Szent Mihály arkangyalnak való önfelajánlás

2024. febr | felajánlás

Szent Mihály arkangyal

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható!

Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége, drágalátos Szent Mihály Arkangyalom!
Szeretnék igaz tisztelőid és szolgáid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom,
Neked ajándékozom és Neked szentelem magam.
Hatalmas, őriző oltalmad alá helyezem
magamat, családomat és mindazt, ami csak hozzám tartozik.

Kicsi az én szolgaságom felajánlása,
hiszen nyomorult bűnös vagyok,
de fogadd szívesem szívem szeretetét.
Emlékezz, hogyha a mai naptól védelmed,
pártfogásod alatt állok,
akkor segítened kell egész életemben!
Szerezd meg nekem
sok és súlyos bűnöm bocsánatát,
a kegyelmet, hogy teljes szívemmel
szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet, Jézust,
Édesanyámat, Máriát,
és eszközöld ki számomra azokat a segítségeket,
amelyekre szükségem van,
hogy eljussak a dicsőség koronájához!

Védj meg engem mindig lelkem ellenségeitől,
különösen életem utolsó pillanataiban!

Jöjj el akkor, ó, dicsőséges Herceg,
segíts engem a végső küzdelemben
és hatalmas fegyvereddel taszítsd távol tőlem,
a pokol szakadékaiba
azt a törvényszegő és gőgös angyalt,
akit egykor az égi ütközetben legyőztél!

Szent Mihály Arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben,
hogy az utolsó ítéletkor el ne vesszünk! Amen.

forrás: https://szeretetlang.blog.hu/2017/09/28/a_szent_mihalynak_valo_onatadas_imaja

https://www.morriscanal.com/Consecration_St_Michael.html

2024. február 24-i felajánló ima a MONTE SANT‘ANGELO – Gargano-i kegyhelyen

Örök Atya, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőítünk és dicsérünk Téged a Szentlélekben!
Örök Igéd által, Aki Szűz Mária méhében testet öltött, teremtettél mindent, a látható és a láthatatlan világot, a trónusokat, az uralmakat, a hatalmasságokat és az erősségeket. Minden Jézus által és érte teremtetett. Nagy jósággal tekintesz mindnyájunkra. Nyisd meg szívünket szereteted és üdvözítő terved előtt. Szűz Mária, a Szentlélek Mátkája, az összes angyalok és szentek közbenjárására ébreszd fel minden ember szívét szeretetedre és Istentől való eltávolodásukból. A mai napon különösen hálát adunk Neked, hogy megteremtetted a szent angyalokat. Csatlakozunk dicséretükhöz, mellyel trónusod előtt szüntelenül magasztalnak Téged. Íme, tehozzád járulunk, Szent Mihály arkangyal, a mennyei seregek vezére, Isten dicsőségének nagy harcosa, a gonosz legyőzője, az emberek szeretetteljes barátja! Te nem akarod, hogy elvesszünk. Ma hozzád zarándokoltunk a Garganóra, hogy barátságodért esedezzünk. Sokak nevében jövünk, mindazokért, akik hozzánk tartoznak. Jövünk azon országok és imacsoportoknak nevében, melyeknek zászlóit e szent helyre magunkkal hoztuk. Szent Mihály arkangyal, kérünk téged, védj meg minket a háborútól, a bajtól, a csapásoktól, és Isten büntetőítéletétől, amit a Szentírás szerint Te fogsz végrehajtani! Neked szenteljük magunkat és családjainkat, barátainkat és ismerőseinket, országainkat és mindazokat, akik sokhelyütt csatlakoznak hozzánk az imában ebben az órában. Végül Neked ajánljuk a sok oldalról szorongatott, szent katolikus egyházunkat.

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

***

 2023. dec.14. felajánló ima a kegyhelyen magyar hívek által

 Tiszteletre méltó, kedves Szent Michael Arkangyal! 

 Ebben az ünnepélyes pillanatban, amikor itt lehetünk a Te lepecsételt barlangodnál, engedd meg, hogy mi, a magyar nemzet képviselőiként országunkért könyörögjünk Hozzád. Kicsi ország vagyunk a Földön, de népünk szeret és tisztel Téged. A Te örök hűséged a Mindenható iránt mindnyájunk számára példát mutat. Meghajolunk Előtted, ó Szent Michael, az Égi Seregek Vezére és kincse! Hazánk nehéz, válságos helyzetben van, szorongatások és támadások között élünk. Belső viszályok és vádak rombolni akarják jóhírünket a világ előtt, beszennyezik Szent István és magyar szentjeink hitvilágát és földre akarják taposni hitünket és erkölcsünket, magyar értékeinket. Mindenhonnan rágalmak zúdulnak ránk. Hatalmad alá helyezzük most nemzetünket, harcod erejében bizakodunk. Segíts, hogy bátrak lehessünk az ellenséggel szemben Jézus Krisztus zászlaja alatt! Segíts, hogy a Te erős karoddal egységben meg tudjuk védeni Nagyasszonyunkat, kiállva Őérte, aki a mi törvényes Királynőnk és Égi Édesanyánk! Segíts a bátortalanoknak, kétkedőknek, hogy országunk valóban Mária Engesztelő Országa lehessen! Védd meg kicsi gyermekeinket, a fiatalokat minden fertő, ártó hatástól, hogy Jézusé lehessenek! Könyörgünk, védd meg tisztaságukat! Védd meg nemzetünket a válásoktól, az abortuszoktól, a gyermekek bántalmazásától, minden veszedelemtől, vérontástól és a háborútól! Itt állunk Előtted, mélyen meghajolva, megrendült szívvel. Kérjük, szent kardoddal érintsd meg vállunkat, hogy elteljünk a Te harcos bátor erőddel, ami a Mennyei Atya Szentlelkéből hat át Téged. Szent Michael Arkangyal, szépséges Herceg! Tekints Nagyboldogasszonyunkra, magyar szentjeink áldozatára és könyörgő imáinkra! Védelmezz minket minden gonosztól, és űzd el országunkból a sátán minden ártó hatását, cselekedetét, minden kísértést az emberi szívekből! Hitéletünk megfogyatkozott. Kérünk, növeld népünk szívében, lelkében a hit utáni erős vágyat és áhítatos imádást az Eucharisztia iránt!  Védelmezd meg papjainkat, a magyar Egyházat, bíborosunkat és püspökeinket, hogy szentként éljenek, és Jézus Evangéliumának nyomában járva vezessék gyermekeinket, a lelkeket az Úrhoz!  Oltalmazd állami vezetőinket is, és esd ki számukra a bölcsesség lelkét, hogy Ő irányítsa őket minden döntésükben, hogy azok mindenkor szent akaratod szerintiek legyenek. Adj nekik bátorságot, hogy az árral szemben is a keresztény értékeket tudják képviseli népünk javára.  Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk Nálad és bízunk értünk való küzdelmedben! Köszönjük Neked! Áldunk Téged!  Mennyei ATYÁNK, bizalommal kérünk, fogadd el a SZENTLÉLEK erejében és szeretetében Magyarországnak ezt a felajánlását Szent Michael Arkangyalnak a végső idők e nagy harcában.  Ámen

 

 Isten magyar gyermekei  

Szent Mihály rózsafüzér: https://mariaszazada.hu/szent-mihaly-rozsafuzer 

 

 

 

„Annyira szeresse a Jóistent, hogy idővel kellemes lakhelyre leljen szívében, ahol, hogy úgy mondjam, megpihenhet. Hadd mondja el önnek a jóságos Jézus minden bánatát, amit nap mint nap okoz neki a világ, ön pedig tanúsítson iránta annyi szeretetet, hogy megvigasztalódjék.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék