Szentáldozás – Garabandal

2020. máj | oltáriszentség

forrás: Conchita naplója

Este 10 órakor kaptam az első hívó jelet. Éjfélkor a másodikat. Hajnali 2 órakor megjelent előttem az angyal, a szobában. Velem volt édesanyám, Anicéta, fivérem, Aniceto, nagybátyám, Illés, kis unokahúgom: Lucia, valamint egy aguilari kislány: Fontaneda Maria del Carmen. Az angyal egy pillanatig velem volt, s mint máskor is, így szólt hozzám:

— Mondd el a közgyónást és gondolj arra, hogy kit veszel magadhoz.

Ezt megcselekedtem. Azután a szentáldozásban részesített. Majd elmondatta velem a Krisztus lelkét és elvégeztette velem a hálaadást. Majd azt mondta nekem: őrizzem kinyújtott nyelvemen a Szent Ostyát, ameddig ő el nem megy és a Szent Szűz meg nem érkezik. Így cselekedtem. Amikor a Szent Szűz megjött, ezt mondta nekem: .

— Mégse hisz mindenki![1]

[1] A jelenések történetének egyik jelentős eseménye Conchita 1962 július 18-i szentáldozása. A gyermek ezt két héttel korábban, már július 3-án nyilvánosságra hozta.

Két-három ezerre tehető azoknak a száma, akik ebből az alkalomból Garabandalba látogattak.

A csoda valójában július 18-19-re virradóan, hajnali 2 órakor így zajlott le: Conchita házuk felső szintjének egyik szobájában esett elragadtatásba, majd a lépcsőn lejővet elhagyta a házat, a kijárattól balra fordult és egy kicsinyke utcába jutva térdre esett. Ebben a helyzetben karjait függőlegesen lefelé tartotta, nyelvét pedig kinyújtotta úgy, mint ahogy a szentáldozást várni szokás. Ekkor a másodperc töredéke alatt látták nyelvén megjelenni az Oltáriszentséget. Ez hasonló volt azokhoz a szentostyákhoz, amelyekkel a templomokban áldoztatnak, de kissé vastagabb a megszokottnál. Fehér volt. Mindenki nagyon jól látta, aki ott volt, mert az Oltáriszentség kb. két percig maradt a nyelven, talán még tovább.

Damians Sándor, egy barcelonai katalán volt az elsőrendű tanú. Ez az ember részesült abban a szerencsében, hogy a legértékesebb filmfelvételt készíthette, amelyet valaha is készíthetett bárki is a garabandali eseményekről. Ezt a fényképet közölték számos, a jelenésekről megjelent könyvben és füzetben. Barcelonából távozva, Damians Saragossában, az unokaöccsétől kölcsönzött 8 milliméteres kamerához egy teleputántöltőt vásárolt. Damians bevallotta: sohasem használt ilyen mozigépet. Tanúságtevésének szövegét Sanchez-Ventura y Pascual M. Ferenc: La Vierge est-elle Apparue a Garabandal című könyvéből szószerint vesszük. (Nouvelles Editions Latines Paris)

A gyermek jobboldalán állok, arcától mintegy 50 cm-re. Minden erőmmel visszatartottam a mögöttem állók nyomását, hogy kiváltságos helyemet biztosíthassam.

Teljes nyugalom következett.

A holdfényben és számos zseblámpa világánál pontosan látom, amint Conchita kinyitja száját és kinyújtja nyelvét, mint ahogy a szentáldozásnál szokás. Conchita szebb, mint valaha. Arckifejezése, gesztusai távolról sem kenetteljesek: a tömegben erőteljes vallási érzelmet idéz elő.

Hirtelenül, anélkül, hogy sejtenénk okát és anélkül, hogy a leány arckifejezésében a legcsekélyebb változás mutatkozott volna, a Szentostya megjelenik a nyelvén. Biztos, hogy azt nem helyezték oda: az ember megfigyelőképességét sokszorosan meghaladó gyorsasággal jelent meg előttünk a Szentostya.Ismeretes, hogy Conchita két percig őrizte nyelvén a Szentostyát. Ennek a két perces időtartamnak megvan a magyarázata: Szent Mihály kérte Conchitát, hagyja kinyújtva a Szentostyát hordozó nyelvét, hogy azt mindenki lássa, amíg a Szent Szűz megjelenik.

Ami engem illet, én a filmfelvevő gépet erősen tartottam csuklómon. Halványan emlékezve unokaöcsém instrukcióira, a gépet elindítottam és Conchita szentáldozásának minden részletét filmre vettem. Addig még sohasem használtam filmfelvevő gépet.

Damians hozzáfűzi: néhány pillanattal később oly erős lökéseket kapott, hogy a földre esett. Ilyen körülmények között csekély kilátása volt arra, hogy a filmfelvevő géppel jó felvételeket készített; különös tekintettel a zseblámpák nyújtotta gyönge megvilágításra is. Ennek ellenére az előhívás után a film 70 db 8 mm-es fényképet adott. Ha technikai szempontból sok kívánnivalót is hagynak maguk után ezek a képek, mégis lehetőséget adnak annak észlelésére, hogy Conchita nyelvén egy kerek formájú fehér tárgy jelenléte tisztán megfigyelhető.

 

Msgr. Aldazabal Eugenio Beitia santanderi püspököt élénken érdekelte ez a film és Damianstól, a katalántól, egy másolatot kért abból, hangsúlyozva, hogy nagy érdeklődésre tarthat igényt s szolgálatot tehet az Egyháznak.

Ennek a „csodának” másik kivételes tanúja: Gomez Benjamin földműves, aki a santanderi Pesues-ben lakik. Olyan emberként írja le ezeket a dolgokat (az 1962 július 18-i eseményeket), mint aki kevésbé járatos az egyház dolgaiban.

Gomez a fent jelzett napokban jelen volt Conchita szentáldozásának csodájánál.

A beszélgetés Burgosban folyt le Gomezzel.

KÉRDÉS: Jól látta a gyermeket?

GOMEZ: Tökéletesen. Közvetlen mellettem volt.

KÉRDÉS: Azt mondják, hogy kb. egy méterre volt a gyermektől. Igaz ez?

GOMEZ: Nem. Egyáltalán nem volt egy méternyi távolság. Sokkal kisebb volt: egy tenyérnyi.

KÉRDÉS: Jelen volt Ön akkor, amikor Conchita kinyújtotta nyelvét, hogy áldozzék?

GOMEZ: Igen, én már akkor ott voltam, amikor a kislány megérkezett. Láttam letérdelni. Karjai testének hosszában nyúltak el kétoldalt, száját kinyitotta, kinyújtotta nyelvét, amelyen semmi sem volt látható. Nagyon meglepődtem s egyre csak néztem. Nagyon jól láttam, mert amint már mondtam önnek, egészen a közelében voltam, arcától mintegy tenyérnyi szélességre. Könnyen beleláttam a szájába. Volt is erre időm. Felülről tekintettem bele és semmi sem volt benne. Alulról nézve ugyancsak semmit se láttam. Ebben a pillanatban egyik mögöttem álló unokaöcsém, hogy jobban lásson, megfogta a vállamat. Egy pillanatra, azaz egy másodpercre elfordítottam fejemet, s amint ismét visszafordultam: az Oltáriszentség már a nyelvén volt!

KÉRDÉS: Milyen volt a Szentostya?

GOMEZ: Bizony ezt nehéz lenne megmondani. Fehér volt, de ez a fehérség nem ebből a világból való! Néha összehasonlítást keresek s nem találok mást, de az is messze van a látott valóságtól: hasonló volt tán a hóhoz? Egy hópehely volt, amelyen a nap sugarai játszanak! De ebben az esetben ez a fehérség sérti a látást, míg ez a Szentostya egy cseppet sem vakított.

KÉRDÉS: Mekkora volt!

GOMEZ: Ha össze hasonlítani akarnám, azt kellene mondanom, hogy két darab 25 pezetás pénzérmét említhetnék, egymásra helyezve.

KÉRDÉS: Nem gondolja, hogy Conchita a tulajdon kezével helyezte el nyelvén az ostyát!

GOMEZ: Lehetetlen! Ezt látnom kellett volna! Különben is a gyermek nem hajolt előre.

KÉRDÉS: Feltételezhető-e, hogy a leányka már előzőleg a szájában rejtegette az ostyát! Ügyesen elhelyezve a nyelve alatt, például!

GOMEZ: A leányka nem tehette ezt, mert jól belenéztem a szájába és állíthatom, hogy ott egyáltalán nem volt semmi.

Diez José-Luis, a falu kőművese, szintén a gyermek közelében volt a szentáldozáskor.

Dr. Bonance, a garabandali francia tájékoztatási központ megalapítója, a szentáldozás csodájának magyarázatában az ellentmondás látszatát véli felfedezni.

Egyfelől mindazok, akik a szentostyát Conchita nyelvén látták megjelenni, kijelentették, hogy az kissé nagyobb volt a szabványosnál mind terjedelem, mind vastagság szempontjából. Conchita viszont kitart amellett az állítása mellett, hogy a szentostya hasonló volt a templomokban kiszolgáltatott szentostyához, hasonló azokhoz, amelyekkel Szent Mihály korábban őt megáldoztatta, sőt azokhoz, amelyekkel neki rendszerint Don Valentin, a plébános szolgált a szentáldozásoknál. Conchita és a szemtanúk egymástól eltérő tanuságtétele azonban nem a lényeget érintő ellentmondás.

Ha az 1962 július 18-i szentáldozás csalás volna, akkor miért tart ki Conchita ama állítása mellett, hogy a tanúk által látott szentostya semmiben sem különbözött a szabványostól. Ha valaki csalni akar, akkor lehetőség szerint úgy rendezi a dolgokat, hogy a jelenlevők tanúsága egybevágjon az ő magyarázatával. A tények szempontjából megfejthetetlen adottsággal állunk szemben. Itten meggyőződhetünk Conchita tiszta lelkiismeretéről és Ítéletalkotó képességének függetlenségéről.

 

 

„Jól teszi, ha Szent Mihályhoz imádkozik, és másokat is erre biztat. Halála óráján boldog az az ember, akinek bizalma van néhány szentben, hogy védelmére keljenek Isten előtt ama rettenetes pillanatban.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék