Szent Arc tisztelet imádságai

2024. ápr | imádság

szent arc

A SZENT ARC FELAJÁNLÁSA A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT

Isteni Üdvözítőnk azt a parancsot adta nekem, hogy szünet nélkül a Mennyei Atya trónusa előtt időzzek és méltatlanságomat figyelembe nem véve, fájdalmas istenemberi Arcát felajánljam Neki…” (Szent Péterről nevezett Mária nővér)

 Mária nővér imája

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak fájdalmas Szent Arcát, mint végtelen értékű engesztelő áldozatot és váltságdíjat értünk, mely egyedül képes nagy adósságunkat leróni.

Örök Atya! Felajánlom Neked e Szent Arcot, hogy irántunk érzett haragodat kiengeszteljem. Tekintsd, hogy kimondhatatlanul szenvedett, bűneink töviseit hordozta, hogy elégtételt adjon isteni igazságosságodnak.

Tekintsd isteni Sebeit, melyek szüntelenül kiáltanak Hozzád, és velük együtt kiáltok én is. Irgalom! Irgalom! Irgalmazz a bűnösöknek! Ámen

 Jézus szava Mária nővérhez:

„Aki Szent Arcomat felajánlja a Mennyei Atyának, sok lélek megmentését nyeri el.”

„Ahányszor felajánlod Szent Arcomat a Mennyei Atyának, annyiszor nyitom meg ajkamat és kiáltok irgalomért.”

 

A SZENT ARC FELAJÁNLÁSA EGY BIZONYOS LÉLEKÉRT

Örök Atya, Felajánlom Neked nagyon szeretett Fiad imádásra méltó Arcát, Szent Neved dicsőségére és X.Y. lélek üdvére. Ámen

IMÁDSÁG A SZŰZANYÁHOZ JÓ PAPOKÉRT

Köszöntelek Isten Szent Anyja, Mária, a Legszentebb Szentháromság fehér Lilioma! Bensőségesen kérlek, ajánld fel a Mennyei Atyának Szent Fiad fájdalmas Arcát és kérd, hogy az Egyháznak jó papokat adjon. Jézus Szíve szerinti papokat. Ámen.

A SZENT ARC FELAJÁNLÁSA AZ ATYÁNAK

Örök Atya! A Szűzanya Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által felajánljuk Neked a mindenekfelett szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ütlegelésektől eltorzult, isteni Vértől ázott Szent és imádandó Arcát engesztelésül a világ bűneiért.

Könyörögve kérünk, add minden jóakaratú embernek, de különösen a Neked szentelt lelkeknek a Világosság kegyelmét. Vezesd a bűnösöket – még a legmegátalkodottabbakat is – a megtérés útjára, és a szenvedés helyéről vidd a Mennybe a lelkeket, mindenekelőtt a papok, a szerzetesek és a szerzetesnők lelkét. Ámen.

 

IMÁDSÁG JÉZUSHOZ

Urunk, Jézus Krisztus! Rendkívüli csoda által Szent Tested tökéletes képét hagytad vissza nekünk a halotti lepleden. Szent Tested képét, mely a mi üdvünkért kínt és kereszthalált szenvedett. Ugyanúgy hátrahagytad isteni Arcod vonásait az ütlegek és Sebek nyomaival, melyeket hóhéraid okoztak Neked. Borzalmas szenvedésed érdemeiért nyerd meg nekünk a kegyelmet, hogy itt a Földön szeretettel tiszteljük és az Égben örökké szemlélhessük Szent Arcodat, mely előtt az angyalok is hódolnak. Ámen.

 

* * *

Rózsafüzér a Szent Arc tiszteletére

Jézus kifejezett óhaja szerint

 A közönséges rózsafüzéren végezzük, úgy mint a közismert három rózsafüzért. E rózsafüzér titkai:

 

  1. Jézus, akinek Szent Arca véres halálverejtékkel verejtékezett
  2. Jézus, akinek Szent Arcát durván ütlegelték
  3. Jézus, akinek Szent Arcán a tövisek sebhelyeiből vérpatakok folytak
  4. Jézus, akinek Szent Arca a kereszten meghalva lehanyatlott
  5. Jézus, akinek Szent Arca a feltámadásban megdicsőült

 

* * *

Jézus Szent Arcának litániája

Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy isten, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szent Arca, az istállóban született kis Jézus Arcocskája, Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, Isten Egyszülött Fiának Ábrázata, Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, az Atya Orcájának tükre, Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a Szentlélektől alkotott Istenemberi Arc, Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szerit Arca, a Szent Szűz Fiának Arca, Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a közöttünk lakozott Fiúisten Arca, Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, Isten megtestesült igéjének Arca, Dicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a Táborhegyen színében elváltozott, dicsfényben ragyogó Isten-Arc, Dicsőség Neked, Istenünk!
Krisztus Szent Arca, értünk Vérrel verejtékeztél, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, Júdás csókkal árult el téged, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, az első arculütést egy szolgától kaptad, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, értünk szégyenpírt és gyalázást szenvedtél, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a bűneinkért megostorozott Jóság, Ártatlanság és Igazság Arca, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, kevélységünk miatt tövisektől voltál véres, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, vétkeink miatt náddal vertek téged, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca. a rablógyilkos Barabástól jobban gyűlölt Szent Istenember Arca, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, könny és izzadság Vérrel vegyülve patakzott le rólad, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, az ütlegelésektől eltorzultál, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, halálos ítéleted hallatára is szelíd és türelmes maradtál, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a kereszthordozás gyötrelmeit elszenvedő Krisztus-Arc, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, Veronika kendőjére isteni csoda által rányomtad vonásaidat, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a kereszten a kínok kínját szenvedve is szelíd és fenséges maradtál, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a kereszten a halál pillanatában lehanyatlottál, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a kereszt tövében a Fájdalmas Istenanya ölében meghalva nyugodtál, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a sírlepedőn csodálatosan kirajzolódtál, Krisztus, irgalmazz nekünk!
Üdvözítőnk Szent Arca, az Atya által életre keltve megdicsőültél, Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, a halál futva menekül előled, Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, tiszteletre és imádásra méltó Isten-Arc, Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, a szentek és az angyalok gyönyörködve szemlélnek téged, Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, az Atya szereti és jutalmazza tisztelőidet, Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, az engesztelés szellemében téged tisztelők lelkébe belevésődsz, Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, csodák történnek az irántad tanúsított tisztelet által, Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, látni kívánunk téged! Krisztus, üdvözíts minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Mutasd meg nekünk Arcodat!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Fordítsd felénk Arcodat!
Isten Báránya. Te elveszed a világ bűneit, Vésd a lelkünkbe Arcodat!

 

KÖNYÖRGÉS

Mindenható Örök Isten, Szent Atyánk! Mi, akik a Te Szent Fiad, Jézus Krisztus érdemei által a keresztség szentségében újjászületve gyermekeid lettünk, reméljük, hogy e földi zarándoklásunk után a Szentháromság irgalmából eljutunk az örök életre s ott a Te Arcod szüntelen látásának boldogságába részesülünk. De már itt a Földön is kapunk egy kis ízelítőt Arcod látásának boldogságából, ha méltóképpen tiszteljük Fiad Arcának képét. Az Ő Szent Arcában, mint tükörben végtelenül Szent Arcodat látjuk, mert az Arc a lélek tükre és a Ti Lelketek egy.

 

Fiad Arcának méltó tiszteletadásában azonban bűneink akadályoznak minket. Könyörögve kérünk, Atyánk, bocsásd meg vétkeinket, és indíts minket a Te Szent Arcod képmásának, Krisztus Urunk Arcának tiszteletére és e tiszteletadás által állítsd helyre lelkünkben Megváltó és Üdvözítő Istenünk Istenségének kitörölhetetlen képmását, istengyermekségünk pecsétjét, a Te Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik most, és mindörökké. Ámen.

 

A MI URUNK ÉS MEGVÁLTÓNK SZENTSÉGES ARCÁNAK TISZTELETE

 

Szeretett Jézusom imádásra méltó Arca, köszöntelek, imádlak, szeretlek lelkem minden erejével. Kérlek alázattal, hogy Isten Képét bennünk ismét helyreállítsd.

Tiszta szívet teremts bennem Istenem és az igaz lelket újítsd meg bensőmben, ne vess el Színed elől. Minden Általad történjék bennem és Érted, ó Uram, csakis a Te dicsőségedre és Irántad való szeretetből. Ámen.

Jézus Szent Arcának tiszteletéről bővebben>>>

Arany nyílvessző imádság

forrás: Máthé Mária (összeállította): Misztikusok imagyűjteménye

A SZÍV havi folyóirat 1958. évi októberi száma.

„Verehrung des heiligsten Antlitzes Jesu Christi”

német nyelvű imakönyv, Kreuz-Verlag

 Jézus Szent Arcának Litániája újkeletű.

Kézirat gyanánt kiadva – 3. kiadás. 1988. május.

Összeállította és a kiadásért felelő: Károlyi Mátyás József

Szeretetláng sorozat: 6

 

Jézus: „A magyar népnek Anyámra kell tekintenie, s hirdetnie kell mindenkor: „Mi mindannyian a mi Királynőnk és a Világ Győzelmes Királynője által fogunk diadalt aratni.”

— Mária Natália nővér naplója

Címkék