Rózsafüzér felépítése

2020. máj | imádság

Továbbra is minden nap imádkozzátok a rózsafüzért a Rózsafüzér Királynőjének tiszteletére, hogy a világ számára a békét és a háború befejezését kieszközöljétek! (Szűzanya, Fatima 1917. júl.13.)

 A rózsafüzér gerincét az 5×10 Üdvözlégy imádkozása alkotja, oly módon, hogy a szövegben Jézus neve után beillesztjük az egyik titkot. A titkok Jézus életére, illetve üdvtörténeti szerepére vonatkozó mondatok. A rózsafüzér titkai hosszú ideig három sorozatot alkottak: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokkal. Ezt II. János Pál pápa egészítette ki a Szent Ġorġ Preca atya által írt világosság titkaival. (forrás: Wikipédia)

Ima előtt*: Ajánljuk fel imádságunkat, vessünk keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és csókoljuk meg a keresztet.

Kereszt (Apostoli hitvallás)
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a Katolikus Anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.
NAGY SZEM (Mi Atyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
(Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Ámen.)
KIS SZEM (10 x Üdvözlégy Mária)
Üdvözlégy Mária, malaszttal (kegyelemmel) teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.(ITT MONDJUK EL A SORON KÖV. TITKOT) Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, (és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre*) bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen

* Szeretetláng lelki napló alapján Szűzanya kérésére:„Az engem tisztelő imába, az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést ily módon: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes… Imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen.” (Szl. LN, 1962.okt.)

TIZED UTÁN (Dicsőség + Fatimai fohász)

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. (kis doxológia)

Fatimai fohász:

„Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra!”

Záróima
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Örvendetes Titkok (H, Szo)

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki hitünket növelje,
 2. aki reményünket erősítse,
 3. aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekre:

 1. …akit te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál,
 2. …akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
 3. …akit te, Szent Szűz, a világra szültél,
 4. …akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál,
 5. …akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
FÁJDALMAS Titkok (K, P)

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki értelmünket megvilágosítsa,
 2. aki emlékezetünket megerősítse,
 3. aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekre:

 1. …aki érettünk vérrel verejtékezett,
 2. …akit érettünk megostoroztak,
 3. …akit érettünk tövissel koronáztak,
 4. …aki érettünk a keresztet hordozta,
 5. …akit érettünk keresztre feszítettek.
Dicsőséges Titkok (Sze, V)

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki gondolatainkat irányítsa,
 2. aki szavainkat vezérelje,
 3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekre:

 1. …aki a halottaiból feltámadt,
 2. …aki a mennybe felment,
 3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte,
 4. …aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
 5. …aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
Világosság Titkai (Cs)

A bevezető három Üdvözlégyre:

 1. aki megtisztítson minket,
 2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
 3. aki a Szentségekben megerősítsen.

A tizedekre:

 1. …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
 2. …aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
 3. …aki meghirdette Isten országát,
 4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
 5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

A rózsafüzér NAPOK SZERINTI SORRENDJE

a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján:

 1. Hétfő: örvendetes titkok
 2. Kedd: fájdalmas titkok
 3. Szerda: dicsőséges titkok
 4. Csütörtök: világosság titkai
 5. Péntek: fájdalmas titkok
 6. Szombat: örvendetes titkok
 7. Vasárnap: dicsőséges titkok

A rózsafüzér hagyományosan és természetesen ma is imádkozható saját titkokkal is, aszerint, hogy Jézus melyik tulajdonságán vagy tettén szeretne az imaszövegek mondása közben elmélkedni az imádkozó.

A Rózsafüzér 15 ígérete
A Bretagne-ból származó Alanus de Rupe (Alain de la Roche) Szent Domonkos szerzetesrendjének tagja volt. Teológiát tanított Párizsban, Lille-ben, Douai-ban, Gent-ban és végül Németországban, Rostockban. Nagy Mária tisztelő volt, a rózsafüzér terjesztésének és rózsafüzér társaságok alapításának szentelte életét. 1475. szeptember 8-án halt meg. Esküvel tett tanúságot amellett, hogy a Szent Szűz a következő fontos ígéreteket tette a rózsafüzérrel kapcsolatban.
 1. Különös kegyelmet kapnak, akik állhatatosan szolgálnak nekem a rózsafüzér ima által.
 2. Különleges oltalmamat és nagy kegyelmeket ígérek mindazoknak, akik áhitattal imádkozzák rózsafüzéremet.
 3. A rózsafüzér erős védőfal lesz a pokol ellen, megsemmisíti és elűzi a bűnöket és kioltja a tévtanokat.
 4. Újból felvirágoztatja az erényeket és a szent műveket, és Isten nagy irgalmát esdi ki a lelkek számára. Visszafordítja az emberek szívét a hiú világszeretettől az Isten iránti szeretethez, és vágyat ébreszt bennük az örök értékek iránt. Ó, mily sok lélek fog megszentelődni általa!
 5. Nem vész el az a lélek, aki a rózsafüzér által rám bízza magát.
 6. Aki áhitattal imádkozza a rózsafüzért, és közben szemléli a titkokat, azt nem töri le a szerencsétlenség, nem tapasztalja meg Isten haragját, nem hal meg hirtelen halállal, hanem megtér, amennyiben bűnös életű. Ha azonban igaz lelkű, kitart a kegyelemben és méltóvá válik az örök életre.
 7. Nem fognak szentségek nélkül meghalni, akik valóban szeretik rózsafüzéremet.
 8. Azt szeretném, hogy akik rózsafüzéremet imádkozzák, életükben és halálukban a kegyelem bőségében és világosságban legyenek! Életükben és halálukban részesüljenek a szentek érdemeiből!
 9. Mindennap kiszabadítok a tisztítóhelyről olyan lelkeket, akik rendszeresen imádkozták a rózsafüzért.
 10. Rózsafüzérem igaz gyermekei nagy dicsőségben részesülnek az égben.
 11. Amit a rózsafüzér által kérsz, azt mindig megkapod.
 12. Akik rózsafüzéremet terjesztik, azoknak minden szükségükben segítségükre sietek.
 13. Elnyertem Fiamtól, hogy a rózsafüzér társaságok tagjai életükben és halálukban testvérüknek tudhatják az ég minden lakóját.
 14. Akik a rózsafüzért imádkozzák, azok az én gyermekeim és Jézus Krisztusnak, az én egyszülött Fiamnak pedig testvérei.
 15. A rózsafüzérhez való hűség a kiválasztottság nagy jele.

+1 Amikor imádkozzuk az olvasót,
a Jézus Vére arra hullik, akiért mondjuk. A tisztóhely lakói Jézus megváltó Véréért esedeztek. (Mária Natália n. naplója 14.o)

 Szerkesztő megjegyzései*:

 • A Rózsafüzér nem „imamalom”, hanem az Üdvözlégyek mondása közben a titkok személése és azokról való elmélkedés!
 • Segítség lehet, a vonatkozó szentírási részeket átolvasni!
 • Segítség lehet, a vonatkozó titkok hiteles magánkinyilatkoztatásainak átolvasása!
 • Segítség lehet, az imádkozás közben a titokról szóló kép személése!
 • Rózsafüzér ima előtt mindenképp ajánljuk fel az imádságot valamilyen szándékra!
 • Rózsafüzér ima előtt mondjuk el az Oltalmad alá futunk… kezdetű imát és Máriával együtt imádkozzunk!
 • Rózsafüzér ima után énekelhetjük a Szentolvasót imádkoztunk… kezdetű éneket.
 • Szűzanya minden jelenésében kéri a Rózsafüzér naponkénti imádkozását!
 • Különösen hatásos Szeretetláng-fohásszal mondani a Rózsafüzért, ahogy Szűzanya kérte! (Szl. LN, 1962.okt.)

Monforti Grignon Szent Lajos útmutatásai:

1. Egyesülj az ég összes angyalával és szentjeivel, akik Királynőjüket szüntelenül köszöntik. Csendüljön fel hangod a mennyei kórusban!
2. Egyesülj minden igazzal a földön. minden hívő lélekkel. különösen minden buzgó Mária-tisztelővel. akik az egész földkerekségen oly örömmel és áhítattal üdvözlik Királynőjüket és Édesanyjukat.
3. Egyesülj magával Mária Fiának isteni Szívével. mely még most is tisztelni akarja Édesanyját bennünk és általunk. és amely oltárainkon jelen van az Oltáriszentségben.
4. Mondj ellene minden szétszórtságnak; imádkozd a rózsafüzért olyan figyelmesen és áhitattal, mintha az életed utolsó imája lenne.
5. Könyörögj közben magadért. a bűnösökért. a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, az egész Egyházért, a szentatyáért. stb.

forrás: Mária által Jézushoz 78. oldal

Elmélkedések misztikus látomások alapján:

Fájdalmas rózsafüzér

 

„Ha jól akar készülni a szentáldozásra, szeressen előtte, szeressen hálaadás közben, szeressen mindenkor.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék