Szent Benedek medál

2020. máj | szentelmény

A Szent Benedek Medál a Katolikus Egyház egyik nagyon erős szentelménye, egy exorcizáló tulajdonságokkal rendelkező szent jegy, melyre rá vannak vésve a szabadító ima szavainak kezdőbetűi.

Számos hatást tulajdonítanak neki: gyógyulások, védelem a gonosz ellen, kegyes halál (szentségben)… De vigyázat: a Szent Benedek Medál nem talizmán, nem mágikus tárgy, hanem olyan eszköz, amely segít bennünket megszentelődésünk útján, hála az Egyház imájának, a hatása szoros kapcsolatban állván az általunk tanúsított hittel, reménnyel és szeretettel.
Először is, egy kis történelem: Nursiai Szent Benedeket (Itália, 480-543), Szent Skolasztika ikertestvérét, a nyugati szerzetesség pátriárkájának tartják, az ő Szent Regulája” – melyet jogosan tekintenek az európai civilizáció létrejötte egyik legfontosabb tényezőjének – a nyugati szerzetesi közösségek szervezésének alapja.

Az ő ihlete szerint a keresztény életnek és különösképpen a szerzetesi életnek a lényege a szemlélődéssel egyesített cselekedet, ez a következő mottóban foglalható össze: ORA ET LABORA!” – Imádkozz és dolgozz! „. Ezért is egyesül a Benedek-rend emblémájában a Kereszt, a Könyv és az Eke. (Milyen jó lenne, ha újra felfedeznénk e szentnek a tanítását, akit az Egyház EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJÉVÉ nyilvánított!)

[szerkesztő felhívása] A szentelményeket papnak kell megáldania, egyébként nem hatásosak! Áldás szövege a bejegyzés végén!

Ahhoz, hogy megértsük a Medál jelképrendszerét, a következő dolgokat kell tudnunk Szent Benedek életéről: abban az időben, mikor remeteként élt egy Subiaco melletti barlangban, mivel szentségét hamar felfedezték, egy közeli vallási közösség, melynek meghalt a rendfőnöke, megkérte, hogy vegye át a vezetésüket. Egyeseknek viszont nem volt ínyére az az aszkézissel és vezekléssel teli élet, amelyet Benedek megkövetelt, és megkísérelték megölni, mérgezett bort és kenyeret kínálva neki. De ő csodálatos módon megmenekült: mikor Szent Benedek a kereszt jelével illette a felkínáltakat, a boros kehely felborult, egy holló meg elrepült a kenyérrel. Benedek elhagyta őket, visszatért a barlangjába, s mivel sok ifjú gyűlt köréje, aki követni akarta őt, idővel megalapította a rendet, amely a nevét viseli. 529-ben létrehozta a rend legfontosabb anyaházát, a Monte Cassino hegyén, Itáliában.

A MEDÁLRÓL
Szent Benedek medáljának eredete igen régre nyúlik vissza. Bizonyos, hogy már 1000 körül nagyon népszerű volt, mert maga IX. Szent Leó pápa is meggyógyult általa, még fiatal korában.
Hivatalosan először XIV. Benedek pápa hagyta jóvá a Medált az 1741. december 23-án és az 1742 márciusában kiadott brévében’S, melyek szerint aki hittel hordja a Medált, búcsút’6 nyer, ha a megszentelő kegyelem állapotában van (ezt Isten kegyelméből, szentgyónás és áldozás, valamint a bűnöktől való távoltartásunk által nyerhetjük el), és ha imádkozik a Szentatya szándékára (például egy-egy Hiszekegy-, Miatyánk-, Üdvözlégy-, Dicsőséget stb.).
1880-ban, Szent Benedek születésének 1400. évfordulójára verték Szent Benedek Jubileumi Medálját. A Medálnak jelenleg talán az egész világon ez a legelterjedtebb változata.

A MEDÁL ELŐOLDALA
Az előoldal a szentet ábrázolja, amint jobb kezében a keresztet tartja, bal kezében nyitott könyv van, a Szentírás által ihletett Regula; az ő jobbján egy serleg látható, amelyből egy vipera kúszik ki, miután keresztet vetett rá. A balján egy holló készül elrepülni a mérgezett kenyérrel.
A szent alakja alatt ezek a szavak olvashatók:
Ex S. M. CASINO MDCCCLXXX” – Casino Szent Hegyéről 1880″.
Kétoldalt, apró betűkkel: CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI” – SZENT BENEDEK ATYA KERESZTJE.” Körben, a medál szélén: EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR” – „HALÁLUNKKOR VÉDELMEZZEN MEG JELENLÉTÉVEL,”

A hátoldalon egy kereszt látható, melynek karjain, mellette és körös-körül iniciálék olvashatók; ezek feloldása adja a szabadító imádság szövegét:
PAX
Béke (A Benedek-rendiek köszöntése és mottója)

A MEDÁL HÁTOLDALA
C. S. P. B.
Crux Sancti Patris Benedicti
Szent Benedek Atya Keresztje
C. S. S. M. L.
Crux Sacra Sit Mihi Lux
A Szent Kereszt Legyen az Én Fényem
N. D. S. M. D.
Non Draco Sit Mihi Dux
Ne a Gonosz Legyen az Én Uram
V. R. S.
Vade Retro Satana!
Távozz Tőlem, Sátán!
N. S. M. V.
Nunquam Suade Mihi Vana
Nem Fogsz Meggyőzni Hiábavalóságokkal
S. M. Q. L.
Sunt Mala Quae Libas
Amit Nekem Mutatsz, az Rossz
I. V. B.
Ipse Venena Bibas
Te Magad Idd Meg a Mérged

A MEDÁL VISELÉSE
Vannak más Szent Benedek Medálok, amelyek majdnem olyanok, mint a fent ismertetett, de hiányzik róluk az „EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR” („HALÁLUNKKOR VÉDELMEZZEN MEG JELENLÉTÉVEL’) kifejezés és más apró részletek. Mindegyik változat viselése búcsút eredményez.
Néha a Medál részét képezi egy Szent Feszületnek, mégpedig a Corpus feje mögött. Ezt a feszületet „A Békés Halál Keresztje” néven ismerik, nemcsak a Medál exorcizáló (ördögűző) tulajdonsága és Krisztus Testének ábrázolása miatt, hanem Szent Benedek sajátos patronálása miatt, amely halálának körülményein alapszik. Nagy Szent Gergely pápa (540-604) Dialógusainak II. könyvében leírja Szent Benedeknek az örökkévalóságba való átmenetét: „Megparancsolta a szerzeteseknek, hogy vigyék az oratóriumba, ott megerősítette magát magához vévén Megváltó Krisztus Urunk Testét és Vérét. Legyengült testét tanítványai támogatták, de azután saját lábán állt meg, és kezeit az ég felé emelte. És amint így imádkozott, kilehelte lelkét. „
Teljes búcsú adatik, a szokott módon, annak, aki halála órájában megcsókolja, megérinti vagy valamely módon megtiszteli a Szent Keresztet és felajánlja lelkét Istennek.
Mikor valaki hozzájut a Medálhoz (Feszülettel vagy anélkül), vigye el egy paphoz, hogy áldja meg azt a Római Szertartás szerint. Bármelyik pap megteheti ezt, bár a hagyomány azt ajánlja, hogy a pap Benedek-rendi legyen.

(Amorth atya könyve függelékében található leírás)


A medál imájának régi magyar formája

„A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!”

Szent Benedek medál megáldása

(Csak pap imádkozhatja)

Pap: Kiűzlek téged a Mindenható † Atya Isten által, aki az eget és a földet alkotta, a tengert s mindazt, mi benne található: az ellenség minden erejét, az ördög egész hadseregét, a Sátán minden befolyását tépje ki és késztesse menekülésre ez a medál, hogy mindenki számára, aki használni fogja, hozzon lelki és testi egészséget. Erre kérünk a Mindenható † Atya Isten, Fia, a mi Urunk † Jézus Krisztus és a Vigasztaló † Szentlélek nevében, aki eljön ítélni élőket és holtakat, s aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
V.: Ámen
Pap: Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!
Az Úr legyen veletek.
V.: És a te lelkeddel.

Pap: Könyörögjünk!

Mindenható Istenünk minden jóság adományozója, buzgó szívvel esedezünk Szent Benedek Atyánk közbenjárására: szálljon le áldásod erre a medálra, hogy mindazok, akik viselni fogják s jó tetteket visznek véghez, érdemeikért nyerjenek testi-lelki épséget, megszentelő kegyelmet, az általuk engedélyezett bűnbocsánatot, irgalmad segítségével menekülhessenek meg az ördög cselvetésitől és egykoron majd szentül és szeplőtelenül jelenjenek meg előtted szeretetben (Ef 1,4) Krisztus, a mi Urunk által.

V.: Ámen.

Emmerick Anna Katalin Szent Benedek éremről

(A Zarándok átadott neki egy üvegtokot, amelyben bársonyra tűzött Benedek-
érem volt. Anna Katalin mondta:)
A szövet is meg van áldva. Ez egy megáldott Benedek-érem, azzal az áldással van megáldva, amelyet Szent Benedek hagyott a rendjére. Ez az áldás arra a csodára alapszik, amikor szerzetesei mérgezett kelyhet nyújtottak neki, ő keresztetet rajzolt föléje, és a kehely széttört. Mérgezés, pestis, varázslat és ördögi támadások ellen nyújt védelmet.

forrás: Emmerick Anna Katalin: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 406. oldal

„ …Sok, önmagában véve jó cselekedet nem nyer majd jutalmat a végső napon, mivel végrehajtásuk előtt nem ajánlották fel azokat a Jóistennek.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék