldal, Szent József kiadó)

„Ó, nagyon szeresse Jézust! Bármi elképzelhetőnél erősebben ragaszkodjék hozzá. Ragaszkodjék szíve minden erejével, hogy egyedül az ő szent szerelméért éljen! Jézus szeretetéért szeressen mindenkit, akivel együtt él és akivel kapcsolatban áll. Merje magát odaadni értük kedvességben, imádságban, önmegtagadásban, figyelmességben. Minél jobban szereti egy lélek Jézust, annál jobban szereti embertársait.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék