Otthonunk spirituális védelme

2021. dec | szentelmény

Otthonunk spirituális védelme

Ebben a bejegyzésben megkísérlem összefoglalni katolikus hitben, hogyan tudjuk hatékonyan a Menny hathatós segítségét kérni otthonaink védelméért, a gonosz, démoni erőkkel szemben. Itt nem lesz szó arról, amikor egy helyet különlegesen gonosz démoni erők tartanak fogságban (démoni fertőzöttség, korábbi tömeggyilkosságok helyszínei, sátáni szekták, spiritiszta szeánszok találkozási helyei) ezek szabadítására külön eljárások vannak.

Elsősorban lelkünk védelmére kell összpontosítanunk, amelynek egy kiegészítése lehet otthonaink spirituális védelméért is tenni. A lista nem teljes!  Nem tértem ki külön, a sokféle oltalomkérésre: szentek, angyalok, tisztítótűzben szenvedő lelkek, Jézus Vérének oltalmára. stb. A lista bővíthető hitünk és tudásunk mértéke szerint.

I. Megszentelő kegyelem állapota

Talán szükségtelen kiemelni (mégis megteszem), hogy a megszentelő kegyelem állapota nélkül minden cselekedetünk, holt cselekedet az örökkévalóságból nézve. A halálos bűn állapotában nem tudunk érdemeket szerezni, nem tudunk hatékony védelmet kialakítani a gonosz ellen, mert nem szakítottuk meg a bűnnel való kapcsolatot (a gonosz szolgái vagyunk akarva akaratlanul), így a bűneink Isten és személyünk között állnak. Amíg ragaszkodunk a bűneinkhez és bűnállapotunkhoz a menny ajtaja zárva. Megoldás: Bűnbánat, szentgyónás, bűneink elhagyása, életjavítás.

II. Önfelajánlás Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

Ajánljuk fel magunkat, családunkat és otthonunkat a Szűzanyának, Szent Családnak.
Ennek többféle módja van. Itt most csak hivatkozások hozok. A felajánlást kellő komolysággal kell megtenni és fel kell készülni rá.
Medjugorje-i felajánló imák
Montforti Grignon Szent Lajos felajánló imája
Életfelajánlás a két Szentségi Szívnek

III. Imádság

Az előző ponthoz hasonlóan még itt sem érkeztünk el a téglából épült házunk közvetlen védelméhez. Mivel a fizikai házunk is a lelki békénket kell hogy szolgálja, elsődlegesen a saját testünknek mint a Szentlélek templomának (1Kor6,19) védelmét kell biztosítani. De Jézus azt mondja: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani! (Mt10,28) Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfiának színe előtt. (Lk21,36)
Korunkban, amikor a Sátán megállás nélkül rombol minden emberi értéket, különösen a családokat, és ezzel az otthonokat is megfertőzi, megszentségteleníti. A parázna életmód (házasság nélküli nemi egyesülés), válások és házasságtörések tömegét láthatjuk magunk körül, és ennek a szellemnek mindannyian ki vagyunk téve! Minket is próbára tesz. Megoldás a családban végzett közös imádság, különösképpen a rózsafüzér.

a) Rózsafüzér imádkozása családban

A rózsafüzér erejéről sokat olvashatunk pl. itt is. Két történetrészletet hoznék ezzel kapcsolatban.

Hiroshima Nagaszaki

  1. augusztus 6-át írjuk, 9.15 perc van. Japánban hatalmas gomba emelkedik Hirosima fölé. Két perc alatt eléri a 10000 m-es magasságot és semmi sem állhat ellen a pusztításnak. Három kilométer sugarú területen mintegy 10000 épület dől össze a robbanás széllökésétől, és 50000 épület ég le. Több ezer áldozat hal szörnyet a robbanás helye körüli 1200 m sugarú körben. E körön kívül néhány hét leforgása alatt egymás után halnak meg a sugárzás következtében a japán katonák, akiknek feladata az áldozatok összegyűjtése volt. Azonban néhány száz méterre a robbanás központjától egy ház mégis épen maradt, mintha nem is hatott volna rá a bomba.
    […..]
    A rejtély kulcsa ott volt a jezsuitáknál. Elmondták, hogy a naponta, közösen elimádkozott rózsafüzér kegyelme volt az, ami csodásan megoltalmazta őket. Schiffer atya említi később: „A tudósok semmit sem értettek, nem tudtak hinni a magyarázatnak, amikor elmondtuk nekik, hogy a fatimai jelenés üzenete szerint éltünk, azaz minden nap elimádkoztuk a rózsafüzért ebben a házban”.

A teljes történet elolvasható:
https://tiszta-szivvel.blogspot.com/2021/02/a-napi-rozsafuzer-imanak-az-ereje-es.html

Forrás: Emmanuel Maillard nővér: Megbotránkoztató irgalmasság

***

Exorcizmus során az ördög kényszerű megnyilatkozása

Milánói exorcista hanganyagából (2019. október 7-én Rózsafüzér Királynőjének ünnepén elhangzott Belzebub ördögtől)

„És aki a családjával imádkozza ezt az imát, különleges védelemet nyer általa. Nem léphetek be abba a házba. Nem kapok rá engedélyt. Mert a családban mondott Szent Rózsafüzér ereje összezúz engem.”

„És azok a családokban, ahol csak egyetlen személy is imádkozza, megmentheti a család többi tagját.”

forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Pfs_OtXZex4&ab_channel=JorgeRamirez

b) Ima Szent Józsefhez

Szent Józsefnek, mint a Szentcsalád őrzőjének különleges közbejáró hatalma van otthonaink védelmében. Érdemes az Ő pártfogását is kérnünk pl. az alábbi imával:

Ó Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa! Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket! Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat! Küzdelmünkben légy vezérünk, erényekben példaképünk! Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit! Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos! Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást! Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűz Anyánknak, hogy családunk kicsi háza, Názáretnek legyen mása!
Ámen.

c) Ima jégeső ellen

Mater Vincentia nővér XIX. századi, orsolyita rendi, stigmatizált misztikus mondta hogy, jégeső ellen a Háromkirályok közbenjárását kell kérni.

forrás: Mater Desits Ladislaa: Engesztelő szeretet 70. oldal

IV.  Áldások

a) Házszentelés (pap által)

házszentelés, házáldás (lat. benedictio domorum): lakóház, lakás megáldása. – 1. Vízkereszt (jan. 6.) napján, ill. hetében a pap →szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára (szentelt) krétával fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a →Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 19 + G + M + B + 98. Más értelmezés szerint a 3 betű a lat. áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat (‘Krisztus áldja meg e házat’). Végeznek ugyanilyen módon házszentelést a lakás fölújítása v. a ház fölépülése után is.
forrás: http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A1zszentel%C3%A9s.html

b) Házak, munkahelyek, telkek megáldására vagy megszabadítására szolgáló imák

Látogasd meg, Atyánk, házunkat (műhelyünket, hivatalunkat…) és tartsd távol az ellenség cselvetéseit; jöjjenek angyalaid segítségünkre, hogy őrizzenek békében és maradjon velünk mindig áldásod! A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
(forrás: Gabriele Amorth: Szabadíts meg!)

***

Urunk, Jézus Krisztus, Aki azt parancsoltad apostolaidnak, hogy békét esdjenek le mind ama házak lakóira, ahová csak belépnek, bizalomteljes imánk által áldd meg, kérünk, ezt a házat is. Áraszd rá áldásod és békéd bőségét.
Köszöntsön üdvösség e házra, mint Zakeus házára, amikor beléptél hozzá. Őrizzék angyalaid és űzzék el a gonosz erőket!
Add, hogy mindazok, akik itt laknak, erényes cselekedeteikkel tetszésedre lehessenek, és amikor eljön az ideje, kiérdemeljék, hogy mennyei otthonba jussnak. A mi urunk jézus krisztus nevében kérjük. Ámen.
(forrás: Gabriele Amorth: Szabadíts meg!)

c) Alapkő megáldása

Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, Te aki igaz és mindenható Isten vagy, az örök Atya képmása és fényessége, Te vagy az örök élet; Te vagy a szegletkő és a megmásíthatatlan alapkő: szilárdítsd meg ezt az alapkövet, amit most a Te nevedben helyezünk itt el! Te vagy a kezdet és a vég, az Atyaisten benned és általad teremtett mindent a kezdettől fogva. Te légy a kezdete, a folytatása és a befejezése ennek a munkának, amit a Te neved iránti hálából és a Te neved dicsőségére kezdünk el, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön örökké! Ámen.

Mindenható Isten, mindennek teremtője, szabadítsd meg az alapkövet, amelyre ez a ház épült. minden gonosz lélektől, véres áldozattól és vérszerződéstől, átoktól, okkult gyakorlattól és mindentől, ami zavarhatná azok békéjét és áldását, akik ebben a házban tartózkodnak! Te Jézus Krisztus Egyházad szegletkőjévé tetted. Tedd, hogy mindazok, akik ebben a házban tartózkodni fognak, erősen nőjenek egybe a sziklával, Krisztussal. Aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. (Az ima után következik az alapkő és minden jelenlévő személy meghintése szenteltvízzel)

A mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása szálljon rátok, oltalmazzon és vezessen titeket, és maradjon mindenkor veletek. Ámen.

(Mijo Barada:„Íme újjáteremtek mindent” c. könyvből – 197.oldal)

V.  Család mint kegyhely – Szeretetláng

Szeretetláng lelkisége a családok megszentelődésére alapoz, mely által az Úr Jézus és a Szűzanya a lelkek mélyén nagy csodákat visznek végbe és így a Szeretetláng megvakítja (= tehetetlenné teszi) a sátánt.

Idézet a Szeretetláng Lelki naplóból III/140:

Jézus: „…. Édesanyám lekötelez erre. Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a Földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.”

VI. Házi szentély kialakítása

Házi szentély körül gyűlhet össze család imádkozni, amit közösen alakíthatunk ki valamelyik szobában, nappaliban. Ennek részét képezheti pl. feszület, ikonok, szentképek, szentelt víz, szentírás stb. Ezzel kapcsolatos bővebb ismertetés a Schönstatt-i mozgalom leírásában.

VII. Szentelmények

A Katolikus Egyház rengeteg szentelménnyel segíti híveit, melyeket ha kellő hittel használunk kegyelem közvetítésére alkalmasak! Tehát a tárgyak önmagukban nem adnak védelmet!

szerk megj.: szentelmények elvesztik a szentelt jellegüket, ha eladják őket. Ekkor újra meg kell szenteltetni!

a) Szentképek, szentelt érmék elhelyezése a házban

Egy ördögűző tapasztalata:

„Hozzáteszem ezekhez a szentképek adta védelem jelentőségét mind a személyekre, mind a helyekre vonatkoztatva: a lakás ajtaján, a hálószobában, az ebédlőben, vagy abban a legkedveltebb helységben, ahol a család általában összegyűlik. A szentkép nem egyenértékű a pogány szerencsehozó amulettekkel, hanem az ábrázolt személy követésére buzdít és az ő védelmét kéri. Manapság gyakran előfordul, hogy olyan otthonokba lépek, melyek ajtaján egy vörös szarv éktelenkedik, s amikor körbejárok, hogy minden szobát megáldjak, alig-alig találok szentképet. Súlyos hiba ez. Hadd mutassak rá Sziénai Szent Bernardin példájára, aki népmissziói végén emlékeztetésül azt kérte a családoktól, hogy otthonuk ajtajára rakjanak ki egy érmet Jézus nevének kezdőbetűivel (JHS, Jesus Hominum Salvator, Jézus az emberek megváltója).

szerk megj.: pl. A Szent Arc medál hátulján megtalálható ez a felirat

Gyakran tapasztaltam magam is a hittel viselt érmék hatékonyságát. Elég csak a csodás éremről beszélnünk, amely több millió példányban terjedt el a világon, miután a Szűzanya megjelent Laboure Szent Katalinnak (1830-ban, Párizsban). Ha csak ennek az egyszerű éremnek a csodás kegyelmeit mondanánk el, soha nem érnénk a végére. Számos könyv taglalja ezt részletesen. Az ördöngösség egyik legáltalánosabban ismert esete (számos könyv idézi, hála a pontos történelmi dokumentációnak, mely megörökítette számunkra az eseményeket), a Burner testvérek esete, amely Illfurtban (Elzászban) történt. A két testvér egy sor ördögűzés után 1869-ben nyert szabadulást. Nos, egy napon, az ördög számtalan gonosz cselekedete közt éppen abbanmesterkedett, hogy felborítsa a szekeret, amelyen az ördögűző érkezett egy pap és egy apáca kíséretében. Az ördög csődöt mondott kísérletével, mert a kocsis induláskor kapott valakitől egy Szent Benedek-érmet, hogy az védelmezze őt, s a kocsis jámborul zsebretette azt.”

(Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai 22.oldal)

Medjugorjei Szűzanya tanácsa:

1985. június 18.

”Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy helyezzetek el otthonaitokban minél több megszentelt tárgyat, s mindenki hordjon magán egy megszentelt dolgot. Szenteljetek meg minden tárgyat, így kevésbé fog megkísérteni benneteket a sátán, mert védőpajzsotok lesz ellene. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (2006. január 25-i üzenetben a Szentírás látható helyre való elhelyezését is kéri)

Jézus Szíve-tisztelet

Jézus Szíve tisztelet egyik ígérete az alábbi:

„Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.”
Bővebben itt olvashatunk erről: https://mariaszazada.hu/jezus-szive-tisztelet/

B) Exorcizált víz, olaj, só

”Azok közül az eszközök közül, amelyeket széles körben használnak az ördögűzők (és nemcsak az ördögűzők), elsőként az exorcizált vizet (vagy legalább szenteltvizet), az exorcizált (olíva) olajat és az exorcizált sót említjük. Bármely pap elmondhatja azokat az imádságokat a szertartáskönyvből, amellyel e három dolgot exorcizálni lehet, ehhez nem szükséges semmilyen különleges felhatalmazás. Az viszont igaz, hogy igen hasznos, ha valaki ismeri, pontosan mire használatos ez a három szentelmény, amelyek javára válhatnak azoknak, akik hittel kezelik őket.

[…]

A „hitetlen katolikus világ” talán ki fogja nevetni, hogy ilyen erőt tulajdonítok ennek a három elemnek. Bizonyos, hogy a szentelmények ott működnek hatékonyan, ahol kellő hit van, enélkül gyakran elmarad a hatásuk.”

(Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai – 54-55.oldal)

szerk megj.: szentelmények elvesztik a szentelt jellegüket, ha eladják őket. Ekkor újra meg kell szenteltetni!

Exorcizált (vagy szentelt) víz

„Maga a szenteltvíz is széles körben használatos liturgikus szertartásokon. Fontossága a keresztségkor szokásos vízzel való meghintéshez kapcsolódik. Az áldás szavaiban azt kérjük az Úrtól, hogy a vízzel való meghintéssel a következő három kegyelmet nyerjük el: bűneink bocsánatát, a gonosz támadásai elleni védelmet és az isteni oltalom adományát. A víz felett végzett ördögűző imádság még sok további hatást tesz hozzá ezekhez: elűzi és gyökerestül kitépi az ördög minden hatalmát és menekülésre kényszeríti a gonoszt. Még a népnyelvben is, ha két olyan dolgot akarnak megjelölni, amik egyáltalán nem férnek össze, az ördögöt és a szenteltvizet hozzák fel példaként. Az imádság ezután folytatódik, kiemelvén a víz további hatásait a mondottakon kívül: a betegségből való gyógyulást, az isteni kegyelem növelését, a hívek házainak és hajlékának megvédelmezését a bajt hozó sátán minden alattomos cselvetésétől. Hozzáteszi még: legyen védett e hajlék a pokoli ellenség minden gonoszságától és ártó jelenlététől, hogy az ott lakók sértetlenek maradjanak, nyugalomban és egészségben éljenek.” (Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai – 54.oldal)

bővebben: https://mariaszazada.hu/szentelt-viz/

szerk megj.: Érdemes időnként áthinteni lakásunkat vele, illetve inni belőle!

Exorcizált (vagy szentelt)  olaj

„Az exorcizált olaj is, ha hittel használjuk, segítségünkre lehet abban, hogy megfutamítsuk az ördögök támadásait, az általuk keltett rémképeket. Használ ezen kívül a testi és lelki egészségnek is. Emlékeztetünk arra az ősi szokásra, hogy a sebeket ilyen olajjal kenték meg, élve azzal a hatalommal, amit Jézus adott az apostoloknak a betegek gyógyítására kézrátétel és olajjal történő megkenés révén. Van ezen kívül az exorcizált olajnak még egy különleges sajátossága is: különválasztja a testből a káros dolgokat.” (Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai – 54.oldal)

szerk megj.: szentelt olajat csak extra szűz oliva olajból lehet készíteni

„Minden hívőnek, aki imádkozza az áldás imáit, ajánlom hogy rendszeresen szentelje meg a házát szenteltvízzel, a bejárati ajtót kenjék meg megáldott olajjal, mégpedig úgy, hogy három keresztet rajzoljanak a Szentháromság három személyének tiszteletére.” (Mijo Barada:„Íme újjáteremtek mindent” c. könyvből – 198.oldal)

Exorcizált (vagy szentelt) só

„Az exorcizált só is hasznos az ördögök elűzésére, a testi és a lelki egészség elnyerésére. Sajátos tulajdonsága abban áll, hogy megvédelmezi a különféle helyeket a gonosz befolyásától és jelenlététől. Ilyen esetben azt szoktam ajánlani, hogy az exorcizált sót helyezzék az érintett ház küszöbére és annak a szobának vagy azoknak a szobáknak a négy sarkába, amelyekről úgy gondolják, beleköltözött az ördög. (Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai – 54.oldal)

Időnként az ételbe is ajánlatos megáldott sót tenni, mert ez is egy lehetséges módja annak, hogy Isten oltalmazzon és tisztítson minket megannyi szellemi méregtől és rontástól.” (Mijo Barada:„Íme újjáteremtek mindent” c. könyvből – 198.oldal)

c) Zöld skapuláré

A zöld skapuláré házakban elrejtve sok kegyelmet tud közvetíteni bővebben:
https://mariaszazada.hu/zold-skapulare/

d) Lila skapuláré

Marie Julie Jahenny, XIX. századi francia misztikus kapott az Úrtól egy különleges, eddig ismeretlen skapulárét. A kinyilatkoztatás szerint, különösen ( de nem csak) a Nagy Tisztulás (Büntetés) idején biztosít ez a lila skapuláré különleges oltalmat viselőjének, családjának és házának ( tűzvész, villámcsapások, hirtelen halál és baleseti halál ellen, különféle csapások, éhínségek ellen)

(forrás: We are warned 585.oldal)

VIII. Nagytakarítás

Emmanuel Maillard nővér: A rózsafüzér egy utazás, amely megváltoztatja az életedet c. könyvében a dicsőséges olvasó 5. titkának szemlélésében, meghívja Máriát a lakásába. És Mária szelíden jelzi, hogy mik azok a dolgok amik nem valók egy hívő lakásába. Amik eltérítik a figyelmet az Ő Szent Fiáról. Nézzük végig mi is így a saját lakásunkat! Vannak-e nálunk régről: erkölcstelen könyvek, dvd-k, faliképek. Ezoterikus tárgyak, keleti istenségek szobrai. Minden tárgytól, ami negatívan, a bűn irányába befolyásol minket szabaduljunk meg! Kinn van-e a feszület a szobánk falán? Szentírás látható helyen? Ezek mind segítenek a szentség útján haladni, mert a figyelmünk előtt vannak. Érdemes meghallgatni egy tanúságtételt (8:30) ahol egy afrikai (mágikus) szobor okozott majdnem halálos kimenetelű betegséget.

IX. Lelki fegyvereink

Zárásképpen Szent Pál szavait idézem, mely a szellemi harcra való felkészülést hirdeti.

Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért és énértem is, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, hogy amikor megszólalok, bátran hirdessem az evangélium titkát. Ennek a bilincsekben is hírnöke vagyok, hadd hirdessem hát bátran, ahogy kötelességem. Efezusiaknak írt levél 6,10-20

„Csakis azok a cselekedetek nyernek azonnali jutalmat a mennyben, a purgatórium végigjárása nélkül, amelyeket nagy szeretettel, Isten tekintete alatt hajtanak végre, azzal a szándékkal, hogy az ő szent akaratát teljesítsék. Mekkora a vakság erre vonatkozóan a világban!”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék