Napi felajánló ima

2020. júl | felajánlás, imádság

Napi felajánló ima – Szent Sebek tisztelet

Örök Atyánk! Szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid elé térdelve felajánlom Neked Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve által a mai napom minden imáját, örömét, szenvedését, munkáját, pihenését, [böjtjét, lemondását, önmegtagadását] a legkisebb cselekedeteimet is Krisztus Urunk öt Szent Sebével, valamint az ostorozástól, ütlegelésektől, a töviskoronától és a kereszthordozástól eredő Sebeivel és Drágalátos Vérével, az Isteni Vérrel egyesítve — a következő szándékaimra:

1.   Szent Atyám! Őrizz, meg engem Jézus és Mária Szíve által a világ ártó erejétől. Őrizz meg a Te Szent Magad számára, hogy életem minden napján szeretettel szolgáljalak, csak Neked éljek és ne magamnak.

2.   Atyám! Fogadd el felajánlásomat a bűnösök megtéréséért, és

3.   mindazokért is, akik a mai napon halnak meg. Helyettük és nevükben mélységesen bánom életük minden bűnét. Tekintsd Atyánk, hogy Krisztus Urunk minden emberért ontotta Drága Vérét az engesztelés legszentebb Oltárán: a Kereszten. Légy irgalmas a mai napon elhunytakhoz. [tisztítótűzben sz. l]

4.   Szent Atyánk! Fogadd el felajánlásomat engesztelésül is a Világ hálátlanságáért, azokért a bűnökért, melyeket Jézus Krisztus ellen, mint valóságos és igaz Isten ellen, az emberiség legnagyobb jótevője ellen követtek el és napjainkban is elkövetnek az emberek. Atyánk! Légy irgalmas bűnös világunkhoz. Tekintsd emberi gyöngeségünket, s tekintsd a világ gonosz fejedelme rettenetes ártó erejét, s szabadíts meg minket a gonosztól. Jöjjön el Krisztus Világuralma, az Ő Királysága, amelyben Ő a Király és Mária a Királynő. Ámen.

AZ ÚR ÍGÉRETEI SZENT SEBEI ÉS VÉRE TISZTELŐINEK

1. ,,Aki naponta felajánlja imáit, munkáit, áldozatait Sebeimmel és
Drága Véremmel egyesítve a Mennyei Atyának, biztos lehet, hogy imája
és áldozata Szívembe van írva, s hogy a Mennyei Atyától nagy
kegyelem vár rá, imája és élete tetszik az Atyának.”
2. ,,Aki imáit, szenvedéseit, áldozatait Sebeimmel és Drága Véremmel
egyesítve felajánlja a bűnösök megtérésért, kétszeres boldogságban
részesül az örökkévalóságban és sok bűnös megtérését nyerheti el”

 5. ,,Aki naponta felajánlja Drága Véremet azokért, akik aznap
meghalnak, s nevükben megbánja bűneiket, biztos lehet, hogy sok
elhunytnak megnyitja a mennyet, s ô maga egy szép halált remélhet.”
6. ,,Aki Drága Véremet és Sebeimet — a töviskorona ejtette Sebeimet is
— felajánlja megkérlelésül és engesztelésül a világ bűneiért,
melyeket Személyem, mint igaz Isten ellen elkövettek, helyreállítja
a megengesztelôdést Istennel, sok súlyos büntetés elengedését
könyörögheti ki, saját magának pedig örök érdemet szerezhet az örök
életre.” Az 1. és 2., valamint az 5. és 6. pont szerinti felajánlás
egybevonva is megtehető, a fenti módon. forrás: http://www.ppek.hu/text/miszim01.txt

Részlet: Kézirat a Purgatóriumról c. kiadványból

Kérdezte, P. atya kedves-e a Jóisten előtt.

Ezt mondja meg neki: ha továbbra is úgy él, mint eddig, akkor kedves a Jóisten előtt. Nagyon tiszta szándékát, lelkiekre irányultságát és a lelkek iránti jóságát szereti benne legjobban a Jóisten. Mondja meg neki, hogy továbbra is egyre jobban egyesüljön Jézus Szívével. Minél bensőségesebbé válik egységük, annál érdemszerzőbbek lesznek cselekedetei és egész élete a mennyország számára, és annál nagyobb hasznára lesz a lelkeknek. Nem átlagos tökéletességet várnak tőle.
Lelkigyakorlatain és misszióin ajánlja, hogy [hallgatói] mindennap ajánlják fel tetteiket Istennek. Az emberek ugyanis nem mindig gondolnak erre eleget sem a világban, sem a szerzetesközösségekben; így aztán sok, önmagában véve jó cselekedet nem nyer majd jutalmat a végső napon, mivel végrehajtásuk előtt nem ajánlották fel azokat a Jóistennek. forrás

Jézus áldozatával való egyesülés – Emmerick Anna Katalin

Láttam, hogy mindaz, aki, ahhoz, hogy a Szentlelket általában megkaphassa, szeretettel és buzgón szeretné pótolni, amit elmulasztott, ha Jézus kedvéért viseli a szenvedéseket, és az ő érdemeivel egyesítve ajánlja föl azokat az Egyházért, mindenki leesdheti a Szentlélek áradását, ha szeretete és önfeláldozása egyesül Jézus áldozatával. forrás: Emmerick Anna Katalin: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 325. o

Jézus áldozatával való egyesülésről

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

A keresztény misztikában gyakran előforduló felhívás, hogy egyesítsük napi cselekedeteinket, imáinkat Jézus érdemeivel és áldozatával és így ajánljuk fel azt Szűzanyán keresztül a mennyei Atyának, mert csakis ebben a formában lesz engesztelő értéke és így szerezhetünk...

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Hétfájdalmas rózsafüzér

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

„Ha az Oltáriszentség előtt vagy, egyik oldaladon ott áll a Szűzanya, aki súgja, hogy mit mondj az Úrnak, a másik oldaladon ott van az őrangyalod és figyelmetlenségeidet jegyzi.”

— Szent Bernadett

Címkék