Napi felajánló ima

2020. júl | felajánlás, imádság

Napi felajánló ima – Szent Sebek tisztelet

Örök Atyánk! Szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid elé térdelve felajánlom Neked Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve által a mai napom minden imáját, örömét, szenvedését, munkáját, pihenését, [böjtjét, lemondását, önmegtagadását] a legkisebb cselekedeteimet is Krisztus Urunk öt Szent Sebével, valamint az ostorozástól, ütlegelésektől, a töviskoronától és a kereszthordozástól eredő Sebeivel és Drágalátos Vérével, az Isteni Vérrel egyesítve — a következő szándékaimra:

1.   Szent Atyám! Őrizz, meg engem Jézus és Mária Szíve által a világ ártó erejétől. Őrizz meg a Te Szent Magad számára, hogy életem minden napján szeretettel szolgáljalak, csak Neked éljek és ne magamnak.

2.   Atyám! Fogadd el felajánlásomat a bűnösök megtéréséért, és

3.   mindazokért is, akik a mai napon halnak meg. Helyettük és nevükben mélységesen bánom életük minden bűnét. Tekintsd Atyánk, hogy Krisztus Urunk minden emberért ontotta Drága Vérét az engesztelés legszentebb Oltárán: a Kereszten. Légy irgalmas a mai napon elhunytakhoz. [tisztítótűzben sz. l]

4.   Szent Atyánk! Fogadd el felajánlásomat engesztelésül is a Világ hálátlanságáért, azokért a bűnökért, melyeket Jézus Krisztus ellen, mint valóságos és igaz Isten ellen, az emberiség legnagyobb jótevője ellen követtek el és napjainkban is elkövetnek az emberek. Atyánk! Légy irgalmas bűnös világunkhoz. Tekintsd emberi gyöngeségünket, s tekintsd a világ gonosz fejedelme rettenetes ártó erejét, s szabadíts meg minket a gonosztól. Jöjjön el Krisztus Világuralma, az Ő Királysága, amelyben Ő a Király és Mária a Királynő. Ámen.

AZ ÚR ÍGÉRETEI SZENT SEBEI ÉS VÉRE TISZTELŐINEK

1. ,,Aki naponta felajánlja imáit, munkáit, áldozatait Sebeimmel és
Drága Véremmel egyesítve a Mennyei Atyának, biztos lehet, hogy imája
és áldozata Szívembe van írva, s hogy a Mennyei Atyától nagy
kegyelem vár rá, imája és élete tetszik az Atyának.”
2. ,,Aki imáit, szenvedéseit, áldozatait Sebeimmel és Drága Véremmel
egyesítve felajánlja a bűnösök megtérésért, kétszeres boldogságban
részesül az örökkévalóságban és sok bűnös megtérését nyerheti el”

 5. ,,Aki naponta felajánlja Drága Véremet azokért, akik aznap
meghalnak, s nevükben megbánja bűneiket, biztos lehet, hogy sok
elhunytnak megnyitja a mennyet, s ô maga egy szép halált remélhet.”
6. ,,Aki Drága Véremet és Sebeimet — a töviskorona ejtette Sebeimet is
— felajánlja megkérlelésül és engesztelésül a világ bűneiért,
melyeket Személyem, mint igaz Isten ellen elkövettek, helyreállítja
a megengesztelôdést Istennel, sok súlyos büntetés elengedését
könyörögheti ki, saját magának pedig örök érdemet szerezhet az örök
életre.” Az 1. és 2., valamint az 5. és 6. pont szerinti felajánlás
egybevonva is megtehető, a fenti módon. forrás: http://www.ppek.hu/text/miszim01.txt

Részlet: Kézirat a Purgatóriumról c. kiadványból

Kérdezte, P. atya kedves-e a Jóisten előtt.

Ezt mondja meg neki: ha továbbra is úgy él, mint eddig, akkor kedves a Jóisten előtt. Nagyon tiszta szándékát, lelkiekre irányultságát és a lelkek iránti jóságát szereti benne legjobban a Jóisten. Mondja meg neki, hogy továbbra is egyre jobban egyesüljön Jézus Szívével. Minél bensőségesebbé válik egységük, annál érdemszerzőbbek lesznek cselekedetei és egész élete a mennyország számára, és annál nagyobb hasznára lesz a lelkeknek. Nem átlagos tökéletességet várnak tőle.
Lelkigyakorlatain és misszióin ajánlja, hogy [hallgatói] mindennap ajánlják fel tetteiket Istennek. Az emberek ugyanis nem mindig gondolnak erre eleget sem a világban, sem a szerzetesközösségekben; így aztán sok, önmagában véve jó cselekedet nem nyer majd jutalmat a végső napon, mivel végrehajtásuk előtt nem ajánlották fel azokat a Jóistennek. forrás

Jézus áldozatával való egyesülés – Emmerick Anna Katalin

Láttam, hogy mindaz, aki, ahhoz, hogy a Szentlelket általában megkaphassa, szeretettel és buzgón szeretné pótolni, amit elmulasztott, ha Jézus kedvéért viseli a szenvedéseket, és az ő érdemeivel egyesítve ajánlja föl azokat az Egyházért, mindenki leesdheti a Szentlélek áradását, ha szeretete és önfeláldozása egyesül Jézus áldozatával. forrás: Emmerick Anna Katalin: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 325. o

Jézus áldozatával való egyesülésről

„Minden tettét a gyakorlatias hit éltesse! Jézusba és szeretetébe vetett bizalma késztesse, hogy nagylelkűen vállaljon mindent, amit öntől kér! Minden reggel, amikor felébred, mondja Kedvesének: „Jézusom, íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat; mit kívánsz, mit tegyek ma, hogy kedvedben járjak?”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék