Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

2020. szept | pokol

Schouppe Ferenc S.J. - A pokol

A pokol c. könyv

A pokolról szóló könyv, Schouppe Ferenc S.J. francia jezsuita atya könyve. Az atya dogmatikus teológiát és szentírás tudományt tanított. Pdf letöltés

„Van pokol és én benne vagyok! “— e szavak hangzottak annak ajkáról, aki már ott volt. (Részlet A Pokol c. könyvből)

Tolle, ~ lege!

Elolvastam és féltem. Ebben a három szóban foglalhatnám össze azt a leírhatatlan mély hatást, amit ez a munka gyakorolt a lelkemre. De ez a félelem üdvös és hasznos: bánatot ébreszt és jobbulásra int…
Éppen azért: tolle-lege! Vedd és olvasd! ~ ajánlom szeretettel minden léleknek.
Kovács Gyula,
a „Sajó-Vidék” könyvkiadóvállalat
megbízott lectora.

I. A pokolban való hitről

A pokolban való hit vallásunk legfélelmesebb igazsága. Van pokol. Ez éppen oly bizonyos, mint az Úr Isten léte, vagy mint az, hogy nap van az égen. Valóban semmi sem világosabb előttünk mint a pokol dogmája. Az üdvözítő Krisztus az evangéliumban tizenötször emlékszik meg a pokolról.
Az ész megerősíti a kinyilatkoztatást.
A pokol léte megegyezik az igazságosságra vonatkozó fogalmainkkal, amelyek az emberi szívből ki nem irthatók és el nem távolíthatók. Ez a félelmes igazság már a világ kezdetén ki lett nyilatkoztatva. Az emberiség előtt mindig ismeretes volt s ismeretes most is minden nép előtt, amely nem merült vadsága következtében teljes tudatlanságba.
A poklot sohasem tagadták sem az eretnekek, sem a zsidók, sem a mohamedánok. Sőt a pogányok is megőrizték a pokolban való hitüket, habár a pogány tévelygések meg is rontották elméikben a pokolra vonatkozó egészséges fogalmat.
Napjaink istentelensége azonban egészen az esztelenségig süllyedt s fölülmúlja az összes századok istentelenségét, mert a pokol létezését tagadni merészeli.
Napjainkban könnyen találkozhatunk olyan emberekkel, akik nevetnek a pokol említésekor, akik kételkednek létezésében, avagy nyíltan tagadják azt. Nevetnek. Pedig esztelenség nevetni a nemzetek általános hite fölött! Helytelen dolog tréfát űzni oly dologból, mely az ember örök sorsára vonatkozik.

Nem jó nevetni akkor, amikor az örök tűz büntetéséről van szó!

Kételkednek, sőt nyíltan is megtagadják a pokolról szóló dogmát. Pedig hitigazságokhoz nem szólhat hozzá az, akinek ahhoz nincs joga. Nem szabad kételkedni s annál kevésbé tagadó álláspontra helyezkedni a minden időben megdönthetetlen igazság fölött különösen akkor, ha ellene megingathatatlan bizonyítékok fel nem hozhatók.
Kérdezzük, vajon azon emberek, akik tagadják a pokol dogmáját, eléggé járatosak-e a vallástudományban? Vajon — éppen ellenkezőleg — nem teljesen ismeretlen-e előttük az emberi tudományok azon ága, melyet theologiának nevezünk? S végül nem hiányzik-e náluk gyakran a vallás azon elemi ismerete is, amelyet a katekizmus nyújt?
Milyen jogon avatkoznak akkor bele olyan buzgósággal a vallástudomány dolgaiba, amelyek pedig erőiket felülmúlják? Honnan van az az elbizakodott vakság a pokol létének igazságával szemben? Saját érdekük vezeti őket abban, mert fontos reájuk nézve, hogy pokol ne legyen. A szerencsétlenek előre látják, hogy a pokol, ha csakugyan van, lakóhelyükké lesz, miért is inkább óhajtják, hogy ne legyen és igyekeznek maguknak bebeszélni, hogy nincs pokol. Ezen és ehhez hasonló törekvések rendszerint teljes hitetlenséggel vannak összekötve. A valóságban ezen hitetlenség csupán kételkedés, hanem ezt a kételyt a hitetlenek tagadással fejezik ki. Azt mondják egyszerűen, hogy nincs pokol.
S mire alapítják ezen merész tagadást? Minden bizonyítékuk és okoskodásuk ezen szavakkal fejezhető ki: „Én a pokolban nem hiszek.”
„Azok, akik ezen dogmát bizonyítják, semmit sem tudnak róla. A jövő élet megfejthetetlen talány, meg nem állapítható lehetőség.”„Senki sem jött vissza a más világról annak a bizonyítékául, hogy van pokol.”

Teljes könyv letöltése itt:  Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

„Soha ne tekintsen hátra, hogy múltbeli viselkedését vizsgálgassa. Tegye egészen a Jóisten kezébe, és haladjon mindig tovább.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék