A Rózsafüzér HATÁSA a tisztítótűzben szenvedő lelkekre

2021. jan | tisztítótűz

mária rózsafüzér szentek

Oltáriszentségről nevezett Franciska anya

Nagy haszonnal lehet imádkozni a rózsafüzért, vagyis olvasót is a megholtak enyhülésére. A tisztítóhelybeli lelkek jól tudják ennek hathatósságát. Az  Oltáriszentségről nevezett Franciska anyának életleírásában olvassuk, hogy naponta imádkozta a rózsafüzért a megholtak lelkeinek kiszabadulására s a «Gloria Patri» helyett minden tizedet ezen szavakkal fejezett be: Requiescant in pace. A szent olvasót az ő alamizsnájának nevezte el s tényleg ez volt az, a mi neki lehetővé tette, hogy oly gazdag lelki segélyt adhatott a tisztítóhelybeli lelkeknek. A lelkek gyakori látogatásainak alkalmával, melyeket nála tettek, kezeiben megfogták olvasóját, tisztelettel csókolták azt, mint üdvösségük eszközét. (M. Louvet: A TISZTÍTÓHELY 214.o)

Nieremberg József

A tisztítóhelybeli lelkek javának egy másik buzgó előmozdítója Nieremberg József, kiről már többször beszéltem, szintén ezen szándékra naponta el szokta imádkozni az olvasót. Volt neki egy búcsúkkal megáldott olvasója. Ezt elvesztvén, nagyon szomorkodott, hogy e szegény lelkek javát már nem mozdíthatta elő oly hathatósan olvasója nélkül. Egy este — jobbat nem tehetvén — az ő jó szándékát ajánlá fel a mi Urunknak; ekkor szobájának mennyezetén különös recsegést hallott s ugyanakkor lábaihoz látta esni olvasóját azon érmekkel együtt, melyek hozzá voltak kötve. Nem kételkedett a felett, hogy a tisztítóhelybeli lelkek adták azt vissza ő neki, hogy így serkentsék őt arra, hogy tovább is folytassa eddigi ájtatosságát, mely nekik oly hasznos volt. (M. Louvet: A TISZTÍTÓHELY 214.o)

Szent Domonkos társulata

Máshol beszéltem azon fiatal leányról, ki a halálos bűn állapotában halt meg s kit szent Domonkos feltámasztott. Most ismét felemlítem ezt a rózsafüzér ájtatosságra vonatkozólag, mert társnőinek ezen imái voltak azok, amik kieszközlék számára, hogy tizenöt nap múlva kiszabadult a tisztítóhelyről. Vétkei miatt hét évre volt a tisztítóhelyre ítélve. Ebből meggyőződhetünk ezen ájtatosság hathatósságáról. Ezen boldogult lélek, midőn kiszabadítását megköszönni a szent előtt megjelent, köszönő szavaihoz még hozzátette, hogy a többi purgatóriumi lelkek követeként is jött, hogy kérje, hogy a szent hirdesse mindenütt s ismertesse meg az egész világgal a rózsafüzér ájtatosságot; s hogy a társulati tagok is ajándékozzák e szegény lelkeknek azon búcsúkat és lelki hasznokat, melyeket ezen ájtatosság által nyernek. Ez által a társulati testvérek mit sem fognak veszíteni, mert az általuk kiszabadított lelkek viszont imádkozni fognak jótevőikért, mikor ők már meg lesznek koronázva. Az angyalok is örvendenek ezen ájtatosságon s a mennyország királynéja is kijelenté, hogy anyja lesz mindazoknak, kik ezen imát végzik. Nincs semmi mi ennél bátorítóbban lelkesítené a híveket arra, hogy a rózsafüzért vagy olvasót a megholtak javára imádkozzák. (M. Louvet: A TISZTÍTÓHELY 214.o)

Szt. Sulpice zárda

Ezért több szerzetesrendben, különösen Szt. Sulpice zárdáiban szokásban van a szent olvasó napi imádkozását egy hatodik tizeddel megtoldani. Ezen hatodik tizedet a megholtakért imádkozzák s a végén a «De profundis»-sal fejezik be, hogy annak haszna a megholtakra alkalmaztassék. (M. Louvet: A TISZTÍTÓHELY 214.o)

Mária Natalia nővér leírása

Jézus ezután egy hasonló helyre vezetett. A lelkek itt is ugyanúgy, egymás mellett gubbasztottak fekete leplekkel lefödve, de amikor Jézussal beléptünk, mindnyájan megmozdultak. Kezemben rózsafüzér volt, hogy értük imádkozzam. Amikor a lelkek meglátták az olvasót, mind egyszerre kiáltozni kezdtek: „Nekem, értem, nekem, értem, nővér, értem, nekem!” Egymást túlkiáltva könyörögtek segítségért, mint amikor a méhraj özönlik felhőként. S bár egyszerre kiáltoztak, mégis külön hallatszott mindegyikük hangja; többeket fölismertem, akikkel kapcsolatban állottam, néhány más rendhez tartozó társamat is. Megdöbbentem, amikor egy tartományfőnöknő fordult hozzám, és szelíden kért, hogy imádkozzam érte. Utána nyomban egy ismerős nővér jött, összekulcsolt kézzel; megfogta a rózsafüzért és könyörgött: „Értem, értem!” Nem tudom, hogyan, testben-e, vagy lélekben, de csurgott róla a veríték.

Jézus ezután egy harmadik helyre ment, én utána. Megszámlálhatatlanul sok nővér állt mozdulatlanul ott is: mint az előző teremben az ismerős nővérről, mindannyiukról csorgott a veríték. Felém fordultak, rózsafüzérimákat kértek tőlem; ez a helység már világos volt. Azon gondolkodtam, miért pont a rózsafüzért kérik tőlem. Jézus ekkor megmutatott egy rózsafüzért, amelynek szemei virágfüzérből álltak. Mindegyikben Jézus egy-egy csepp vére ragyogott. Amikor imádkozzuk az olvasót, a Jézus Vére arra hullik, akiért mondjuk. A tisztítóhely lakói Jézus megváltó Véréért esedeztek.

Szent Domonkos ördögűzése

Amikor Szent Domonkos Carcassoneban prédikált 12 ezres tömeg előtt, egy eretnek gúnyolódott a szentolvasón és nevetségesnek mondta a hozzá fűződő csodákat. Botránykeltésével hátráltatta a megtéréseket, ám utolérte istentelenségének következménye. Mivel a szentolvasó 15 titkát gúnyolta, tizenötezer ördög szállta meg. Szülei kétségbeesve kérték Domonkos segítségét, mire ő és hallgatósága együttesen elmondta érte a szent rózsafüzért, s minden egyes Üdvözlégyre száz ördög távozott belőle, izzó parázs alakban. Felgyógyulása után visszavonta tévtanait, beiratkozott a Rózsafüzér Társulatba és tömegek tértek meg azok közül, akik tanúi voltak a csodálatos eseménynek. /Monforti Grignon Szt. Lajos: A szentolvasó 33. oldal/

Szeretetláng lelki naplóból idézve:

1964. október 7. Még ma is a szenvedő lélek iránti részvétre ébredtem, s amint erre gondoltam, a Szűzanya jóságos szavait hallatta lelkemben: „Kármelita kisleányom, imádkozd el a teljes rózsafüzért, és vegyél részt egy erre a szándékra felajánlott szentmisén. Így az erőtlenséged miatti lemaradást behozhatod, s a szenvedő papi lélek Isten színe elé jut.” Én igen meghatódtam ezen a jóságos ajánlaton, és könnyezve köszöntem meg égi Anyánk segítô kezét, mely erőtlenségemben segít a lelkek kiszabadításában. (III/193)

A Szűzanya szavai: „Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (IV/36) Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet elimádkoztok tiszteletemre, egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből.” (II/16) Szeretetláng lelki napló

„Az Istennek tetsző emberi cselekvést három dolognak kell jellemeznie: őszinteségnek, önzetlenségnek és kitartásnak.”

— Vianney Szt. János

Címkék