Római Szent Franciska látomása – A tisztítóhely fokozatai

2020. jún | tisztítótűz

Római Szent Franciskának volt egy látomása, amelyben ellátogatott a tisztítóhelyre. Úgy látta, hogy az három részre van osztva, mintegy három emeletként. Minél szennyesebb lélekkel érkezik valaki a tisztítóhelyre, annál mélyebbre kerül, s annál tovább kell szenvednie. A legalsóbb fokozatban a szent talált világiakat és egyházi személyeket egyaránt. Azok a világiak voltak itt, akik bűnben töltött életük végén őszintén megtértek. Az Istennek szentelt személyek közül pedig azok kerültek ide, akik nem éltek oly szentül, ahogy életállapotuk megkövetelte volna tőlük.
A középső fokozaton, három további csoportba osztva, voltak azok a lelkek, akik nem érdemeltek oly szigorú büntetést, mint a legalsóbb fokozaton lévők.
A legfelsőbb fokozatot a szent nem írta le részletesebben, csak annyit mondott róla, hogy ott csak rövid ideig szenvednek a lelkek, és szenvedésük csak az Isten színelátásának nélkülözéséből áll.
Hasonlóképpen számolt be a tisztítóhely fokozatairól G. nővér is. Ő a legalsó fokozatot „a nagy tisztítótűznek”, a középső fokozatot „a második tisztítótűznek” és a legfelsőbb fokozatot „a vágy tisztítótűzének” nevezte. Íme beszámolója:

A tisztítóhely fokozatai

Én tudok beszélni neked a tisztítótűz különböző fokairól, mert én keresztül mentem rajtuk.

1. A nagy tisztítótűzben különböző szintek vannak.

A legalacsonyabb és legfájdalmasabb szinten, amely olyan, mint egy idegtartó pokol, azok a bűnösök vannak, akik rettenetes bűntényeket követtek el életük alatt, s akiket a halál ebben az állapotban lepett meg. Szinte csoda volt, hogy üdvözültek, s ezt gyakran szentéletű szüleik, vagy egyéb vallásos egyének imáinak köszönhetik. Néha még arra sem volt idejük, hogy meggyónják bűneiket, és a világ azt gondolta, hogy elvesztek, de Isten, akinek irgalma végtelen, a halál pillanatában megadta nekik az üdvözüléshez szükséges bánatot, egy, vagy több jócselekedetükre való tekintettel, amelyeket életükben véghezvittek. Az ilyen lelkek számára a tisztítótűz rettenetes. Valódi pokol, azzal a különbséggel, hogy a pokolban átkozzák Istent, míg mi áldjuk Őt és hálát adunk Neki azért, mert megmentett minket.
Ezek után jönnek azok a lelkek, akik ugyan nem követtek el nagy bűntényeket, de közömbösek voltak Isten iránt. Ezek nem teljesítették húsvéti kötelességeiket és szintén a halál pillanatában tértek csak meg. Talán képtelenek voltak arra, hogy áldozzanak. Ezek hosszú éveket töltöttek a közönbösségben, s azért vannak a tisztítótűzben. Hallatlan kínokat állnak ki, és teljesen magukra vannak hagyatva, mert senki sem imádkozik értük, vagy azért, mert az értük mondott ima nem válhat hasznukra.
Ezen a fokon vannak a mindkét nemhez tartozó szerzetesek is, akik lanyhák, hanyagok voltak kötelességeik teljesítésében, közömbösek Jézus iránt, és azok a papok is, akik szent szolgálatukat nem gyakorolták a Legfőbb Fenségnek kijáró tisztelettel, és akik a gondjaikra bízott lelkekbe nem öntötték bele kellőképpen Isten szeretetét. Én is a tisztítótűznek ebben a fokozatában voltam.
A nagy bűnösök, akik közömbösek voltak Isten iránt, és a szerzetesek,:- akik nem voltak azok akiknek lenniök kellett volna, – a tisztítótűz legalsóbb fokozatában vannak. Amíg ott vannak, az értük felajánlott imákban nem részesülnek. Mivel életükben nem törődtek Istennel, most Ő is magukra hagyja őket, hogy hanyag és értéktelen életükért elégtételt adhassanak.
Ha szabad azt mondanunk, sok szerzetes nem tetszik Istennek, amikor meghal, mert ő azért adott nekik hivatást, hogy a földön hűségesen szolgálják, és haláluk pillanatában egyenesen az égbe menjenek, de hűtlenségük miatt hosszú ideig a tisztítótűzben kell lenniök, – sokkal hosszabb ideig, mint a világban élőknek, akik nem kaptak ily sok kegyelmet.
A szerzetesek számára a tisztítótűz sokkal hosszabb és sokkal szigorúbb, mint a világiak számára, mert a szerzetesek rendkívüli kegyelmekkel éltek vissza. Sok apáca van magára hagyatva a tisztítótűzben, természetesen saját hibájukból, mert senki sem gondol rájuk.
A tisztítótűz rettenetes azoknak a szerzeteseknek, akik bajt okoztak elöljáróiknak. Ezek számára rendkívüli büntetés van fenntartva, hasonló ahhoz, amelyet én szenvedek.
A szerzetesek, papok és azok lelke, akikre kiáradt a kegyelem, rettenetes tisztítótűzben szenvednek, ha visszaélnek az eszközökkel, amelyeket Isten a rendelkezésükre bocsátott.
Ezt a fokozatot azért nevezem nagy tisztítótűznek, vagy a legrosszabb tisztítótűznek, mert a legbűnösebb lelkek vannak itt. Én is itt voltam két évig anélkül, hogy valami jelét is tudtam volna adni szenvedéseimnek. Abban az évben, amikor sóhajtozásomat hallottad, amikor beszélni kezdtem hozzád, még ezen a helyen voltam.
Minden lélek bűnösségének foka szerint bűnhődik, de mindnyájunknak van egy közös bánatunk, ami minden egyebet felülmúl, az, hogy nélkülözzük Jézus jelenlétét, aki életünk igazi eleme, aki életünk és mindenün. És mi saját hibánk miatt vagyunk elválasztva Tőle.

2. A második tisztítótűzben,

amely még mindig tisztítótűz, de nagyon különbözik az elsőtől, sokat szenved az ember, de kevesebbet, mint az engesztelés nagy helyén.
A második tisztítótűzben vannak azok a lelkek, akik bocsánatos bűnökkel haltak meg, amelyekért nem adtak teljes elégtételt haláluk előtt, vagy akik halálos bűnöket követtek el, amelyek bocsánatát elnyerték ugyan, de amelyekért még nem engesztelték ki teljesen az Isteni Igazságosságot. A tisztítótűznek ebben a részében is különböző fokozatok vannak az egyes lelkek érdemei szerint. Így az Istennek szentelt egyének, akik bőségesebb kegyelmeket kaptak, hosszasabban és fájdalmasabban szenvednek, mint a közönséges világiak.
Én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe óta (1874. március 25.) vagyok a második tisztítótűzben. Igen nagyon szenvedek, de a legnagyobb gyötrelmet az okozza nekem, hogy nem látom Istent. Ez állandó vértanúság. Ettől inkább szenvedek, mint a tisztítótűz tüzétől.
Én a szokásosnál jobban szenvedek azért, mert sok kegyelemmel éltem vissza életem folyamán.
Nem látjuk Istent a tisztítótűzben. Ez mennyországgá tenné.
Igen, én nagyon szeretem Istent, de amint a lélek megtisztul, szeretete is növekszik.
Még mindig itt vagyok. Ó, ha tudnád, mi a tisztítótűz melege a tietekéhez hasonlítva! Egy kis ima nagyon sok jót tesz. Olyan számunkra, mint egy pohár víz a szomjazónak.
Nagyon felüdültem, és azt hiszem számkivetésem vége nincs messze. Ó, ha tudnád, mennyire vágyom Isten látása után.

3. Végül következik a vágy tisztítótüze,

amit a Küszöbnek is neveznek. Nagyon kevesen menekülnek meg ettől. Ahhoz hogy valaki teljesen elkerülje, égő vágyat kell éreznie a mennyország és Isten látása után. Ez ritka, ritkább, mint az emberek gondolnák, mert még a vallásos emberek is félnek Istentől, és ezért nem elég erős a vágyuk a mennybe menetelre. Ennek a tisztítótűznek is nagyon fájdalmas a vértanúsága, akár a többieké. Az, hogy meg vagyunk fosztva szeretett Jézusunk látásától, növeli nagy szenvedésünket.
A harmadik fokozatban, amely a vágy tisztítóhelye, nincs tűz. Azok a lelkek vannak itt, akik nem vágyakoztak eléggé buzgón a mennyország után, akik nem szerették eléggé Istent. Jelenleg itt vagyok. Továbbá a tisztítótűz három részében sok változó fokozat van. Apránként, amint a lélek megtisztul, szenvedése is megváltozik.
Kiszabadulásunk idejéről semmit sem tudunk. Ha tudnánk, mikor végződik be szenvedésünk ez nagyon nagy megkönnyebbülést, örömöt okozna nekünk, de nem, nem tudjuk. Jól tudjuk, hogy szenvedésünk csökken és Istennel való egyesülésűnk szorosabbá válik, de hogy (földi számítás szerint, mert itt nincsenek napok) milyen napon egyesülünk majd Istennel, arról semmit sem tudunk az titok.
Szent Lidwina képes volt egy olyan lelken is segíteni, aki még a tisztítótűz legalacsonyabb fokában szenvedett. Erről a fokozatról őrangyala megjegyezte, hogy „határos a pokollal”.
Más szenteknek is voltak hasonló látomásaik a tisztítóhely fokozatairól.

Mater Vincentia és a tisztítótűz

A soproni Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stigmatizált nővér (1852-1902), aki éppen alázatossága miatt, amely a sírig elkísérte, az 1940-es évekig ismeretlen maradt. Az alábbi kis bejegyzés az ő tisztítótűzzel kapcsolatos megtapasztalásairól szól. -  a...

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna (1882-1925) német származású stigmatizált misztikus engesztelő, III.rendi ferences.  XVI. Benedek pápa 2012-ben szentté avatta. Annában apostoli tűz lobogott. Szenvedése, béketűrése Krisztus iránti szeretetből és a lelkek megmentése utáni vágyból...

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth, 1898. április 9. – 1962. szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.  Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök...

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

A segítségnyújtás szükségessége és különböző formái Szomorú, hogy most oly kevéssé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságuk oly nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a...

Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Egy alkalommal Charbel atya rengetegszer keresztet vetett magára... Az egyik testvér megkérdezte tőle: – Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben miért sokszorozza meg ma ennyire a keresztvetést? Talán valami nagy haszna van, ha ezt csinálja? Charbel atya...

A Rózsafüzér HATÁSA a tisztítótűzben szenvedő lelkekre

Oltáriszentségről nevezett Franciska anya Nagy haszonnal lehet imádkozni a rózsafüzért, vagyis olvasót is a megholtak enyhülésére. A tisztítóhelybeli lelkek jól tudják ennek hathatósságát. Az  Oltáriszentségről nevezett Franciska anyának életleírásában olvassuk, hogy...

Szeretetláng és a tisztítótűzbeli lelkek

  A Szeretetláng lelki naplóból idézve: A Szűzanya szavai: „Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (IV/36) Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet...

Maria Simma és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val (Sonntag. Vorarlberg. Kb. 1988)    Néhány hónappal ezelőtt nagy érdeklődéssel olvastam egy könyvet a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Nagyon megrémített, mert egészen aktuális tanúságtételeket közölt, egyébként pedig igen jól...

Kézirat a Purgatóriumról – G. nővér beszámolója

Egy szerzetesnő és egy tisztítótűzben szenvedő lélek különleges beszélgetése. A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik. 1873 novemberében a franciaországi Valognes ágostonrendi kolostorában élő Marie de la Croix nővér hosszas sóhajtozásra lett figyelmes. Rémülten...

Az ars-i szent plébános és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Prosper de Garet bárónő, Ars polgármesterének felesége Vianney Szent János szentté avatási eljárása során a következőket vallotta: A plébános mindenekfelett szerette a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Meg vagyok győződve róla, hogy közvetlen kapcsolatban volt velük,...

„Senki kedvét ne keresse tetteivel, egyedül csak a Jóistenét. Mindent érte tegyen, félretéve az emberi tiszteletet, lankadatlanul! ”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék