Világ Királynője Engesztelő Kápolna – Az építész emlékezik

2021. márc | engesztelő kápolna

Hermány Géza

Kép forrás: Szent József kiadó: Natália nővér I. kötet

  1. április 2.

NEMZETI ÚJSÁG

  1. oldal

Mindszenty hercegprímás és az Engesztelő Kápolna

Az építész emlékezik

Személyesen akkor kapcsolódtam be az engesztelés munkájába, amikor 1942. év őszén lakásomon felkeresett Siska Árpád jezsuita atya és szóbelileg felkért az engesztelés céljaira szolgáló kápolna terveinek elkészítésére. Közölte a kápolna tervezett helyét, ami az ún. Szent Anna kápolna közelében lenne. (Meg kell jegyeznem, hogy a kápolnának nevezett létesítmény egy kisméretű – leginkább egy kálvária stációjának jellegét mutató – emlékmű volt.)

Már első tárgyalásunk alkalmával közöltem, hogy a téma jellege miatt tervezési díjra nem reflektálok.

Miután a Székesfőváros a kápolna elhelye­zéséhez szükséges területet felajánlotta, a terveket elő is készítenem. Ezeket a Székesfőváros VIII. ügyosztálya elfogadta, sőt azokat a Fővárosi Köz­munkák Tanácsa is jóváhagyta.

Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy az általános helyzet igen kritikus volt. A második világháború gazdasági és politikai körülményei közölt csak lépésről lépésre lehetett az építkezést előkészíteni és elkezdeni. Ennek ellenére a tény­leges építkezés elindult és 1944. december 8-án sor került az alapkő megáldására, miután az épület betonfalai már elkészültek.

Az előbb említett háborús helyzetre jellemző, hogy az alapkő felszentelése idejében, pontosan a fejünk felett 5  vagy 6 angolszász repülőgép körö­zött, de bombát nem dobtak le. A résztvevők lelkületére viszont az is jellemző, hogy ez nem okozott pánikot, a szentelés és a közös imádkozás zavartalanul tovább folyt.

Az építkezés is tovább haladt. A megdol­gozott lábazati kövek helyszínre szállítása megin­dult, amihez a honvédség két katonai teherautó in­gyenes használatát ajánlotta fel. A fedélszék fage­rendáit is leszabták, és készen volt a helyszínre szállításra.

A szovjet csapatok időközbeni bevonulása azonban a további munkálatokat lehetetlenné tette, sőt az építési anyagok is lassanként eltűntek.

Itt kell leszögeznem, hogy azok a tervek, amelyek alapján az építkezés elindult, tovább­folytatásra nem kerültek. A háború befejeződése után ugyanis Siska atya közölte velem, hogy az Egyház zártabb jellegű kápolna építését tartja helyesnek.

Egyrészt elismertem, hogy a főhajó kétoldali és főbejárati nyitottsága a rossz szándékúak elleni védekezést szinte lehetetlenné teszi, másfelől pedig az Egyház intenciói iránti keresztényi alázatból hozzákezdtem az új tervek készítéséhez, amire a klérustól eléggé pontos eligazítást kaptam mind a méretekre, mind az épület megjelenésére vonat­kozóan.

  1. év folyamán az új prímás, Mindszenty József kardinális felkarolta az engesztelés ügyét és felszólította Molnár László apátot, a Világ Királynője tiszte­letére alakult bizottság egyházi elnökét a további munkálatok elvégzésére.
  2. januárjában a Főpásztor a részben helyreállított prímási palotában fogadott hármunkat. Molnár László apátot. Siska Árpád S.J. atyát és engem, mint tervezőt. A Prímás Úr felkérte Molnár apát urat rövid beszámolóra, amit figyelmesen végighallgatott. Siska atya is mondott néhány tájékoztató kiegészítést, majd felszólított, hogy ismertessem a terveket. Röviden közöltem a terve­zett kápolna fő méreteit, majd bemutattam az alap­rajzot, a homlokzati képet, végül a távlati képet.

A Főpásztor Úr figyelemmel nézte a terveket, majd az általam pauszpapírra rajzolt perspektíva aljára saját kezével az alábbi szöveget írta:

” Főpásztori óhajom, hogy az engesz­telés szentélye megépüljön.”

Utána főpásztori áldását adta rám és csalá­domra, amit én természetesen térden állva fogadtam.

Nem sokkal később Siska atya értesített, hogy a Főpásztor Úr a helyszínt is meg kívánja tekinteni, ami meg is történt.

Azt hiszem nem hagyhatom el azt, hogy ne írjam meg Mindszenty Bíboros Úr reám tett hatását.

Szikár alakja, határozott tekintete, de jóságos szeme, az ismertetések közbevetett megjegyzések vagy közlések nélküli, nyugodt, figyelmes meghall­gatása, utána rövid, átgondolt véleményadása, taná­csai, számomra felejthetetlen élmény volt.

Sajnos négyünk közül már egyedül én vagyok életben, aki a kápolna felépítését sohasem hiúsági vagy anyagi előnyök miatt szeretném megvalósulva látni, hanem elsősorban Mindszenty Érsekprímás iránti tiszteletből.

HERMÁNY GÉZA gyémántdiplomás építészmérnök, az Engesztelő Kápolna tervezője

forrás: Szent József Kiadó: Natália nővér II. kötet

 

„A világon semmiért se hanyagolja el a mindennapi szentáldozást! Megvetéssel nézzen minden kételyre, amely ezzel kapcsolatban megtámadja! …
Amíg az ember nem biztos abban, hogy súlyos bűnt követett el, nem kell távol tartania magát a szentáldozástól.”

— Szent Pio atya

Címkék