Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

2020. szept | pokol

Schouppe Ferenc S.J. - A pokol

A pokol c. könyv

A pokolról szóló könyv, Schouppe Ferenc S.J. francia jezsuita atya könyve. Az atya dogmatikus teológiát és szentírás tudományt tanított. Pdf letöltés

„Van pokol és én benne vagyok! “— e szavak hangzottak annak ajkáról, aki már ott volt. (Részlet A Pokol c. könyvből)

Tolle, ~ lege!

Elolvastam és féltem. Ebben a három szóban foglalhatnám össze azt a leírhatatlan mély hatást, amit ez a munka gyakorolt a lelkemre. De ez a félelem üdvös és hasznos: bánatot ébreszt és jobbulásra int…
Éppen azért: tolle-lege! Vedd és olvasd! ~ ajánlom szeretettel minden léleknek.
Kovács Gyula,
a „Sajó-Vidék” könyvkiadóvállalat
megbízott lectora.

I. A pokolban való hitről

A pokolban való hit vallásunk legfélelmesebb igazsága. Van pokol. Ez éppen oly bizonyos, mint az Úr Isten léte, vagy mint az, hogy nap van az égen. Valóban semmi sem világosabb előttünk mint a pokol dogmája. Az üdvözítő Krisztus az evangéliumban tizenötször emlékszik meg a pokolról.
Az ész megerősíti a kinyilatkoztatást.
A pokol léte megegyezik az igazságosságra vonatkozó fogalmainkkal, amelyek az emberi szívből ki nem irthatók és el nem távolíthatók. Ez a félelmes igazság már a világ kezdetén ki lett nyilatkoztatva. Az emberiség előtt mindig ismeretes volt s ismeretes most is minden nép előtt, amely nem merült vadsága következtében teljes tudatlanságba.
A poklot sohasem tagadták sem az eretnekek, sem a zsidók, sem a mohamedánok. Sőt a pogányok is megőrizték a pokolban való hitüket, habár a pogány tévelygések meg is rontották elméikben a pokolra vonatkozó egészséges fogalmat.
Napjaink istentelensége azonban egészen az esztelenségig süllyedt s fölülmúlja az összes századok istentelenségét, mert a pokol létezését tagadni merészeli.
Napjainkban könnyen találkozhatunk olyan emberekkel, akik nevetnek a pokol említésekor, akik kételkednek létezésében, avagy nyíltan tagadják azt. Nevetnek. Pedig esztelenség nevetni a nemzetek általános hite fölött! Helytelen dolog tréfát űzni oly dologból, mely az ember örök sorsára vonatkozik.

Nem jó nevetni akkor, amikor az örök tűz büntetéséről van szó!

Kételkednek, sőt nyíltan is megtagadják a pokolról szóló dogmát. Pedig hitigazságokhoz nem szólhat hozzá az, akinek ahhoz nincs joga. Nem szabad kételkedni s annál kevésbé tagadó álláspontra helyezkedni a minden időben megdönthetetlen igazság fölött különösen akkor, ha ellene megingathatatlan bizonyítékok fel nem hozhatók.
Kérdezzük, vajon azon emberek, akik tagadják a pokol dogmáját, eléggé járatosak-e a vallástudományban? Vajon — éppen ellenkezőleg — nem teljesen ismeretlen-e előttük az emberi tudományok azon ága, melyet theologiának nevezünk? S végül nem hiányzik-e náluk gyakran a vallás azon elemi ismerete is, amelyet a katekizmus nyújt?
Milyen jogon avatkoznak akkor bele olyan buzgósággal a vallástudomány dolgaiba, amelyek pedig erőiket felülmúlják? Honnan van az az elbizakodott vakság a pokol létének igazságával szemben? Saját érdekük vezeti őket abban, mert fontos reájuk nézve, hogy pokol ne legyen. A szerencsétlenek előre látják, hogy a pokol, ha csakugyan van, lakóhelyükké lesz, miért is inkább óhajtják, hogy ne legyen és igyekeznek maguknak bebeszélni, hogy nincs pokol. Ezen és ehhez hasonló törekvések rendszerint teljes hitetlenséggel vannak összekötve. A valóságban ezen hitetlenség csupán kételkedés, hanem ezt a kételyt a hitetlenek tagadással fejezik ki. Azt mondják egyszerűen, hogy nincs pokol.
S mire alapítják ezen merész tagadást? Minden bizonyítékuk és okoskodásuk ezen szavakkal fejezhető ki: „Én a pokolban nem hiszek.”
„Azok, akik ezen dogmát bizonyítják, semmit sem tudnak róla. A jövő élet megfejthetetlen talány, meg nem állapítható lehetőség.”„Senki sem jött vissza a más világról annak a bizonyítékául, hogy van pokol.”

Teljes könyv letöltése itt:  Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

Barsi Balázs atya – Megmenekülés a legnagyobb rossztól

Ezután bejárta a városokat és falvakat, és tanított, Jeruzsálem felé haladva. Közben valaki megkérdezte tőle: »Uram! Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?« Ő ezt felelte nekik: »Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek: sokan akarnak majd bemenni, de nem...

Katekizmus a pokolról

RÉSZLET A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁBÓL IV. A pokol 1033 Csak akkor egyesülhetünk Istennel, ha szabadon választjuk azt, hogy szeretjük Őt. Istent pedig nem szerethetjük, ha ellene, a felebarátunk vagy önmagunk ellen súlyosan vétkezünk: "Aki nem szeret, az a halálban...

Hogyan kerüljük el a poklot?

Már az egy nagy öröm, ha valakiben ez a kérdés felmerül (hogyan kerüljük el a poklot), mert akkor már hiszi hogy létezik ilyen hely/állapot. Sajnos az "instant happiness" világában egyszerűbb letagadni valami rosszat, mintsem valóban erőfeszítéseket tenni a lelkünk...

Szent Antonius elbeszélése egy kárhozottról

  „Szent Antonius flórenci érsek irataiban előad egy rettenetes eseményt, amely a XV. század közepe táján az egész észak Itáliát félelemmel töltötte el. Egy előkelő származású ifjú életének 17. évében szerencsétlenségére eltagadott a gyónásban egy halálos bűnt s...

Szentírási utalások a pokolra

Jud 16,17 Jaj a nemzeteknek, amelyek népem ellen támadnak! A mindenható Isten bosszút áll rajtuk, az ítélet napján meglátogatja őket, tüzet és férget ad testükbe, hogy égjenek és kínlódjanak örökké.« (KNV) Jób 10,22 A sötétség honából, hol nincs semmi rend, hol a...

Bosco Szent János látomása a pokolról

Bosco Szent János: "Leírhatatlan terror" 1868-ban Bosco Szent János azt állította, hogy volt egy álma a pokolról. Egy rövid részlet került lefordításra: [...] „Amint átléptem a küszöböt, leírhatatlan rettegést éreztem és nem mertem újabb lépést tenni. Előttem egy...

Avilai Szent Teréz látomása a pokolról

A pokol látomását így kezdi leírni: …egy napon imádság közben, anélkül hogy tudtam volna hogyan, úgy éreztem, mintha a pokolba helyeztek volna. (…) Rövid ideig tartott, de még ha sok évig élnék is, lehetetlen volna elfelejtenem. Úgy éreztem, mintha egy nagyon hosszú,...

Boldog Emmerich Anna K. látomása a pokolról

Végül láttam az Urat rendkívüli komolysággal a mélységek magjához: a pokolhoz közelíteni. A poklot egy beláthatatlanul nagy, borzalmas, fekete, ércfényű, szikla építménynek láttam, melynek bejáratát óriási, iszonytató, fekete, és reteszekkel, zárakkal ellátott kapuk...

Pokol és ördögök – Gloria Polo Ortiz tanúságtétele

Valóban van ördög és pokol Hallgassák csak, mi történt! Amikor ebben a borzalmas helyzetben voltam a kórházban, elképesztő rémület tört rám! Egyszerre csak azt látom, hogy valóban vannak démonok, akik most eljöttek, hogy magukkal vigyenek! A valóságban láttam magam...

Giuliani Szent Veronika látomása a Pokolról

“Hirtelen ott találtam magam egy sötét, mély, bűzös helyen, hallottam bikák hörgését, szamarak bőgését, oroszlánok üvöltését, kígyók sziszegését, sokféle hang borzalmas zűrzavarát, mennydörgést is, és mindez félelmet és rettegést váltott ki belőlem. Eközben...

„Ha rendre kell utasítania valakit, aki kisebb vagy akár nagyobb hibát követett el, nagyon gyengéden tegye; olykor szigorúan, ha a hiba megkívánja, de kevés szóval és soha ne indulatosan, mert az ilyen szidás kárára van annak a léleknek is, aki adja, és annak is, aki kapja”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék