Szentelt víz

2020. ápr | szentelmény

MINDEN KATOLIKUS HÁZNÁL LEGYEN SZENTELTVÍZ!

A megáldott víz a lelki harc hatékony eszköze. Nem varázsszer, amellyel mágikus hatalmat gyakorolhatunk a rossz fölött. Ha azonban alázattal és hittel használjuk, Isten kegyelmével erősíthet hétköznapi küzdelmeinkben. Ha van rá mód, hogy üvegcsében magunkkal vihessünk, meghinthetjük vele otthonunkat, megjelölhetjük vele magunkat, családtagjainkat.

[hobbyboltokban lehet kapni kis üvegcséket (kb. 200 Ft/db), melyben praktikusan lehet tárolni, jó, több könnyen hozzáférhető helyen íróasztalon, éjjeliszekrényen is tartani.]

 MIKOR HASZNÁLJUK?

– keresztvetéskor,
– ha a templomba lépsz,
– ha onnan távozol,
– lefekvéskor,
– betegségben (haldoklónál)
– és főképpen kísértés idején.

[szerkesztő felhívása] A szentelményeket papnak kell megáldania, egyébként nem hatásosak!

IMÁDSÁG SZENTVÍZ HASZNÁLATAKOR:

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok,
moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! (Zsolt 51,9)
Tiszta szívet teremts bennem, Isten,
s az erős lelket újítsd meg bensőmben! (Zsolt 51,12)

LELKI TANÍTÓK MISZTIKUS TAPASZTALATA A SZENTELT VÍZRŐL

Avilai Szent Teréz:
Egy alkalommal egy kápolnában voltam, amikor egyszerre csak megjelent [az ördög] a bal oldalamon, utálatos alakban. …Azt mondta nekem, rettenetes hangon, hogy kimenekültem ugyan a karmai közül, de ő tudni fogja a módját, hogy újra hatalmába kerítsen. Nagyon megijedtem, s keresztet vetettem oly sűrűn, ahogy csak tudtam; erre eltűnt ugyan, de azonnal megint visszajött. Ez kétszer is megismétlődött; úgyhogy nem tudtam, mit tegyek. Szerencsére volt ott szenteltvíz: abból hintettem feléje, s akkor nem jött többé vissza.”

Mindez nem valami egyszerű lélek képzelődése: az esetet a lelki élet egyik legnagyobb mestere, Avilai Szent Teréz egyháztanító írta le Önéletrajza 31. fejezetében.

Szenttéavatási perében az egyik nővér tanúként nyilatkozta Terézről:

„Semmiért a világon nem engedte volna, hogy valaha is útnak induljunk szenteltvíz nélkül… szenteltvízzel telt üvegcséket vittünk, s azokat az övünkhöz erősítettük. Megkívánta, hogy az ő övére is tegyünk mindig egyet, s ilyenkor azt szokta mondani: »Nem is tudják, hogy mennyire könnyebben érzi magát az ember lelke, ha szenteltvíz van a keze ügyében. Nagy szerencse az, hogy ily könnyen hinthetjük magunkra Krisztus Urunk vérét.” (Szeghy Ernő OCD, az Önéletrajz fordítójának megjegyzése, Budapest 1928, p327)

Szent Teréz tapasztalata szerint „a szenteltvíznek igen nagy az ereje. Az én lelkem mindig valami sajátságos és igen mély vigasztalódást érez, valahányszor meghintem magamat vele. Rendesen valami kimondhatatlan megújhodást tapasztalok magamban, s valami belső örömet, amelyből egész lelkem erőt merít. Ez nem képzelődés, ami csak egyszer esett meg velem, hanem nagyon is gyakori dolog, amelyet igen gondosan megfigyeltem.” (Önéletrajz 31)

***

Szent Fausztina nővér:
„Megpillantottam a beteg körül egy nagy csapat sötét lelket. Megfeledkeztem róla, hogy a nővérek közt vagyok, fogtam a szenteltvíztartót, meghintettem a lelkeket, s azok azonnal eltűntek. Mikor a nővérek bejöttek az ebédlőbe, a főnöknő[219] szóvá tette, hogy nem kellett volna a pap jelenlétében meghintenem a beteget, mert ez az ő dolga. A figyelmeztetést vezeklésnek fogtam fel, de a szenteltvíz nagy megkönnyebbülést szerez a haldoklóknak.  (Szent Fausztina nővér naplója)

 ***

Maria Simma (osztrák misztikus):
Szentelt víz széthintése is enyhíti a [tisztítótűzben szenvedő lelkek] fájdalmait. Egyszer Mária ezt tette a Szenvedő Lelkekért, és utána nyomban hangot hallott: „Még többet!” (Mária Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel 37.o.)

Szent Theodatus:
Az Egyház szenteltvizet használ a hívek temetésénél ama imádság erejénél fogva, amelyet a vízszentelésnél az Úrhoz intéz. A hívek is meg szokták hinteni a ravatalon nyugvó holttestet. „Ahogyan a szelíd eső felfrissíti a nap hevétől ellankadt virágokat, úgy üdíti a szenteltvíz a tisztítótűzben szenvedő mennyei bimbókat.” (Szent Theodatus)

SZENTELT VÍZ AZ EGYHÁZ SZERINT

A víz a tisztulás ősi jelképe, amely minden kultúrában és vallásban különleges jelentőségű. A Számok Könyvében az izraeliták vízzel hintik meg magukat és sátraikat. A szenteltvíz használatát a második század elején I. Sándor pápa írta le és rendelte el a papok számára: „Sós vízzel áldjuk meg az embereket, hogy akiket ezzel meghintenek, megtisztuljanak és megszentelődjenek.” (Epistola ad universos orthodoxos…)

A szenteltvíz teológiai meghatározása szerint szentelmény, azaz szent jel, mely a szentségekhez némileg hasonlóan elsősorban lelki hatásokat jelez, és azokat az Egyház közbenjárására meg is szerzi. (Katekizmus 1667)

Mivel a keresztségre emlékeztet, különösen alkalmas a gonosz lelkek távoltartására. A víz megáldásának szövege is erre utal: „Istenünk, …áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése.”

Az ilyen módon megáldott víz a lelki harc hatékony eszköze. Nem varázsszer, amellyel mágikus hatalmat gyakorolhatunk a rossz fölött. Ha azonban alázattal és hittel használjuk, Isten kegyelmével erősíthet hétköznapi küzdelmeinkben. Ha van rá mód, hogy üvegcsében magunkkal vihessünk, meghinthetjük vele otthonunkat, megjelölhetjük vele magunkat, családtagjainkat.

forrás: https://christianae.wordpress.com/2017/07/03/a-szenteltviz-titokzatos-ereje/

KATOLIKUS LÉLEK!

Ne nézz a szenteltvízre azzal a fölényes gondolattal, hogy ennek használata a múlt üres szokása, mely a mai modern emberhez már nem méltó.

De helytelenül értékelve babonás varázserőt se tulajdoníts neki. Ha az egyház szándéka szerint használod, sok kegyelemnek és lelki megújhodásnak lehet a forrása. 

A SZENTELTVÍZ megszentelt dolog, vagyis SZENTELMÉNY, mely a megszentelés erejénél fogva nemcsak külső jelképe a belső lelki megtisztulásnak, hanem ennek előkészítője és segítője is. 

Ha hittel és az egyház szellemében használjuk, természetfeletti javakat közvetíthet számunkra: a gonosz lelket tőlünk távol tartja, és különböző segítő kegyelmeket hozhat létre. 

Így értékeld és használd a szenteltvizet, mellyel hitedről, ősi keresztény szokásunk megbecsüléséről teszel bizonyságot. 

MIKOR HASZNÁLJUK?

– keresztvetéskor,
– ha a templomba lépsz,
– ha onnan távozol,
– lefekvéskor,
– betegségben (haldoklónál)
– és főképpen kísértés idején.

MINDEN KATOLIKUS HÁZNÁL LEGYEN SZENTELTVÍZ!

forrás: https://lampagyujtogato.hu/2016/10/1150/

további történetek és leírás a szentelt vízről: http://engesztelok.hu/szviz.pdf

„Mindig magasabbra tekintsen, mint csupán a földi dolgokra. Senki tiszteletét, se barátságát ne keresse soha. Egyedül Jézus az öné, és ő is örökre a magáénak akarja önt. Nem volna túl sok, ha egész szívét neki adná. Szeressen… de egyedül Jézusért… ”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék