Szeretetláng

2020. ápr | áhítatgyakorlat, engesztelés

szeretetláng tisztítótűz

„Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelke­zésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Amióta az Ige testé lett, ilyen nagy kegyelmi megmozdulás még nem történt ré­szemről, mely így tört volna felétek, mint a Szeretetláng.” (SzL 63)

ENGESZTELJÜNK!

(Forrás: Szeretetláng lelki napló bevezető)

Amióta a bűn belépett az emberiség életének történetébe, azóta kell engesztelni. Elégtételt kell nyújtani az isteni igazságosságnak. Le kell róni azt súlyos adósságot, amit a bűnnel okoztunk. Ha Isten igazságosságának kel­lene csak elégtételt nyújtanunk, és irgalma nem lenne éppoly teljes, mint igazságossága, akkor soha nem tudnánk kiengesztelni Őt.

Az Úr Jézus a szeretet jegyében lépett a Földre. Isteni szeretetének tüzét gyújtotta lángra mindazokban a szívekben, akik hozzá közeledtek a betlehe­mi jászoltól egészen a keresztfáig.

Szeretetének köteléke az Oltáriszentség, amelyben egészen odaadja magát a lelkekért. Ezt a szeretetet akarja az Úr Jézus és a Szűzanya méginkább kinyil­vánítani, kiárasztani a kinyilatkoztatásokban. Egyre jobban rá akarnak mu­tatni arra, hogy az engesztelés nemcsak az isteni igazságosságnak járó adós­ság törlesztése, hanem a szeretet megnyilvánulása is, Jézus Szentséges Szí­vének és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének szeretet-műve.

A Szűzanya Fatimában félreérthetetlenül tudtunkra adta, hogy megtérés, bűnbánat, engesztelés, böjt, ima nélkül nem tudjuk kiengesztelni a súlyosan megbántott Istent.

Ha az emberiség megteszi, amit Isten kér üzeneteiben a Szűzanya által, akkor megmenekül, különben a Sátán keríti hatalmába az egész emberiséget, hogy elpusztítsa a világot.

 1. májusában mondta a Szűzanya (A Világ Győzedelmes Királynője üze­neteiben, röviden: VGyK üzeneteiben): ,,A fatimai üzenet befejezése a Szeretetláng… Szeplőtelen Szívem végül a Szeretetláng által győz!”
Miért kell engesztelnünk?

Mert jóvá kell tennünk saját bűneinket és embertársaink bűneit.

A Szűzanya kérése, hogy Magyarország ne csak Mária országa legyen, ha­nem Mária engesztelő országa is! Tartsuk ébren a Magyarok Nagyasszonyá­nak óhaját: „Imádkozzatok és engeszteljetek szüntelenül, óhajtsátok az Én országom eljövetelét. Sok bűn van az országban. Ó, mily nagy a bánatom… A családok, ó a magyar családok, úgy élnek szétziláltan, mintha lelkük nem is volna. Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket. Össze akarom tartani a szétszórt családokat, rajtatok áll, hogy ez a láng ki­gyulladjon. Magyar családok, imádságos lélekkel könyörögjetek, hogy Szent Fiam büntető kezét közös erővel visszatartsuk…

Ne legyetek kényelemszeretők, ne legyetek gyávák, ne hitessétek el maga­tokkal és másokkal sem, hogy nincs értelme semminek! Van értelme! Ima és áldozat, e kettő menti meg a lelkeket. Cselekedjetek már! Ez a tétlenség a bűn melegágya és ez nagyon tetszik a Sátánnak. Ne intézzétek el egy kézlegyin­téssel, mert Nekem ez kimondhatatlanul fáj… Ti tudjátok a legjobban, hogy az Én országom eljövetele milyen nagy erőszakot szenved… Vegyetek részt a lelkeket megváltó munkában! Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el! Akarjátok ti is velem együtt!” (Szeretetláng Lelkinapló, röviden SzL 67- 68)

A Szűzanya szándéka szerint a lelki megújulásnak a családokból kell kiindul­nia. Arra kér, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljünk az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus Krisztus előtt. Ha ez a templomban nem lehetséges, akkor otthon jöjjünk össze ketten vagy hárman.

Hogyan kezdjük az engesztelést?

„Ötszöri kereszt vetéssel kezdjétek, miközben Szent Fiam Sebei által ajánljátok magatokat az Örök Atyának!” — mondja a Szűzanya. (SzL 39-40. oldal — Lásd az Engesztelő imaóra 8. old.)
Mindenható Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztusnak szent sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak!

 

Miért szükséges az engesztelés a Szeretetláng szellemében?

 

A Szűzanya szavai: ,A Sátán szédítő iramban viszi a kárhozat útjára a lelkeket. Miért nem igyekeztek ezt minden erővel megakadályozni?” (SzL 50)

„Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, amely Szívem Szeretetlángja.” (SzL 153)

 

MI A SZERETETLÁNG?

„A Szeretetláng maga Jézus Krisztus.” (SzL 75)

A Szeretetláng — az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretete a Szűzanya anyai szeretetével együtt. A Szeretetláng a Megtestesülés óta a legnagyobb kegyelem, amit Isten az emberiségnek adott. (VGyK üzenetei) A Szeretet­láng a túláradó kegyelem.

MI A SZERETETLÁNG CÉLJA?

Hogy megvakítsa és tehetetlenné tegye a Sátánt.

Hogyan teszi tehetetlenné a Sátánt?

 A mi bűnbánatunk, megtérésünk, imádságunk, áldozatunk, vezeklésünk és böjtünk által. Ha ezt megtesszük a Szeretetláng szellemében, akkor a Szentháromság erejével és hatalmával a Szűzanya tehetetlenné teszi a Sá­tánt. A lelkek felszabadulnak a Sátán iszonyatos nyomása alól, és elindulhat­nak az Isten felé vezető úton.

A Szűzanya azt akarja:, Ahogy nevemet ismerik az egész világon, úgy ismer­jék meg Szívem Szeretetlángját is, amely csodákat tesz a szívek mélyén.” (SzL 90)

Mit Jelent a Szűzanya Szeretetlángja az Egyház és az emberiség életében?

 KEGYELMI KIÁRADÁST!

Amikor túlárad a bűn, túl kell áradnia a kegyelemnek is.

Napjainkban ez a kegyelmi kiáradás igen hatékonyan történik a Szeretetláng által. A Szeretetlángnak az az egyetlen feladata, hogy a túláradó kegyelem­mel legyőzze a bűnt. Mindenki látja, hogy ma bűnáradat tör az ég felé, és ezt a sok bűnt ki kell engesztelni. Ilyen engesztelés történik a Szűzanya Szeretet­lángja által. „Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelke­zésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Amióta az Ige testé lett, ilyen nagy kegyelmi megmozdulás még nem történt ré­szemről, mely így tört volna felétek, mint a Szeretetláng.” (SzL 63)

HOGYAN NYERHETJÜK EL A KEGYELMI KIÁRADÁST?

 1. Éljünk kegyelmi életet!

Mindig legyünk a megszentelő kegyelem állapotában, mert enélkül nem tudjuk elnyerni a Szeretetláng túláradó kegyelmét. Naponta hallgassunk szentmisét, járuljunk szentáldozáshoz! Naponta imádkozzuk az öt-tizedes rózsafüzért és a Szeretetláng rózsafüzérét!

 1. Éljünk a Szeretetláng szellemében és igyekezzünk megtartani felaján­lásunkat!
 2. Az Üdvözlégy imádkozása

„Az Engem tisztelő imába, az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halá­lunk óráján. Amen.” (SzL 92)

—Az Úr Jézus kérése: „Szeretném, ha ez az állandó fohász lenne szívetek­ben és ajkatokon: Szűzanyánk! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen”

 1. Tartsuk meg a hétfői böjtöt!

„Aki a hétfői napot megtartja szigorú böjttel, az minden alkalommal egy papi lelket szabadít ki a szenvedés helyéről. Aki ezt a böjtöt megtartja az elhunyt papi lelkekért, az halálának nyolcada alatt abban a kegyelemben részesül, hogy kiszabadul a tisztítóhelyről, feltéve, hogy a kegyelem állapo­tában halt meg.” (SzL36)

Akik ezt a böjtöt rendszeresen végzik kenyéren és vizen, azoknak elegendő, ha este 6 óráig megtartják. Ez esetben egy öt tizedes rózsafüzért imádkozza­nak el a szenvedő lelkekért. (SzL 227) így este 6 óra után már rendesen lehet étkezni.

Ha a papok a hétfői böjtöt megtartják, akkor minden szentmiséjükben, amit azon a héten bemutatnak, az átváltoztatás pillanatában tömegesen szabadít­ják ki a lelkeket a tisztítóhelyről.

Ha az Istennek szentelt lelkek és a világi hívek e böjtöt megtartják, akkor azon a héten minden szentáldozásuk alkalmával, az Úr Jézus Szent Testének vétele pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről.

 1. Tartsunk csütörtökön vagy pénteken engesztelést!

„Azt kérem, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat.” (SzL 39.)

 1. Tartsunk éjszakai virrasztást!

A Szűzanya szólt: „Az én kérésem az éjszakai virrasztás, amely által a haldoklók lelkét meg akarom menteni. Úgy szervezzék meg minden egyház­községben hogy egy perc se maradjon virrasztás nélkül. (Ha sok engesztelő van, akkor öt percet is elfogadok személyenként.)” (SzL 234)

A virrasztást minden nap este 10 órától reggel 5 óráig kéri a Szűzanya. (Ha heten vannak, akkor egy-egy óra jut minden személyre, ha tizennégyen, ak­kor félóra… A lényeg, hogy mindig ki legyen töltve az idő.) ,,Abban az egyház­községben, ahol mindennap így virrasztanak egyetlen lélek sem hal meg bűn­bánat nélkül. Ezzel mentitek meg a haldoklók lelkét az örök kárhozattól. Ha Szívem Szeretetlángja kigyullad a Földön, ennek kegyelmi hatása kiárad a haldoklókra is. A Sátán megvakul, tehetetlenné válik és a ti virrasztó imád­ságotok segítségével a haldoklók kegyetlen küzdelme a Sátánnal megszűnik, és Szeretetlángom szelíd fényénél a megátalkodott bűnösök is megtérnek.” (SzL 139)

MIT IMÁDKOZZUNK AZ ENGESZTELÉS ALATT, VAGY A VIRRASZTÁS IDEJÉN?

A rózsafüzért. (A hagyományosat, a Szeretetláng rózsafüzért és a Szent Sebek rózsafüzérét.) Imádkozzunk az Engesztelő imaóra füzetből! Olvas­sunk lelki olvasmányt, vagy végezzünk egyéb imádságot!

„Szeretetlángom fényénél megvakul a Sátán. Szeretetlángom által, amit most bocsátók a Földre, a kegyelmi idők eddig még nem ismert korszaka kezdődik. Nem kell ehhez hitelesítés! Én fogom ezeket hitelesíteni minden lélekben, hogy megismerjék Szeretetlángom kegyelmi hatását.” (SzL 91)

A SZERETETLÁNG A SZENTÍRÁSBAN ÉS AZ EGYHÁZBAN

A Szeretetláng fogalma nem újkeletű. A Szentírásban számos helyen akadunk a nyomára és már az Ó-Szövetségben is találkozunk vele.

„Az Isten SZERETET.” — mondja Szent János apostol (1.Jn. 4,8). Ez az Örök Szeretet a legérzékelhetöbb módon akkor nyilatkoztatta ki magát, amikor megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban (Ex. 3,1-7). A Sze­retet tehát lángoló TŰZ, mely soha ki nem alszik.

A Háromszemélyü Isten: az Örök Szeretet azonban meg akarja osz­tani szeretetét teremtményeivel. Ez a vágya teljesedett be, amikor a má­sodik isteni személy: JÉZUS KRISZTUS, a Szeplőtelen Szent Szűz emberi testet öltött:

„Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte .. (Jn. 3,16)

Jézus Krisztus tehát az Isten szeretetének legkézzelfoghatóbb meg­nyilatkozása ( — kinyilatkoztatása). Egész földi elete – születésétől a kereszten értűnk vállalt engesztelő áldozatáig – az isteni Szeretet ki- áradása volt. Ezt érezte meg Benne mindenki, aki Vele érintkezett. Ezért csüngött ajkán az egyszerű nép. Ez vonzotta hozzá a bűnösöket és megbocsátó szeretete apostolokat, követőket formált belőlük. Minden­kihez volt vigasztaló, felemelő szava:

–  „Hát nem lángolt a szívünk — mondtották oly találóan az emmau- szi tanítványok —, mikor beszélt az úton és kifejtette nekünk az íráso­kat?” (Lk. 24,32)

Ebben állt Jézus Krisztus szeretet-programja:

–  „Tüzet jöttem bocsátani a földre és mit akarok mást, mint hogy lángra lobbanjon.” (Lk. 12,49)

Egykor Salamon templomának szentelésekor TŰZ esett az égből (2. Krón. 7,1), hogy ott áldozati tűzzé válva Isten dicsőségére égjen. Hason­lóképpen rejti most a Szentlélek Isten a keresztségben a lélek templo­mába isteni szeretettűzének egy szikráját, hogy azt megszentelje és ott Isten dicsőségére égjen. Ez az Isten Lelkében való részesedést jelenti. Ez az isteni élet tesz bennünket szentté, azért nevezzük megszentelő kegyelemnek.

–  „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke la­kozik bennetek?” (I.Kor. 3,16)

A keresztség jogán Isten szemünk elé állítja magasztos célunkat és kötelességünket: önmegszentülésünket. Mintegy parancsként mondja:

– „Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!” (Lev. 19,2)

A keresztségben, noha isteni életet kaptunk, nem változott meg em­beri természetünk. A rosszra való öröklött hajlam nem hagyott el ben­

nünket. Ott szunnyad az a lelkünk mélyén és közelebb áll énünkhöz, mint a jó. De az Istentől kapott szeretet-szikra is ég bennünk és az a törekvése, hogy a rosszat kiirtsa lelkűnkből és a jót érvényre juttassa bennünk. Ezért kell ennek a Szikrának a kegyelmi élet által mindjob­ban erőre kapnia, növekedni, hogy végül lánggá teljesedve Isten di­csőségére égjen. Isten még többet vár el tőlünk. Azt akarja, hogy ez a láng sodró-tűzzé váljék, mely megsemmisít bennünk minden tökélet­lenséget, azaz: szentté tegyen bennünket. — S ha egy lélek a kegyelem­nek nem támaszt akadályt, hanem készséggel közreműködik vele, akkor már itt a földön elérheti a tökéletesség beteljesülését: az Istennel való egyesülést. Hűségének jutalma ez, mert a szeretetben mindvégig áll­hatatos maradt. Isten akkor lakást vesz benne (Jn. 14-23) s a szeretet e tetőfokán maga is élő szeretetlánggá válik.

Keresztes Szent János (1542-1591) volt az, aki először és behatóan foglalkozott a léleknek e lassú átalakulási folyamatával. Róla, mint a misztikus teológia egyedülálló egyháztanítójáról az Egyház tanítóhiva­tala azt vallotta, hogy „Isten Leikétől vezettetve, mennyei bölcsességtől eltelve írt.” — Müvének az „ÉLŐ SZERETETLANG” c. kötetében le­bilincselő módon ecseteli Isten leereszkedő jóságát minden egyes lé­lekhez, mint rajta kívül senki más. Mesterien és benső átérzéssel írja le az isteni Szeretetláng megvilágosító- és gyógyító-tisztító hatását a lelki élet különböző szakaszaiban, hogy végül előkészítse a vele való egye­sülésre. Továbbá, miként növekszik ezzel párhuzamosan az isteni Sze­retet szikrája, fokról fokra, egyre jobban, míg végül lobogó SZERETET- LÁNG-gá teljesedik ki. – (Az „ÉLŐ SZERETETLÁNG” megjelent ma­gyarul is, P. Szeghy Ernő OCD fordításában.)

Az isteni Szeretet jelképe a SZÍV. — A természetfeletti élet rendjé­ben a SZÍV-et — mint a személyiség központját — a szeretet székhelyé­nek tekintjük. Isten szeretete tehát Jézus Szívében nyilvánul meg a leg­fenségesebben, amelyet, ha a művészek érzékeltetni akarnak, az isteni Szívből kiáradó lángokkal ábrázolnak, s ennek nemcsak jelképes ér­telme van. A kegyelmi élet rendjében a Szent Szív túlcsordultságát jelenti, ama hő vágyát, hogy szeretetét velünk közölje, reánk árassza. Azért a LÁNG az isteni SZÍV-töl el nem választható.

ELŐSZÓ (Szeretetláng lelki napló)

Az emberiség Istentől való elfordulása napjainkban olyan méreteket öltött, mint még soha történelme folyamán. A bűn és gonoszság e labi­rintjából már nem talál kiutat. Ennek ellenére a mennyei Atya nem hagy­ja magára örök vesztébe rohanó gyermekeit, akiket saját képére terem­tett és akikért isteni Fia életét adta. – Most azonban nem prófétát küld a megmentésünkre, mint azt hajdanában tette, hanem egyszülött Fia Szeplőtelen Édesanyját, hogy anyai intelme felrázzon és Istennel való kibékülésre vezessen bennünket.

Mindannyiunknak feltűnik, hogy soha annyi kísérletet nem tett a jó Isten Urunk Édesanyja által a mi megmentésünkre, mint napjainkban. Alig van ország, ahol ne hallatta volna édesanyai intő szavát. — A kis Magyarországnak jutott osztályrészül a meg nem érdemelt kitüntető ke­gyelem, hogy megismertette velünk Szeplőtelen anyai Szívének Szere- tetlángját, felkínálja nekünk kegyelmi kiáradását, hogy ezzel az „új eszköz”-zel ismét Isten és az emberek iránti szeretetre gyullassza a ki­hűlt szíveket és így a világot a kárhozattól megmentse.

Egy hatgyermekes édesanya által sokszor sírva és könyörögve kéri a Szűzanya az egész világot, hogy fogadja el e gyógyírt lelki sebeire, amelyet isteni Fia öt Szent Sebének érdeméért esdett ki számunkra a mennyei Atyától.

A kiválasztott léleknek e könyvben közzétett naplója ezt a nagy horderejű üzenetet tartalmazza, mellyel a Szűzanya olyan kegyelmi ára­datot indított el, amilyen – saját szavai szerint – eddig még nem volt soha.

Az illetékes Püspök atya felterjesztette a Szűzanya kérését a Szent Kongregáció elé a Vatikánba. Addig is, amíg végső döntése megtörté­nik, szabad az Üzenetnek hitelt adnunk és a Szent Szűz kérését szóban és írásban terjesztenünk.

A magánkinyilatkoztatások és azok jelentősége. — Mint minden ma­gánkinyilatkoztatás – úgy ez is az isteni Szeretet és Irgalom üzenete, felszólítás imára, bűnbánatra, engesztelésre, amelyre egyébként a Szent­írás is felszólít bennünket. — Itt most önkénytelenül felvetődik a kérdés és a sokszor hangoztatott érvelés: Szükségesek-e a magánszemélyek­nek adott kinyilatkoztatások, amikor a jó Isten már összefoglalta hitünk tanítását a Jézus Krisztustól kapott isteni kinyilatkoztatásban, mely az utolsó apostol halálával lezárult? — Találóan felel erre Graber Rudolf püspök atya (Regensburg) egyik beszédében:

„Igazuk van! Krisztussal és az apostolokkal lezárult az Egyháznak adott kinyilatkoztatás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Istennek nem szabad hozzánk szólnia későbbi időben és más módon is. Márpedig ha Isten szól hozzánk, az mindig valami nagy és szent dolog, akár egy ószövetségi próféta által történik az, akár egy analfabéta falusi gyermek által..(1965. júl. 13.)

Való igaz az is, hogy egyszülött Fiánál nagyobb küldött-et már nem küldhet hozzánk a jó Isten. Jézus Krisztusnak az apostolokra bízott ki­nyilatkoztatása tehát teljes és ennélfogva nem szorul kiegészítésre. – De ez nem jelenti azt, hogy feleslegessé válik annak elmélyítése, kifej­tése az idők folyamán. Márpedig ezt teszi Isten, ha atyai jóságában fel­elevenít, jobban megvilágít egy-egy kevésbé figyelembe vett isteni igaz­ságot, felhívja figyelmünket a benne rejlő kegyelmi gazdagságra, hogy abból töltekezhessünk. Ez a szándék vezeti a jó Istent ezzel és minden más kinyilatkoztatással.

Másrészt jólesik halandó természetünknek, ha egy nem várt „isteni beavatkozás” felráz bennünket emberi nyugalmunkból, hogy mindinkább tudatára ébredjünk, mennyire szükségünk van az ég segítségére lelki előmenetelünkben. — Hogy a jó Isten ily módon is az idők végéig akarja lelki igényeinket kielégíteni, az kitűnik a Szentírásból (Joel 5,1-2; Ap. Csel. 2,17-18), és az Egyház története is bizonyítja ezt.

Ha egy-egy kegyelmi kiválasztottja által szól Isten az emberiséghez, akkor az mindig az Egyház életének olyan szakában történik, amikor erre legnagyobb szükség van, mert atyai jóságában ily módon akar ne­künk irányt mutatni a helyes állásfoglalásra és cselekvésre. Azért az ilyen magánkinyilatkoztatásokat isteni üzenetnek is nevezhetjük. Isten kegyelmi ajándékai ezek (v. ö. I.Kor 12,4-28), melyekért nem lehetünk eléggé hálásak.

Az ilyen — a nyilvánosságnak szánt — kinyilatkoztatások nem alkot­ják ugyan hitünk tárgyát, mégsem jelentéktelenek az Egyház számára, s ezért nem tekinthetjük őket tisztán magánügynek. Ellenkezőleg! — „Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyhá­zaknak!” (Jel. 2,7-11-17-19; 3,6-13-22) — A természetfelettiek iránti fo­gékonyság, azok értékelése és átélése mindig a Szentlélek belső indí­tásából fakad, tehát a kegyelem müve.

A magánkinyilatkoztatások és azok valódisága. — Mivel az égi üze­netek közvetítésénél a kiválasztott személy mint „emberi eszköz” is közreműködik, érthető, hogy ezek a kinyilatkoztatások az isten vonások mellett emberieket is tükröznek. Néha még az emberi tévedés lehető­sége sem kizárt, mint mindenütt, ahol az emberi elme valamilyen szere­pet játszik. Ennek oka nem Istenben keresendő, hanem az „eszköz”- ben. Isten adja az eszmét és a „próféta” önti szavakba. Hogy ilyen emberi vonások lehetőségéről csak egyet említsünk: bizony nem könnyű dolog egy elvont fogalmat, egy-egy természetfeletti élményt ih­letett állapotból a természetes életbe visszatérve, találó szavakba fog­laltan visszaadni. „… Méltánytalan és igazságtalan eljárás volna azon­ban, ha emiatt az isteni üzenetek egyes részeit egyszerűen hamisnak, tévesnek, a Szentírással ellentmondónak minősítenök, csak azért, mert első tekintetre ezt a benyomást keltik. Minden magán-kinyilatkoztatás – kivétel nélkül — tartalmaz nehéz, homályos, könnyen félreérthető része­ket. Úgy tetszik, Isten engedi vagy akarja ezt így, hogy az emberi bői-

sességnek alkalmat adjon a gyermeki hitre, keresztény alázatosságra jóakaratának megnyilvánulására.” (P. C. Schmöger C.ss.R.: „Privat- offenbarungen im Lichte dér Theologie” — Idézi: Robert Ernst: „Offen- barungen heute?”, 33-35. old. – Imprimi protest, 1957.)

A magánkinyilatkoztatások megítélésénél tehát nagy gonddal kell kell megvizsgálnunk azok szavahihetőségét, a Szentírással való meg­egyezését, de mindig szerénységgel és kellő tisztelettel. Elfogadásukat illetően az isteni Bölcsesség tiszteletben tartja lelki szabadságunkat. Aki tehát a kegyelem világánál áttanulmányozta egy égi üzenet tartalmát, annak lelki szabadságában áll, hogy mellette vagy ellene foglal-e állást, aszerint, hogy jól tájékozott lelkiismeretében melyik meggyőződésre ju­tott. — „Ne várjuk Istentől, hogy mindig jellel és csodával könnyítse meg számunkra elfogadásukat. Isten nem kényszerít senkit sem elfogadá­sukra. Ö csak azoknak adja rendkívüli kegyelmeit, akiknél alázatos és készséges szívre talál.” (U. o. 35. old.)

Ha álláspontunk a tények gondos mérlegelése után az ügy mellett szól, akkor e döntésünk mintegy belekapcsolódást jelent Isten kegyel­mi áradatába, mely csakhamar megmutatja lelket és társadalmat át­alakító hatását, mert: „A jó fa jó gyümölcsöt terem . ..” (Mt. 7,17). – S ha ennek áldásos hatása lelkünk örök ellenségét heves támadásra in- gerli az ügy ellen, akkor az kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy is­teni eredetű szent üggyel állunk szemben, mely már nem a kiválasztott lélek, vagy mások személyes ügye, hanem mindannyiunkat közelről érint. – Ez a komoly megfontolás kísérje e könyv olvasóját is az itt megismertetett Szeretetláng-üzenet megítélésénél.

Vessünk most egy pillantást a lelki napló írójának személyére és művére! – Ezeknek az égi közléseknek közvetítője Erzsébet, aki 1913- ban született B.-en, szüleinek 13. gyermekeként. 11 éves korában telje­sen árva lett. Az önmagára utaltság nehéz évei nagy önállóságot és akaraterőt fejlesztettek ki a gyermekben. Korai árvasága miatt csak az elemi iskola 4 osztályát tudta befejezni. Ez is benne volt Isten tervében, mert e körülmény még jobban meggyőz bennünket arról, hogy valóban Ö az, aki beszél, cselekszik és kér „emberi eszköze” által. — Miután Erzsébet ifjúkorában 3 szerzetben is hiába kopogtatott felvételért, 1930- ban egy jólelkű iparoshoz ment feleségül, akivel 16 éven át harmonikus házasságban élt. 1946-ban 6 kiskorú gyermekével özvegyen maradt. Emberfeletti küzdelemmel tudta csak családját fenntartani. Még vas­öntödében is dolgozott. Gyermekeit így sikerült felnevelnie, szárnyra bocsátania. — Mindezzel a jó Isten készítette elő küldetésére, mely 1961-ben kezdődött. Ezt már a naplóból figyelemmel kísérhetjük.

E közléseknél minden a kiválasztott lélek bensejében játszódik le, saját szavai szerint: „…a lelkem mélyén.” — Meg tudja különböztetni azt a személyt, aki hozzá beszél. — Erzsébet: „Őrangyalom hangja ko­moly, a Szűzanyáé mennyei zene, melyben egy Édesanya aggódó, ölelő szeretete hullámzik. Az Úr Jézusé irgalom, jóság, többször fenség, mely-

től megremeg a lélek, amit csak Jézus egyidőben árasztott szeretetével lehet elviselni.”

A közlések nagy részét naplójában írta le, olykor csak az égiek többszöri sürgetésére. A közlések folyamán kapott fogalmat, átélést, vagy tanítást aztán a saját nyelvhasználata szerint foglalta szavakba. Ez nem volt könnyű, olykor képtelen volt rá. Amikor azonban „szavakba öntve” is kapott közléseket, akkor szóról szóra írta le.

Ebben a könyvben ennek a 423 oldal terjedelmű kéziratos napló­jegyzetnek a javát ismertetjük meg az olvasóközönséggel. Csak a gon­dolatismétléseket kerültük el, s írójának belső szenvedéseit sem közöl­jük egész terjedelmében, hanem csak kivonatosan, mintegy ízelítőként. Az egyes személyeknek szóló magánjellegű közléseket tapintatból nem hozzuk nyilvánosságra. Ugyanezen okból megmásítottuk a szereplő sze­mélyek kezdőbetűit is. Meghagytuk azonban e lelki napló írójának a szokásos írásmódtól eltérően gyakran használt nagy kezdőbetűit a kü­lönböző névmásoknál stb., mert ez is hűen tükrözi bensőséges lelkü- letböl fakadó tiszteletét a vele sűrűn érintkező égi személyek iránt. A könyvben egyes szavak, szövegrészek kiemelése, kihangsúlyozása a kiadó részéröl történt.

Aki a 40 oldalas brossúra, vagy a 16 oldalas „Szemelvények” isme­rete után ezeket az égi közléseket olvassa e könyvben, annak ez kis át­állást jelent. Amott sűrített formában kivonatos szöveget olvasott, a lé­nyeget egy-egy összefüggő szövegből szükségszerűen kiemelve és téma szerint csoportosítva. Emitt pedig naplószerüen ismerheti meg a tartalmat, a lényeg elszórtan található meg benne, de ennek fejében tágasabb légkörben bontakozik ki az események háttere és körülménye is, ami a könnyebb megértést szolgálja.

E lelki napló közzétételét megelőzi e könyvben „BEVEZETÉS” cí­mén egy áttekintő ismertetés a Szeretetláng fogalmának kibontakozásá­ról és jelentőségéről napjainkig. Érdemes elmélyednünk benne!

E könyv olvasásának azonban titka is van. Miben áll ez? — Hadd halljuk ezt korunk egy nagy vértanú Szentjének, P. M. Kolbe ajkáról! — Röviddel elfogatása előtt történt Niepokalanow-ban, a „Szeplőtelen vá­rosáéban. így nevezte ö el ezt a várost, mert itt létesítette sajtóköz­pontját a Szeplőtelen Szűz tiszteletére, az általa alapított rend: „A Szep­lőtelen Lovagjai” közreműködésével. — A krónikás Brúder mint szem- és fültanú így beszéli el az epizódot:

„Amikor P. Kolbe érezte, hogy közeledik számára a vég, egyik este maga köré gyűjtötte mit sem sejtő lelki fiait, hogy búcsút vegyen tő­lük … ,Drága gyermekeim — mondotta —, e pillanatban még veletek va­gyok… De tisztában kell lennünk azzal, hogy ez nem lesz mindig így… Ti tudjátok, hogy sokkal idősebb vagyok nálatoknál (44 éves!)…, én meghalok, ti pedig maradtok.’ — E pillanatban mély csend uralkodott. A páter szokása szerint kezét skapuláréja alá rejtve, mint aki valami meglepetést tartogat nekünk, folytatta:

– Azért szeretnék nektek valamit mondani, valamit hátrahagyni. Tegyem? Mondjam?

– Ó, igen, Atyánk, beszeljen, mondja! — miközben meg szorosabban gyülekeztünk köréje. Erre a páter nagy meghatottsággal, halkan kezdett szólni:

– Ha tudnátok, édes gyermekeim – mondotta —, mily boldog va­gyok! Szívem túlárad az örömtől, nem is tudom, hogyan lehetséges ez itt a földön egyáltalán?! … Szívem mélyén valahol oly béke és öröm honol, hogy emberi szavakkal nem tudom kifejezni!

Néhány pillanatig elhallgatott, majd elérzékenyült hangon folytatta az ünnepi csendben:

– Gyermekeim, szeressétek a Szeplőtelent, szeressétek a Szeplő­telent! Bízzatok Benne! Adjátok át magatokat teljesen Neki, minden fenntartás nélkül! Nem mindenkinek adatott meg a Szeplőtelent meg­érteni, csak azoknak, akik ezt a kegyelmet térden állva kies­dik… Ó, gyermekeim, szeressétek a Szeplőtelent! A Szentlélek az ő Aráját ugyanis azzal ismerteti meg, akivel akarja..— Oly meghatott­sággal mondta ezt a páter, hogy könnyei megeredtek és végigömlöttek arcán.” — (Maria Winowska: „Das Geheimnis des P. M. Kolbe” — 135- 139. old.)

Nagy igazság ez, érdemes elgondolkoznunk rajta! … Nekünk is ezt a bölcs tanácsot és szent tanítást adja e nagy vértanú-szent, mielőtt belekezdenénk ezeknek az égi üzeneteknek az olvasásába. Nem okos­kodó elmével, hanem gyermeki alázattal közeledve értjük meg a Szent Szűz Szeplőtelen Szívének titkait.

Kedves Testvér! Most a Szüzanya mintegy neked is mondja: „Vedd e Lángot! Ez Szívem Szeretetlángja! Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább! – Szítsd e Lángot, s akkor JÉZUS KRISZTUS – a Szentlélek ajándéka – növekedik benned az Atyaisten dicsőségére és a lelkek javára!” – A két Legszentebb Szív áldását kéri és kívánja ezeknek az égi közléseknek minden olvasójára

a KIADÓ.

Az Úr 1985. évében, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén.

Szent József Atyánk,

Te szállást kerestél’a Szűzanyánk Bethlehemben. Kérünk, segíts nekünk is szállást keresni SZERETETLÁNGJÁNAK az emberi szívekben. Ámen.

A SZERETETLÁNGRÓL (BŐVEBBEN)

Ha az isteni Szív a Szeretet túlcsordultsága — akkor a Szeretet­láng annak kiáradása.

Ha az isteni Szív a Szeretet tüze – akkor a Szeretetláng annak lobogása.

Ha az isteni Szív a Szeretet forrása – akkor a Szeretetláng annak felénk áramló folyama.

Ha az isteni Szív a Szeretet Lelkének lakhelye — akkor a Szere­tetláng a Szentlélek lehelete.

Ha az isteni Szív a Szentháromság hajléka — akkor a Szeplőtelen Szűz Szívében kigyulladt tűz maga a földre szállt Isten Fia.

Szent Ágoston püspök és egyháztanító (354-430), akit az egyházi művészet „lángoló szív”-vel ábrázol, így imádkozik:

Uram, add, hogy Szereteted Tüze bennem égjen és egyetlen lánggá növekedvén szüntelenül lobogjon szívem oltárán. Izzítsa át bensőmet és eméssze el, hogy életem utolsó napja egyszersmind a Ve­led való egyesülés napja legyen … Amen.” (Szt. Grignion Lajos: „Das Goldene Buch” c. könyvének imarészéből idézve, 89. old.)

 1. B) A Szeretetláng a magánkinyilatkoztatásokban

A Jézus Szívéből kiáradó szeretet gyógyír volt a 17. század lelki sebeire. Tisztelete 1673-ban vette kezdetét, és az Egyháznak nagy meg­újhodást, csodálatos hitbeli fellendülést hozott.

 1. a) Alacoque Szent Margit vizitációs nővér által (1647-1690) nyilvání­totta ki az Úr Szent Szívének titkát. 1673. dec. 27-én megjelent neki Pa- ray le Monialban (Franciaország), kimondhatatlan fényességben, miköz­ben ezt hallotta:

–                    „Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettél van eltelve az embe­rek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre ..

E szavak után szívemet kérte — folytatja a Szent Nővér naplójában. Kérleltem öt, vegye, és el is vette, és saját imádásra méltó Szívébe süllyesztette, ahol engem mint kis porszemecskét engedett meglátnom, mely e lángoló tűzben emésztődött. Aztán újból elővonta, mint SZÍV alakjában lobogó I á n g-ot, és azt mondta:

–                    „Íme, Kedvesem, ez Szeretetem értékes záloga. Tüzes Lángjának egy gyönge kis szikráját zártam kebledbe, hogy SZÍV-ként szolgáljon neked és életed utolsó pillanatáig emésszen. Oldalad sebét újból le­zártam, de a szenvedés mindvégig megmarad.” – (W. Hünermann: „Der endlose Chor”, 608. old.)

Ezzel az isteni Szeretet-Szikrával, melyet Jézus Szent Margit nővér­nek adott, lángra lobbantotta a világot.

 1. b) Menendez Jozefa nővér (1890-1923), a Jézus Szíve Leányai Társa­ságának egy tagja a mi századunkban kapta kinyilatkoztatásait, amikor az első világháború után Európa minden sebéből vérzett.
 2. febr. 9-én, hamvazószerdán, a szentmise folyamán megjelent neki az Úr és megmutatta neki nyitott Szívét:

—                   „Jöjj — mondotta -, lépj be és nyugodj meg kissé, mert kimerült vagy!”

Jozefa nővér azt írja: „Minden szenvedésem eltűnt, Istenben voltam elmerülve.”

Most az Úr rábízta terveit:

—                   „Szeretetem a lelkek iránt – különösen a tied után – oly nagy, hogy lobogó láng -ját nem tudom visszatartani. Méltatlanságod és

nyomorúságod ellenére téged választalak ki, hogy szándékaimat meg­valósítsam.”

Azután az Úr kéri tőle beleegyezésének látható jelét:

—                    „Akarod-e Nekem adni szívedet?” — kérdezte.

„Igen, Uram, még többet, mint a szívemet!” — Jézus átvette tőle és az övé mellé helyezte — írja Jozefa nővér. „Ó, mily kicsi volt az enyém az övé mellett! Aztán mint égő I á n g -ot visszaadta nekem. Azóta izzó tüzet érzek bennem és nagyon kell uralkodnom magamon, hogy senki észre ne vegye.” — (H. Monier-Vinard: „Die LIEBE ruft”, 118- 119. old.)

Hét hónappal a halála előtt, 1923. máj. 26-án történt:

„Szentáldozás után Jézus volt nálam. A koldus benyomását keltette, mint aki nem mer megszólalni. Miután megújítottam fogadalmamat, meg­kérdeztem, miért jelenik meg ilyen formában … Erre felém nyújtotta kezét”:

—                    „Hogy mit akarok? Nem tudod? …A szívedet akarom, Jozefa!”

—                    „De Uram, hiszen tudod, hogy egészen a Tied. Már régen Neked szenteltem és én nem akarok mást szeretni, csak egyedül Téged.”

Akkor közelebb hajolt hozzám, Szíve lángolt, és égő szeretettel mondta:

—                    „Tudom, de el akarom ragadni tőled. Helyébe adom Szívemnek egy szikráját, mely szüntelenül emészteni és hevíteni fog. Igen, te sze­rétéiből élsz és lelked lecsillapíthatatlan szomjúságtól szenved, hogy Engem birtokolj, Engem dicsőíts meg, lelkeket nyerj Nekem! Szíved a Szeretetlángban emésztődik fel… íme, Jozefa, engedd, hogy elragad­jam szívedet!”

Anélkül, hogy a válaszra időt hagyott volna, elragadta tőlem. Heves fájdalmat éreztem. Erre égő I á n g -ot vett Szívének tüzéből és ben­sőmbe ejtette.

—                    „Uram, már nem bírom tovább!… Nem látod, hogy túl sok ne­kem?”

—                    „Engedd, hogy cselekedjem! Ez a Szeretet! — Szíved helyén most Szívem Lángja lesz benned. Nem gátol majd a szeretetben. Ellenkező­leg! Mentői erősebb a szeretet, annál bensőségesebb és gyengédebb. Rajta! Töltsük el a napot gyengéd szeretetben. Én teérted, te Énértem!”

Jézus elment és magával vitte a szívemet. E pillanat óta olyan tüzet érzek bensőmben, és nekem úgy tűnik, hogy nem tudom elviselni… Szeretnék magamból kivetkőzni… sok lelket Szívéhez vonzani! Nagy vágy ég bennem, hogy Őt dicsőítsem. Éhezem Utána! Számomra vér­tanúság, ha nem birtokolhatom és Tőle távol kell lennem. Nem va­gyok képes megmagyarázni, mi megy bennem végbe. Oly belső hév lán­gol bennem, az Istenem utáni vágy, hogy szeressem és mások is sze­ressék! …” (U. o.)

így írja le Jozefa nővér szívének szeretetcseréjét az Üdvözítő Szí-

vének retetláng-ga vált.

Igen, így érez az a lélek, aki már maga is élő Sze-

 1. C) Jézus Szíve és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve

Eudes Szent János (1601-1680) volt az első, aki Jézus Szíve mellett Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét is szorgalmazta. Ö rakta le annak az első templomnak az alapkövét (1652), amely mindkét Szent Szív tisz­teletére épült. Coutances templomának harangjai a mai napig hirdetik:

Éljen Jézus és Mária!”

Másfél század múlva égi megerősítést nyert a Két Szent Szív tisz­

telete. A Csodásérem hátlapján ugyanis feltaláljuk már a Két Legszen­tebb Szív ábrázolását:

— „E Két Szív összetartozik!” — mondotta a belső hang Labouré

Szent Katalin nővérnek. – Az újszerű annak idején az volt az érem ké­pén, hogy Mária Szeplőtelen Szívéből ugyanaz a SZERETETLÁNG tört elő, mint Jézus Szívéből. Ez a Szent Szűz Szívének első ábrázolása, s méghozzá mindjárt a Szeretetlánggal összefüggésben. Ne felejtsük, nem emberi találmány ez az ábrázolás, hanem mennyei eredetű, mely másfél

század óta jelzi: Jézus azt akarja, hogy isteni Szívével együttesen Szep­lőtelen Édesanyja Szíve is tiszteletet nyerjen. Vajon miért?

Mert valamennyi teremtmény közül Szeplőtelen Szívében lobogott az isteni Szeretet tüze a legmagasabban, izzott a legbensőségeseb­

ben. Azért lett Isten Anyja, és e méltóságánál fogva a legmélyebben vétetett bele Istenbe. Egyedül Ö volt méltó arra, hogy az Örök Szere-

tetet hordozza, magát a Szeretetlángot, csak azért, hogy engesztelő áldozatul adhassa értünk, ami Istennek és Neki a legdrágább.

A csodásérem hátlapján a két Legszentebb Szív együttes ábrázo­lása ezt a legbensöbb kapcsolatot érzékelteti velünk. Azonos Szere- tetlángjuk benső érzületük egységéről beszél. — Joggal várhatja el tehát tőlünk Jézus, hogy Édesanyja és egyúttal a mi mennyei Anyánk fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szívét is a legmélyebb hálával és az Öt

megillető tisztelettel és szeretettel övezzük.

Fatimában ugyanezt hangsúlyozza a Szüzanya — mint az Úr kéré­sét —, s ez alkotja üzenete lényegét.

Szent Brigittának (1303-1373) a Szüzanya egyszer fellebbentette ezt a titkát:

– „Ő (Jézus) az isteni SZERETET TÜZÉBEN fogant bennem és a SZERETET által jött és képződött Bennem; és nekem úgy tűnt, hogy Ö az én Szívem. Az Ige és a Szeretet alkotta öt bennem.” — (Schmö- ger: Kath. Emmerich, 51. old.)

Szent Amadé lausannei püspök (1110-1159) pedig így énekli meg ezt az egybefonódó szeretetet:

„Mélység a mélységnek kiállt, a két szerelem eggyé vált, a két Szeretetböl egy Szeretet lett.” — (5.hóm. — Lelóczky Gy. cikke:

„Szent Amadé homiliái” — „Ciszterci lelkiségében. 110. old.)

 1. A Szeplőtelen Szív tisztelete az idők végén
 2. Már Szent Amadé püspök is utal Máriával kapcsolatosan a végső időkre. A szentséges Szűz e trubadúr-ja a középkori ember szent csodálkozásával tekint fel Máriára, és miközben a Szeplőtelen Szívében égő isteni Szeretet füzét szemléli, e gyönyörű hasonlatra ragadtatja el magát: — „Égtél, mint a csipkebokor, amelyet egykor Mózes látott, ég­tél és nem égtél meg…” – Majd sebes „Tüzfolyam”-hoz hasonlítja a Szívéből áradó szeretetet, mely: „… a pokolnak rettenetes.” — Páratlan istenszeretetéért „… rendkívüli szerep jut Neki a Sátán elleni küzde­lemben, egészen az utolsó ítéleten való részvételéig.”* (U. o. 115. old.)
 3. A Jézus Szíve-tisztelet megindulásával egyidőben az Úrnak egy kiválasztottja Coutances-ban (Franciaország) már akkor azt a meg­bízatást kapta, hogy a végső időkben élő emberiség megtéréséért veze­keljen, engeszteljen. Marié des Vallées (1590-1653) volt a neve ennek a nagy engesztelőnek, aki Eudes Szent János lelki vezetése alatt állt és annak müveit mindenben támogatta. Neki is azt mondta egyszer a Szüzanya:

— „Jézus Szíve az Én Szívem, tisztelete sok kegyelemmel jár.” – (Hausmann I.: „Sühnopfer für die Zeit dér groBen Bekehrung”)

Felfogjuk-e, mit jelent ez az azonosítás és a kapcsolat: Jézus Szíve és a Szűzanya Szíve — és a végső idők! — Mintegy azt akarja mondani és előre jelezni, hogy az idők végén az Úr Maga helyett Édesanyját küldi megmentésünkre. Ö lesz számunkra az Isten könyörülő szerete- tének hírnöke. Az Ö Szeplőtelen Szíve — mely tökéletes harmóniában, a benne égő isteni Szeretet-ben eggyé vált isteni Fia Szívével — lesz a menedékünk.

 1. Grignion Szent Lajos (1673-1716), az utolsó idők e prófétai elő­futára, is ezt erősíti meg: „Az idők végén JÉZUS KRISZTUS átadja min­den hatalmát, amit az Atyától kapott, MÁRIÁNAK. Jézus Őáltala akar működni…” („Das Goldene Buch”)
 2. A Szentséges Szűz anyai küldetésében, Szent Fiától kapott el­sőbbségi jogát gyakorolva megnyitotta az üdvösség történetében a má­riás korszakot, amikor 1830. nov. 27-én megjelent Párizsban, és anyai szeretete zálogául a Csodásérmet adta. Ennek képén már meg is adja a máriás korszak programját: A Szeplőtelen, a bűn nélküli, akin a Sátán nem tudott sebet ejteni, eltoporja a kígyó fejét, hogy betel­jesedjék Isten jóslata, amit büntetésképpen a kígyónak mondott a Pa­radicsomban. (Gén. 3,15)

* XII. Piusz pápa a „Munificentissimus Deus …” kezdetű bullájában, melyben Mária mennybevitelét jelentette ki, Szent Amadénak Máriáról szóló két idézetét közli.

Ennek jegyében folyik a harc Isten és a Sátán között, mely nap- • kban hatványozott méreteket öltve szemünk előtt játszódik le. E szellemi harc vezetését Isten a Szentséges Szűzre bízta, s melynek győzelmes kimenetelét Ő már 1917-ben Fatimában megmondta:

– ,,A végén Szeplőtelen Szívem győzni fog!”

Amikor a Szüzanya a három fatimai pásztor-gyermeknek 1917. júl. 13-án kinyilatkoztatta Szeplőtelen Szívét tövissel koszorúzva, mely­ből Szeretete lángja lobogott, nem sejtették, hogy ez a Sze­retetláng lesz az „e s z k ö z”, mellyel ezt a végső harcot a Sátán ellen győzelemre viszi. Jelentősége ismeretlen maradt. Nekünk, a mi nemzedékünknek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Szíve Szeretetlángjának titkát feltárja előttünk.

Mit jelent a Szűzanya Szeretetiángja az Egyház és az emberiség éle­tében?

 1. Kegyelmi kiáradást. – Üdvösségünk kezdetén MÁRIA volt, aki ne­künk a Szentlélek Isten ajándékát: JÉZUS KRISZTUST, az Isten Fiát hozta a földre. Most, az idők végén ugyancsak a Szeplőtelen Istenanya az, aki által hozzánk jön. Akkor emberi testben, most kegyelmi úton, szeretetének kiáradása által.

Már egyszer történt ilyen kegyelmi kiáradás az újszülött Egyházban, amikor az Istenanya jelenlétében a Szentlélek kiáradt az apostolokra az első pünkösd napján. – XII. Piusz pápa pedig kifejezetten hangsú­lyozza, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjáró hatalma által nyer­ték el az apostolok és az első hívek a Szentlélek ajándékát. (Mystici corporis Christi, 1943) így erősítette meg őket Krisztusban való hitükben és szeretetükben.

Napjainkban egy új pünkösd szükségességét emlegetik. Graber Rudolf püspök atya szavai szerint mélyenlátók csak ezt a kiutat látják ebből a zavaros időből. — De nagyon rászorulunk most is a Szent Szűz kegyelmi támogatására, hogy anyai Szíve lángjával szeretetre gyullasz- sza az emberek szívét és így a föld színét megújítsa! – Az itt nyilvános­ságra hozott „Lelki napló” jegyzeteiből ennek beteljesülésére következ­tehetünk. Olyan kegyelmi áradatról van szó benne, amilyen még nem volt eddig az emberiség történetében. Már ebben az előkészületi időben is árasztja ránk Szeretetének lángját a mi közreműködésünk arányában. Ezt a páratlan kegyelmet is a Szűzanya esdette ki nekünk Szent Fiánál.

 1. A Sátán száműzetését. — E nagy kegyelmi kiáradás érvényre jutá­sát a Sátán mindenképpen megakadályozni törekszik. Azért a Szűzanya a baj gyökerére teszi a fejszét és megindítja teljes legyőzésére a végső szellemi harcot, melyre bennünket is meghív és kezünkbe adja a szel­lem fegyvereit: Ima, áldozat stb., és pajzsként Szeretetlángját. A jelen­ben dúló szellemi harc végén a Szüzanya Szíve Szeretetlángjának fé­nyével megvakítja a Sátánt. Ez azt jelenti, hogy a Gonosz támadóké­pessége mintegy megbénul e láng fényétől, tehát tehetetlenné, ártal­

matlanná válik számunkra. — Itt nem testi szemről van szó. Átvitt értelemben nevezhetjük a szellemnek azt a bizonyos „szerv”-ét „szem-‘ nek, a lélek szemének, amellyel a világosságot vagy sötétséget érzékeli. — „A világosság bevilágít a sötétségbe, de a sötétség nem fogj, fel.” (Jn. 1,5)

 1. Új korszak kezdetét is jelenti a Sátán megvakítása. Fatima óta most már tudjuk, hogy a Szeplőtelen Szűz győzelme a Sátán felett Szívének SZERETETLÁNG-ja által történik. Világrengető esemény lesz ez mely új korszak kezdetét nyitja meg. A Sátán száműzetése utáni időről most még nem alkothatunk magunknak fogalmat, de akik ezt az ese­ményt Isten kegyelméből megérik, úgy tekintenek majd vissza jelen napjainkra, mint mi most „a kegyelem és igazság teljességéből” (Jn. 1,14) az ószövetség idejére.

Ezt a kegyelmi kiáradást csak Szent Pál szavaival magyarázhatjuk meg: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint halálthozóan uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre való meg- igazulással a kegyelem is, Urunk Jézus Krisztus által” (Róm. 5,20).

 1. A Szeretetláng új égi üzenetet jelent Egyházunknak, t. i. azt, hogy a Szüzanya Szeplőtelen Szívéből kiáradó isteni Szeretet, Isten tervei szerint a Sátán megvakítására hivatott, azt e közlések nélkül nem tud­hatnék. Ezért joggal nevezhetjük őket magán-kinyilatkoztatás-nak, ame­lyet Isten egy kiválasztottja által közvetített nekünk. S ha ez tény, akkor ez az égi üzenet Egyházunk számára felbecsülhetetlen lelki meggazda­godást jelent, amennyiben a vele járó kegyelmi kiáradás hitéletünk kor­szerű megújulását mozdítja elő, mely mellett nem haladhat el senki kö­zömbösen. — A Szentírásból ismert, de eddig figyelemre nem méltatott „Szeretetláng”-fogalom és annak természetfeletti valósága ezáltal új di­menziót nyert.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy fenti elnevezés csak az egész világot érintő égi közlésekre vonatkozik, melyeket a naplóban elszórtan találunk. Nem érinti azonban azokat a tanulságos katekétikai oktatáso­kat, melyeket a kiválasztott lélek az Úr Jézus és a Szent Szűz iskolájá­ban kapott lelki élete elmélyítésére.

Az itt közölt Szeretetláng-üzenet lényegét tekintve a fatimai-üzenet folytatása, kifejtése, kiteljesedése, és méltán mondhatjuk: egyik misz­tikus koronája. — Tárgyát tekintve ez az üzenet páratlan a maga nemé­ben, és mivel kihatásában az egész világ sorsát öleli fel, van olyan nagy jelentőségű, hogy önmagában is teljes egészet alkot. Ennélfogva – az Úr szavai szerint — nem szorul rá más, eddig ismert égi közlések támo­gatására.

 1. F) A Szűzanya Szeretetlángjának kegyelmi hatása a lelkekben

A természetben egy bizonyos lényegről annak hatására következtet­hetünk, és megfordítva. A kegyelmi élet rendjében is így van ez. — Kérdés: Miben áll a Szeretetláng lényege és hogyan mutatkozik meg hatásában?

Itt nem pislákoló gyertyaláng fényéről van szó, amint azt sokan képzelik. ,,Fénycsóva” ez – ahogyan a Szent Szűz nevezte —, mely az isteni Szeretet hatalmas méretű kiáradása. Lényegét és hatását tekintve erős kötegű, irányított és célba találó fény-nyalábhoz hasonló (lásd: Laser-sugár, de analóg értelemben), mintegy nagy erejű fényszóró. De mindeme földi hasonlat csak gyenge képe a természetfeletti valóságnak.

Hatása. A tűznek az a sajátsága, hogy világít és melegít. Az isteni Szeretet Tüze is ezt a hatást váltja ki a lélekben. Szükség szerint egy­szer az egyik hatás érvényesül jobban, máskor a másik, de mindig a lélek javát szolgálja

a) Szeretetlángja fényével a Szentséges Szűz felkutatja, űzi, hajtja a Sátánt, végül megvakítja, mert a sötétség fejedelme nem tudja elvi­selni ezt a természetfeletti fényt. Lelkünk ellensége így kénytelen elő­lünk meghátrálni. így már most, ebben az előkészületi időben is gyen­gül a Sátán ereje és befolyása, a mi kegyelmi közreműködésünk ará­nyában.

Védelmet nyújt. – Míg a Szűzanya Szeretetlángja az ördögöt rette­géssel tölti el, addig azokat a lelkeket, akik zaklatásai elől Szeplőtelen Szívénél keresnek menedéket, védelmébe veszi.

Lelki világosságot ad. — Ha ez a „mennyei fényszóró” belevilágít lelkünk sötétségébe, akkor felfedi annak állapotát, minden hibájával és gyarlóságával. Ez a megismerés megindítja a küzdelmet a bennünk rej­tőző rossz ellen. — Amit az Úr a nemrégiben meghalt Speranza-anyának mondott Collevalenzá-ban (Olaszország), az a Szűzanya Szeretetlángja hatására is igen találó:

— „A győzelemhez FÉNY-re van szükségtek, mely felderíti az ellen­ség ravasz fondorlatait és megmutatja a jóra való eszközöket.” (DZM. 1976, Nr. 2

b) A Szeretetláng tüze megtisztítja lelkünket mindattól, ami kegyel­mi működésének útjában áll, a mi közreműködésünk arányában. Tüzé­nek egyetlen szikrája elég arra, hogy lelkünkben az Isten szeretetét lángra lobbantsa.

Apostolkodásra sarkall. A tűz gyullaszt maga körül. Akiben pedig az isteni Szeretet tüze ég, szintén gyújtani akar vele más lelkeket. Hány, de hány lélekben aludt ki az isteni Szeretet utolsó szikrája is! Az ilyen lé­lek sötétségben botorkál, tévelyeg és nem találja meg a kiutat. Nekünk kell segítségére sietnünk szóval, példával, imával, áldozattal, jótettel, böjttel, virrasztással. – Ugyanakkor szívünk egyszerűségében fordul­junk a Szűzanyához, és kérjük Őt, árassza el X. lelkét Szeretetlángjával és rejtse el benne, hogy a gonosz lélek ne árthasson neki! — A Szűzanya ezt meg is teszi, hiszen azért kínálja fel nekünk Szeretetlángja kegyelmét. Annak fénye aztán megvilágítja a bűnös lelkiállapotát, így önismeretre segíti, kifelé pedig pajzsként védelmet nyújt a Sátán támadá­

sai ellen. — A Szeretetláng tüze leolvasztja leikéről a bűnök kérgét. Hosszabb-rövidebb idő után ez a lélek — miután a Sátán már nem gyö­törheti — magába száll és megtér. — Ezek a Szűzanya „rejtett csodái” a szívek mélyén.

A lélekmentés vágya szeretetünk fokmérője. A lelkek megmentése — ez az alapgondolata a Szeretetláng-üzenetek-nek, s az Úr „a megváltás müvében való részesedés”-nek nevezi.

c) Amit a Szűzanya kegyelmi ajándéka fejében tőlünk kér:

Hálásan fogadjuk be szívünkbe Szeretetlángját és kérjük annak kiárasztását másokra is. Teljesítsük kérését tőlünk telhetöleg, akkor lángot fog a szívünk, és Szeretetlángja megvéd bennünket a Sátán ellen.

Szítsuk a Lángot! – Mivel? Ima, áldozat, engesztelés, bűnbánat, böjt, éjjeli virrasztó-ima, a szeretet gyakorlása által, ki-ki erejéhez és lehető­ségéhez képest, de buzgón, mert a sok gáncsoskodással és huzavoná­val már úgyis sok időt elvesztegettünk a türelmi időből. — Nem újak ezek a gyakorlatok, a Szüzanya mindenütt ezt kéri, fatimai jelenése óta pedig egyre nyomatékosabban. Ezek a szellem fegyverei a Sátán elleni harcban, aki mivel szellem, csak ezekre reagál érzékenyen. Egyes gya­korlatokat a Szüzanya külön kiemel, a végrehajtásukhoz fűzött kegyelmi ígéretei pedig lendítő erőt adjanak hozzá. – Az Úr ezt így fejtette ki Menendez Jozefa nővérnek:

— „Miként a lángnak táplálékra van szüksége, hogy ki ne aludjék, hasonlóképpen a léleknek is mindig új lendületre van szüksége, mely felemeli, élteti és szeretetét állandóan izzásban tartja.” (Monier-Vinard: „Die Liebe ruft”, 1923. dec. 5.)

A Szüzanya mindenkit felszólít a Sátán elleni küzdelemre, mely egy­szersmind lélekmentés. ö nem akarja a mi közreműködésünk nélkül a Sátán feletti győzelmét aratni. Aki Hozzá csatlakozik, siettetheti a ke­gyelmi kiáradást, az új pünkösdöt.

Ha a Sátán számára nagy megaláztatást jelent, hogy nem közvetle­nül Isten győzi őt le, hanem egy teremtett lény: MÁRIA által, mennyivel inkább érzi magát megalázva, ha bukását emberi lelkek segítik elő. Em­berek, akiket sokszor félrevezetett, bűnbe ejtett! Kevélysége ettől job­ban szenved, mintha Isten hatalma alázná meg!

 1. H) A Szűzanya Szeretetlángja oltalmában

Aki a Szeplőtelen Szív Szeretetlángja oltalmában, mintegy benne el­rejtve él, az lelki életében nem csekély előnyt élvez. Miben nyilvánul meg ez?

 1. A Szeretetláng védelme elősegíti a megtérést, mint már jeleztük.
 2. Lelki békét szerez. — Mivel a Szűzanya Szeretetlángjának fénye megvakítja a Sátánt, az mintegy nem is látja azt a lelket. Számára úgy­

szólván nem létezik, s így nem is kísértheti. Ez a tény nyugalmat biztosít a léleknek.

 1. Sietteti lelki előhaladásunkat – Ha a lélek nem szenved a Sátán zaklatásaitól, akkor több a lehetősége, hogy egyre jobban Isten felé tá­rulkozhat. Sokkal több kegyelmet meríthet tehát Istentől, mint amikor lelki ereje meg van osztva a gonosszal folytatott küzdelemben. A ke­gyelmi többlettel velejár, hogy a lélek gyorsabban halad előre a lelki életben, s mintegy „felgyorsulva” éri el a tökéletességet. Ilyképpen Isten kegyelmét jobban is tudja gyümölcsöztetni a maga és mások javára.
 2. Istennel egyesíti a lelket. — A szeretet nem áll meg félúton. Az a sajátsága, hogy egyesülésre vágyik, s nem nyugszik, míg célját el nem érte. Ez a vágy Isten és a lélek között kölcsönös. S ha a lélek elérte boldogságát, akkor ebben a Szeretetben kíván felemésztődni.*

Gondoljunk csak pl. Isten Szolgálója: Bogner M. Margit érdi vizitá- ciós nővérre (1905-1933), aki ezt magán tapasztalta, és belső élményét így örökíti meg: — „Jézusom, egy nagy uralkodó érzés, vágy ég ben­nem: agyonszeretni, agyonszenvedni, agyondolgozni magam, csakhogy a szívek mind a Te Szíved Tüzében égjenek s az én kis szívem is ebben a TÜZ-ben semmisüljön meg.” (1928. dec. 8.)

Mi volt a Szentek titka? — Engedték, hogy az isteni Szeretet tüze át­hassa őket s így alkalmassá váljanak az Istennel való tökéletes egyesü­lésre. A Szeretet adott nekik erőt, hogy a lélek számára oly kínos tisz­tulási folyamatot elviseljék, s a vágy, hogy az Örök Szeretet-tel mielőbb egyesülhessenek.

Jézusnak is örök óhaja, hogy Vele eggyé legyünk. Oly szépen fejezi ki ezt alanti imájában, melyet kiválasztottja által ad nekünk. Ez az egy­szerű ima a Szeretetláng lényegének és céljának összfoglalata: az Is­tennel való egyesülés.

„Lábunk együtt járjon,

Kezünk együtt gyűjtsön,

Szívünk együtt dobbanjon,

Bensőnk együtt érezzen.

Elménk gondolata egy legyen,

Fülünk együtt figyeljen a csendességre,

Szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,

Ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az Örök Atyához.

*A Szeretetláng védelmének e lelki előnyeit és kegyelmi kihatásait lényegében F. lelkivezetőjének: Msgr. F. E. szóbeli kifejtése szerint közöljük. (Lásd: F, G, H fejezetekben.)

Ennek az imának a gyakorlati megvalósításába Maga az Úr vezet be bennünket a lelki napló olvasása folyamán.

 1. K) A Szentséges Szűz szeretet-iskolájában

Szent Grignion Lajos azt mondja: — „Távol áll Máriától, hogy egy lelket magánál tartson, hanem Istenhez vezeti, s mentői bensőségeseb­ben kapcsolódik a lélek MÁRIÁHOZ, annál tökéletesebben egyesíti őt Vele.” — Igen, mert a Szeretet titkát Ö ismeri a legjobban és anyai ne­velése a legjobb garancia a lelki tökéletesség elnyerésére.

Ezt igazolja korunk egy nagy vértanúja: Isten Szolgája, P. Franz Reinisch élete is. (Született: 1903. febr. 1. — keresztsége febr. 2!) A Schönstatt-Mozgalom formálta máriás lelkületét. Az „élő lelkiismeret” vérta­núja lett, mert tudatosan vállalta inkább a halált, de nem tette le besorozása alkalmával Hitlerre a hűségesküt. Ezért három hónapi börtönélet után, 1942. aug. 21-én, Berlin-Brandenburg-ban lefejezték. — Habár ak­kor még nem tudhatott a Szeplőtelen Szív Szeretetlángjáról és annak hatásáról, de a Szűzanya nagyon megihlethette, mert pár nappal a ha­lála előtt „hattyúdalát” Neki szentelte:

„Csillagkoszorús! A nagy Jel Te vagy: napragyogásban tündöklő Fény! Tündökölve átparázslik Rajtad s árad ránk az istenszeretés!

Szeretnék, mint égő Szeretetláng Mária, ó Szeplőtelen Szűz, kis szentélyedben, Szíved oltárán Általad kigyúlni, mint a TŰZ!

Te, a Szenvedés ékes Rózsaszála, némán ott állsz a kereszt alatt, és igen-t suttogsz az áldozatra, mert az Atya így akarja.

Ma is újra szólítja az Isten hősei választott csapatát.

Ó, Anyám, mutass be Néki engem Szeretetlángod áldozatát!

Ó, Égnek és Földnek Királynője!

Vess véget az idők dühének, a sátáni fajzatot töröld el, Te harcban mindig Győzedelmes!

Ó, add, hogy lehessek apostolod, lovagod, ki készen állok itt s Érted halni mosollyal akarok,

Te háromszor Admirabilis!” (= Csodálatos Anya)

 1. aug. 9.

B.A. fordítása, München, 1984.

Szeplőtelen Szent Szűz! Anyai Szíved Szeretetlángjával gyullaszd lángra a mi szívünket is, vezess bennünket Szent Fiadhoz: Jézus Krisz­tushoz, hogy a Szentlélekben vele egyesülten dicsérhessük az Atyát örökkön örökké! Ámen.

HETI IDŐBEOSZTÁS A SZERETETLÁNG LELKISÉGE SZERINT
 

 A Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom tagjait az Úr Jézus és a Szeplőtelen Szent Szűz mintegy “kisajátítja” magának. Aki nem fél ettől a teljes önátadástól, az Úr ígéretéhez híven előbb-utóbb megtapasztalja, hogy “az én igám édes, és az én terhem könnyű” (vö. Mt 11, 30). A teljes önátadás része, hogy a hét minden napját Jézusnak szenteljük, úgy, ahogyan Ő azt személyesen kérte Erzsébet asszonytól: 
„Leánykám, Én most be fogom osztani idődet. Ezt már elkezdtem egyszer veled – ugye tudod –, csak még több mindent akartam programodba beiktatni. Azért halasztottam el eddig. Gyere, ha van időd. Ha sok, csak szólj, légy szíves. Az akarat a tied, Én ezt nagy tiszteletben tartom. Nekem az esik jól, ha önként adod át Nekem.”
Próbáljunk tehát a Lelki Naplóban közölt útmutatás szerint élni, ám ha nehéznek érezzük az Úr minden napra szóló kívánságait megvalósítanunk, akkor se csüggedjünk el, hiszen az Erzsébet asszonynak mondott szavak nekünk is szólnak: “Ha sok, csak szólj, légy szíves. Az akarat a tied, Én ezt nagy tiszteletben tartom. ”  Ebben az esetben válasszunk ki egy napot, amelynek a felajánlási szándéka közel áll a lelkünkhöz vagy az életállapotunkhoz. Azt is megtehetjük, hogy időről időre más-más szándékra engesztelünk, és eszerint választjuk ki a hét valamelyik napját.

 
Hétfő
 
A szenvedő lelkek napja. Minden mozdulatodban legyen benne a megsegítésük utáni vágy. Velem egyesülve óhajtsd, hogy szent Színem látására jussanak. A szigorú böjtöt és az éjszakai virrasztást is ajánld fel értük! A szigorú böjtöt, melyet most kérek tőled – ezt a kérésemet nemcsak hozzád intézem –, hozd majd nyilvánosságra, és mondd el Szívem kérését a többi közléssel együtt. Aki a hétfői napot megtartja szigorú böjttel, az minden alkalommal egy papi lelket szabadít ki a szenvedés helyéről. És ha ezt a böjtöt megtartjátok az elhunyt papi lelkekért, az a halálának nyolcada alatt abban a kegyelemben részesül, hogy kiszabadul a tisztítótűzből. Ez Édesanyánk kérése is, Ő Szeretetlángjára hivatkozva lekötelez Engem erre.

 
Kedd
 
Ez a nap a családodért felajánlott nap legyen. Végezz helyettük annyi lelki áldozást, ahányan vannak. Ajánld fel őket egyenként Édesanyánknak, Ő védelmébe veszi őket. Ezen az éjjelen a virrasztó imát is értük ajánld fel!
(Én sajnos mélyen alvó vagyok) – Uram, és ha nem tudok felébredni? – Majd Én segítek ebben is. Ha vala-mi nehéz, csak szólj a Szent Szűznek bizalommal! Ő is sokat virrasztott imádságban. És tudod, leánykám, a családodért nagy felelősséggel tartozol. Most is neked kell őket különös gonddal Hozzám vezetni, mindegyiket a maga módján, mert igen különbözők. Kegyelmei-met szünet nélkül óhajtsd számukra. Együtt fogunk működni, de a te erődet igénybe kell vennem. Legkegyesebb pártfogódat (Szent Józsefet), ne felejtsd el! Őt is kérd mindennap! Ő is örömmel segít és így nyert ügyünk lesz.’

Szerda

 
A papi hivatások napja. Kérj Tőlem sok buzgó lelkű ifjút. Amennyit kérsz, annyit kapsz, mert sok ifjú lelkében ott él a vágy, csak nincs, aki kisegítse belőlük, hogy felszínre jusson lelkük vágyának teljesülése. Ne légy kislelkű, a virrasztás imádsága által bőséges kegyelmet eszközölhetsz ki számukra.
 

Csütörtök
 
Az Oltáriszentség engesztelésére szenteld, és aznap négy órát tölts szent színem előtt. Különös áhítattal imádj és engesztelj az Engem ért sok megbántásért!    A szigorú böjtöt ajánld fel a tizenkét papi lélekért. Az éjszakai virrasztást is értük ajánld fel. Merülj el kínos haláltusám vérrel verejtékező szenvedéseiben! Sok lelki erőt fogsz ebből meríteni.
 

Péntek
 
Szíved egész szeretetével merülj el kínszenvedésemben! A reggeli ébredésnél gondold át, hogy a borzalmas éjszakai kínok után mi várt rám egész nap. Munkád közben is szemléld végig az egész keresztutat, melyen nem volt megállás egy percre sem. A végletekig kimerülve hajtottak a Kálvária hegyére. Sok mindent szemlélhetsz, kis kármelitám. Én igazán a végletekig mentem értetek. Azért mondom, semmit sem vihetsz túlzásba Értem. Tizenkét órától három óráig imádd Szent Sebeimet. A böjtöt lehetőleg így tartsd meg, Szent Testem keresztről levétele idejéig. Ezen a napon is a virrasztó imádságot a tizenkét papi személyért ajánld fel. Leányom, áldozatvállalásod a kegyelmek bőségét fokozza lelkedben.
 

Szombat
 
A mi Édesanyánk napja. E napon különösen tiszteld meg Őt, még több gyengédséggel. Tudod, Ő a Kegyelmek Anyja. Óhajtsd, hogy a földön úgy tiszteljék, mint a mennyben az angyalok és szentek sokasága, és kérd a haldokló papi lelkek számára a jó halál kegyelmét. Erre ajánld fel napodnak minden pillanatát. Tudod, milyen nagy jutalmad lesz ezért? Az égben a papi lelkek könyörögni fognak érted, és a Szent Szűz is várja lelkedet halálod óráján. Az éjszakai virrasztást is erre a célra ajánld fel.” 
 

Vasárnap
 
A pihenőnapodon, vasárnap is virrassz, és annyi szentmisét hallgass, ahányra csak módod van. Ajánld fel az ifjúságért. Gondolj a sok kisgyermekre, akiket évről évre Szent Fiamhoz vezetnek. Hány lélek elkallódik, nem tud gyökeret verni lelkük Istenben, mert nincs, aki szívén viselné előmenetelüket. A pihenőnapodon is legyen tele lelked áldozatos imádsággal, és ezt a napot különösen értük ajánld fel. 

„ …Sok, önmagában véve jó cselekedet nem nyer majd jutalmat a végső napon, mivel végrehajtásuk előtt nem ajánlották fel azokat a Jóistennek.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék