Utolsó ítélet

2020. máj | másvilág

Ajánlom átelmélkedésre a szöveget, hitünk buzgóságának fokozására!

Sziénai Szent Katalin: Dialógus c. művéből

forrás: https://szeretetlang.blog.hu/2017/07/03/szienai_szent_katalin_dialogus_reszletek_4_resz

A harmadik vád, mely az Utolsó Ítélet napján következik

Hátra van még, hogy a harmadik vádról szóljak, amely az ítélet utolsó napján következik. A másik kettőről már beszéltem, de hogy jobban lásd, mennyire becsapja magát az ember, beszélni fogok a harmadikról is, azaz az egyetemes ítéletről, melyben a boldogtalan lélek kínja felújul és megnövekszik, mert  miközben újra egyesül a testtel  elviselhetetlen szemrehányásban, szégyenben és gyalázatban lesz része.

Tudd meg, hogy az ítélet utolsó napján az Ige jön el, (…) hogy hatalommal vádolja a világot (…), hogy a saját személyében vádoljon ; és nem lesz teremtmény, aki ne rettegne majd, mivel mindenkinek megfizet úgy, amint jár.

Tekintete a szerencsétlen kárhozottak számára akkora rettenetet és oly nagy gyötrelmet fog jelenteni, hogy nyelv azt képtelen elmondani; az igazakban viszont a tiszteletteljes félelemmel együtt majd igen nagy vidámságot ébreszt. És ez nem azért van, mintha az arca változna, hiszen (…) emberi természete szerint is változhatatlan az arca, mert a feltámadás dicsőségét öltötte magára, hanem a kárhozottak szemei számára mutatkozik ijesztőnek, minthogy a kárhozott azzal a sötét és szörnyű szemmel nézi Őt, amely a sajátja. (D. 79)

Dies iræ

1
Ama végső harag napja/Dies iræ! dies illa
A világot tűznek adja,/Solvet sæclum in favilla:
Dávid így s Szibilla hagyja./Teste David cum Sibylla!

2
Reszket akkor holt meg élő,/Quantus tremor est futurus,
Ha megjön a nagy Itélő,/Quando iudex est venturus,
Mindeneket lattal mérő./Cuncta stricte discussurus!

3
Csodakürtök zengenek meg,/Tuba, mirum spargens sonum
Sírok éjén átremegnek:/Per sepulchra regionum,
Itéletre, mindeneknek./Coget omnes ante thronum.

4
Csodájára a halálnak,/Mors stupebit, et natura,
Aki rég por, talpra támad,/Cum resurget creatura,
Számot adni bírájának./Iudicanti responsura.

5
Kézzel írt könyv nyílik ottan:/Liber scriptus proferetur,
Világ terhe, minden, ott van,/In quo totum continetur,
Ítéletre felrovottan./Unde mundus iudicetur.

6
Bíró majd ha széket ül ott,/Iudex ergo cum sedebit,
Minden rejtek felderül ott,/Quidquid latet, apparebit:
Zsoldot bűn el nem kerül ott./Nil inultum remanebit.

7
Én szegény ott mit beszéljek,/Quid sum miser tunc dicturus?
Pártfogómul kit reméljek,/Quem patronum rogaturus,
Hol a szent is alig él meg?/Quum vix iustus sit securus?

8
Rettenetes. Fejedelem,/Rex tremendæ maiestatis,
Kinél ingyen a kegyelem:/Qui salvandos salvas gratis,
Örök Jóság, légy jó velem!/Salva me, fons pietatis.

9
Kegyes Jézus, kérlek téged:/Recordare, Iesu pie!
Értem álltál emberséget,/Quod sum causa tuæ viæ:
Ne adj érnem gonosz véget./Ne me perdas illa die.

10
Munkád, könnyed értem vesztek:/Quærens me, sedisti lassus:
Ennyi kínod, szent kereszted,/Redemisti Crucem passus:
Ne maradjon céljavesztett./Tantus labor non sit cassus.

11
Bírája a bosszulásnak,/Iuste iudex ultionis!
Add kegyelmét tisztulásnak,/Donum fac remissionis
Míg itt nincs a számadásnap./Ante diem rationis.

12
Reszket szívem, sóhajtozván,/Ingemisco, tamquam reus:
Vétkemtől vet lángot orcám,/Culpa rubet vultus meus:
Légy kegyelmes, Uram, hozzám./Supplicanti parce, Deus!

13
Magdolnához lehajoltál,/Qui Mariam absolvisti,
a latorhoz kegyes voltál,/Et latronem exaudisti,
Énbelém is reményt oltál./Mihi quoque spem dedisti.

14
Méltó imát nem tud ajkam/Preces meæ non sunt dignæ:
Te könyörülj, Jóság, rajtam,/Sed tu bonus fac benigne,
Ne veszíts el örök jajban./Ne perenni cremer igne.

15
Báránykáid közé végy föl,/Inter oves locum præsta,
Válassz el a gödölyéktől,/Et ab haedis me sequestra,
Jobbra állass ama széktől./Statuens in parte dextra.

16
Ha a rosszak zavarodnak,/Confutatis maledictis,
Fojtó lángok kavarognak,/Flammis acribus addictis:
Akkor engem hívj áldottnak./Voca me cum benedictis.

17
Térden kérlek, ernyedetten,/Oro supplex et acclinis,
Sír a lelkem megtörötten:/Cor contritum quasi cinis:
Ott, a végnél, állj mellettem!/Gere curam mei finis.

18
Könnyel árad ama nagy nap,/Lacrimosa dies illa,
Hamvukból ha föltámadnak/qua resurget ex favilla
A bűnösök s számot adnak./iudicandus homo reus.

19
Uram, nekik adj jó véget,/Huic ergo parce, Deus:
Kegyes Jézus, kérünk téged,/Pie Jesu Domine,
Add meg nékik békességed/dona eis requiem.

Amen.

Mater Vincentia és a tisztítótűz

A soproni Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stigmatizált nővér (1852-1902), aki éppen alázatossága miatt, amely a sírig elkísérte, az 1940-es évekig ismeretlen maradt. Az alábbi kis bejegyzés az ő tisztítótűzzel kapcsolatos megtapasztalásairól szól. -  a...

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna (1882-1925) német származású stigmatizált misztikus engesztelő, III.rendi ferences.  XVI. Benedek pápa 2012-ben szentté avatta. Annában apostoli tűz lobogott. Szenvedése, béketűrése Krisztus iránti szeretetből és a lelkek megmentése utáni vágyból...

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth, 1898. április 9. – 1962. szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.  Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök...

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

A segítségnyújtás szükségessége és különböző formái Szomorú, hogy most oly kevéssé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságuk oly nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a...

Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Egy alkalommal Charbel atya rengetegszer keresztet vetett magára... Az egyik testvér megkérdezte tőle: – Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben miért sokszorozza meg ma ennyire a keresztvetést? Talán valami nagy haszna van, ha ezt csinálja? Charbel atya...

A Rózsafüzér HATÁSA a tisztítótűzben szenvedő lelkekre

Oltáriszentségről nevezett Franciska anya Nagy haszonnal lehet imádkozni a rózsafüzért, vagyis olvasót is a megholtak enyhülésére. A tisztítóhelybeli lelkek jól tudják ennek hathatósságát. Az  Oltáriszentségről nevezett Franciska anyának életleírásában olvassuk, hogy...

Szeretetláng és a tisztítótűzbeli lelkek

  A Szeretetláng lelki naplóból idézve: A Szűzanya szavai: „Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (IV/36) Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet...

Maria Simma és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val (Sonntag. Vorarlberg. Kb. 1988)    Néhány hónappal ezelőtt nagy érdeklődéssel olvastam egy könyvet a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Nagyon megrémített, mert egészen aktuális tanúságtételeket közölt, egyébként pedig igen jól...

Kézirat a Purgatóriumról – G. nővér beszámolója

Egy szerzetesnő és egy tisztítótűzben szenvedő lélek különleges beszélgetése. A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik. 1873 novemberében a franciaországi Valognes ágostonrendi kolostorában élő Marie de la Croix nővér hosszas sóhajtozásra lett figyelmes. Rémülten...

Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

A pokol c. könyv A pokolról szóló könyv, Schouppe Ferenc S.J. francia jezsuita atya könyve. Az atya dogmatikus teológiát és szentírás tudományt tanított. Pdf letöltés „Van pokol és én benne vagyok! “— e szavak hangzottak annak ajkáról, aki már ott volt. (Részlet A...

„… időmet nem tékozlom el álmodozásokkal. Minden pillanatot kihasználok, mert ez hatalmamban áll. A múlt már nem tartozik hozzám, a jövő nem az enyém. Egész lelkemmel a jelent akarom kihasználni.”

— Szent Fausztina nővér

másvilág

Címkék