Világ Királynője Engesztelő Kápolna – műszaki leírás

2021. márc | engesztelő kápolna, VGYK

Engesztelő Kápolna rajza

A kápolna terve, a műleírás részletes kidolgozása az égből, Isten országából való, magá­nak Jézusnak a munkája’. A kolostor falai között élő Natália nővér a leírt szakszavakat nem értette, csak le­írta Jézus szavai nyomán, de értette a tervrajz elkészí­tésével Mindszenty bíboros ideje alatt megbízott Hermány Géza építészmérnök, aki azt mondta, ő nem megtervezte, hanem megrajzolta a kápolna tervrajzát annak alapján, amit Natália nővér leírt, és Siska atya eljuttatott hozzá. Forrás: Szent József Kiadó – A kápolna

Natália nővér lelki atyjának (M. Gologi Lajos jezsuita páternek) visszaidézi az engesztelő kápolnával kapcsolatos látomását, ami kiegészíti a lenti műleírást. 

A műleírás és a tervek alapján elkészült egy videó látványterv, mely bemutatja a nővér által leírt kápolnát.

A műleírás eredeti forrásjegyzete: Prímási Levéltár (Nr. 2584/1949), melyet a Szent József Kiadó I. kötete idéz minimális módosítással az eredeti szöveghez képest. Ezt a verziót közöljük.

 

Történelmi stílus

A kápolna lehetőleg történelmi építési modorban készüljön, a környezetnek megfelelően, s az engesztelő, áhítatos lelkület szolgálatában.

Keletelés

Hossztengelyével és szentélyével Kelet felé néz.

Külseje

Külseje nemes egyszerűséget, ugyanakkor erőt és szilárdságot fejez ki, amely az időjárással dacol.

Befogadóképesség padsorok nélkül

Befogadóképessége nem lesz nagy, kb. 300 hívőnek biztosít helyet a kóruson kívül. Padsorok nem lesznek benne.

Bejárat

Bejárat a kápolnába csak egyetlen lesz, mégpedig a homlokoldalon. Két három előlépcső vezet a bejárathoz.

Kapu

A kapu nehéz és biztonságos kivitelű, nehéz pántokkal, vasalt külsővel és váltózárral. Tölgyfából készül, kettős szárnnyal.

Előcsarnok

Kórus

A bejárat kis előcsarnokba vezet, amely felett oszlopokon nyugvó kis kórus van.

Vasrács üvegezéssel

Az előcsarnokot a kápolna hajójától nagyon erős vasrács választja el a kórus magasságáig. Üvegezés is van rajta.

Vasrácsajtók

A rács közepén kétszárnyú ajtó nyílik, két oldalán pedig egy-egy egyszárnyú ajtó, mind különleges, biztonságos zárakkal ellátva.

Szenteltvíztartók

Az előcsarnokba kerül két kőből való szenteltvíztartó.

Kórus feljárata

A kórus feljárata a hajóból, szilárd kiképzésű rácsajtóval, különleges zárral.

Kórus mellvédje

A kórus a hajó felé szükséges magasságú mellvéddel rendelkezik.

Harang

A kápolnának egyetlen kis harangja lesz (100 kg-on alul), amelynek befogadására arányos, csinos kis torony készül, akár középen, akár oldalt, a főfalakra támaszkodva.

Padlómagasság lejtése

Az előcsarnok padlómagassága néhány lépcsővel magasabb a környező talaj szintnél, és a szentély felé indulóan a bejárattól kezdve kb. 1% lejtéssel bír.

Rózsaablak

A kórus felett csillagalakú, nagy rózsaablak van, mértműves kőmetszéssel és díszítéssel, kettős üvegezéssel. Közepén üvegfestészeti megoldásban Szent Mihály alakja van, körzetén pedig felirat. Erős vasrács és háló védi.

Hajó

A hajó nem nagy, kb, 15-17m hosszú, és mintegy 9-10 m széles.

Dongaboltozat

A hajó magasból induló dongaboltozat- szerkezetet hordoz, arányos méretekkel. Nagy falfestmény számára megfelelő helyet nyújt.

Hajó ablakai

A hajó fallisénákkal három mezőre oszlik, amelyekbe kellő magasságban 3-3 nagyméretű, kettős ablak kerül. Ezekbe az ablaknyílásokba kívülről erős vasráccsal és hálóval védett, kettős vasablakok kerülnek, a magyar szenteket ábrázoló művészi, üvegfestészeti megoldásban.

Az ablakok mind el vannak látva páralecsapódást levezető szerkezettel. Egyes ablakokon szellőztetőkészülék is legyen, talán az alsó mezőben.

Gyóntatószék

A hajó egyik oldalán 3 teljesen zárt gyóntatószék lesz, amelyek kb. 3.20 x 1.20 x 2.50 m méretű falfülkékbe vannak süllyesztve.

Szószék

A hajó baloldalán, de a szentély falához is simulóan mintegy 1 m átmérőjű szószék épül, amelynek padlómagassága kb. 1 m. Feljárata a sekrestyéből van kb. 6 lépcsőn. A sekrestyétől kétfelé nyitható, nehéz függönyajtó választja el. Mennyezetének pereme túlmegy a szószék alsó körzetén. A pap feje felett a Szentlelket ábrázoló galamb lebeg, a mennyezet feliratot tartalmaz.

A szószék oldalán Péter és Pál apostolfejedelmek mellképe között Jézusnak álló alakja van, kiemelkedő szent Szívével.

A szószék falába feliratok vannak mélyesztve.

Szellőző

A hajó közepén a dongázatban egy páralecsapódást felfogó szellőző készül, a kórusról kezelhetőén.

Szentély szintje

A hajó végén lépcső vezet a szentély szintjéhez, amely azonos a bejáratnak lejtés előtti magasságával.

Arcus triumphalis

A hajóból lépcsőmagasságban egy, a dongát követő s a szentélyt elválasztó arcus triumphalis képzendő ki.

Áldoztató rács

Alatta a térdeplést kényelmesen biztosító vasrács van, középen kétszámyú, két szélén egyszárnyú ajtóval, nehéz és művészi kivitelezésben.

Szentély szabad tere

A szentély – a különleges szempontok miatt – széles, mély és magas lesz. Mélysége elég helyet biztosít a papi segédletnek, és vezető személyeknek. Ezért az áldoztatórácstól az oltár lépcsőjéig legalább 2.60 m tér áll szabadon.

Sekrestyeajtó

Világítónyílás

Ezen területnek a főtengellyel merőleges tengelyébe kerül baloldalon a sekrestye ajtaja, a csengő, jobboldalon pedig esetleg egy világítónyílás.

Szentély ablakai

A szentély két oldalán 1-1 nagy ablak van kettős üvegezéssel, művészi üvegfestészeti megoldásban stb., mint a hajóban.

Szentély berendezés

A szentély különleges elrendezésben jeleníti meg a pápáktól hirdetett engesztelés három főelvét: Engeszteljünk a kereszt áldozatával, az oltár áldozatával, a Világ Királynőjével. Ezért áll az oltárnál megrendítő, nagy feszület, ezért kell gyönyörű, nagy oltár, ünnepélyes Szentségkitételhez szolgáló baldachinnal, ezért nyer elhelyezést a szentély mélyében, uralkodó helyen, a Világ Királynőjének kimagasló szobra.

Oltár

A kápolna egyetlen oltára megfelelő nagyságban, márványból készül és körüljárható. Menzája kb. 3.50 m hosszú és kb. 95 cm magasan van a suppendaneum fölött.

Ereklye

Az oltármenzán mélyített helyre jut az elzárt ereklye.

Tabernákulum

A Tabernákulum kb. 50-60 cm szélességű, belső magassága kb. 60 cm, mélysége kb. 60-70 cm. A Szentszéktől elrendelt biztosító fémburkolata van. Kétszámyú, művészies kidolgozású, fémajtóval.

Gyertyatartók

Az oltármenza szabad tere a Tabernákulum előtt kb. 50 cm mély, a Tabernákulum mellett kb. 60 cm mély. A gyertyatartók számára kisebb emelvény szolgál. A gyertyatartók az oltár közepe felé emelkedők lehetnek, stílszerű nagyságban.

Oltár szobrai Evangélisták

Az oltárhoz hátul simulóan kiképzett postamenteken áll – a Tabernákulumtól jobbra és balra – a négy evangélistának a szobra, ismertető jelvényeikkel együtt, kb. 120 cm magasak, alapjaik pedig kb. 35 x 35 cm nagyságúak.

2 angyal

Az oltár mellett egy-egy elég nagy angyal áll kőoszlopon, kezükben gyertyatartó, amely sok gyertyának szolgál, s nyele a földig ér, ága pedig az angyalok feje fölé.

Baldachin

A Tabernákulum felett négy aranyos oszlopocskán nyitott baldachin nyugszik, amely felül a Világ Királynőjének hármas koronájában, mint kupolában csúcsosodik össze, és Szentségkitételnél a legméltóságosabb Oltáriszentség jól érvényesülő elhelyezését és szemléletét biztosítja, tehát kb. 1 m magas.

Világ Királynőjének a szobra

A szentély falának mélyében, mintegy fülkében nyer helyet a Világ Királynőjének, a Gyászoló (Engesztelő) Szűz Máriának könnyező, nagy szobra, amely uralkodóan érvényesül az egész szentély és kápolna felett, és 2 m-nél nem kisebb. Róla van elnevezve a kápolna. A szobor mellett két síró, gyászoló angyal álló szobra van, kissé távolabb állva, hozzá nem érve a Mária szoborhoz.

Fülke csillagablaka

A szoborcsoportozat befogadására magas és tágas fülke van kiképezve a szentély falában, a feszület magassága felett. A fülke a Mária szobornál jóval magasabb, és abban a szobor felett emberfejnagyságú, kis csillag alakú, színes üvegablak van, kettős üvegezéssel. Innen jut a napfény a szoborhoz.

Fülke üvegajtaja

A szoborfülkét hatalmas, kétszárnyú, középen zárható, csillagalakú kristály üvegajtó zárja el. A beüvegezett csillag közepén van a Mária-szobor két angyallal.

Feszület

A Világ Királynőjének szobra alatt áll az oltárhoz tartozó nagy feszület, a menzához erősítve. A baldachin fölött emelkedik ki. Corpusa: embernagyságú, kb. 160-180 cm, művészi kivitelben.

Oltárlépcsők

A szentélyben az oltárhoz három lépcső vezet kb. 14 x 35 cm méretekkel. Utánuk következik a suppedaneum kb. 14 cm magasságban, 4 m szélességben, 130 cm mélységben.

Szentkorona bordarózsa

A szentély mennyezetét keresztboltozat osztja négy részre úgy, hogy a sarkokból négy féloszlopot látunk összefutni, amelyeknek csúcspontjába a magyar Szentkorona kerül bordarózsaként. Jól láthatóan érvényesül gyönyörű kőmetszéssel kiképezve. Üregével a mennyezet közepéhez tapad, mintha azt tartaná.

Mennyezet falfestményei

A mennyezet boltozatának négy falmezőjébe engesztelő tárgykörű falfestmények jönnek. Mégpedig az oltár feletti részben, a hajó hosszával szemben XII. Pius pápa egész, álló alakjában, kitárt karokkal. Feje felett a címere.

Szentély szellőzője

A szentély is – a hajóhoz hasonlóan – mennyezeti szellőzést kap, de nem a Szentkorona bordarózsán keresztül. Kezelése esetleg a sekrestyéből.

Sekrestye

A szentély baloldala felé épül egy kis sekrestye, amelybe csak a szentélyből nyílik ajtó.

Tresor

A sekrestyében a pultokon és a szekrényeken kívül még a szentély falához állított ruhaszekrény kerül, amelyből a szentély főfalába rejtett és vasbeton burkolófalakkal biztosított kegy és értéktresor nyílik.

Térdeplő

Van benne egy jó térdeplőzsámoly, amelyhez imatábla tartozik, falra erősítve.

Mosdó

Mosdó is van a sekrestyében.

Szószék feljárója

A sekrestyéből nyílik a szószék feljárója kb. 80 cm karszélességben. A sekrestye világos, fűthető, szellőztethető, a kályha kéménye a pillérbe mehet ki. A sekrestye kis ablakai vasráccsal és hálóval biztosítandók.

WC

Pince

A sekrestyéből nyílik egy kis előtéren át egy WC, amely a külső falhoz csatlakozik. Előterében elhelyezhető egy kis vaslétra, amely alkalmas arra, hogy csapóajtón át levezessen a sekrestye alatti pincébe.

Falburkolat

A falsíkok burkolása a kápolna belsejében a következő:

A szentélyben fényezett, hófehér mészkőlap, amely márványszerű hatást gyakorol. A hajó oldalának falfelülete valami hasonló burkolást kap, de halványkék színben. Ha ez a burkolás csak később készülhet is el, a tervezésnél számítani kell rá, s egyelőre ideiglenes megoldású mázolás alkalmazható.

A kápolna külső fala nem meszelt, hanem az építési téglákat mutatja művészi elhelyezésben, gondos rajz alapján biztosított változatosságban, az oldalfelületek egyhangúságának megtörésére.

Különös gonddal biztosítandók a kápolna külső falrészeinek exponáltabb helyei, a lábazat, a lépcsők, az ablakkeretek, a nehéz kiképzésű párkányzatok és a falsarkok. Ha kőburkolat kerül alkalmazásra, az tetszetős színű legyen, fagyálló, kőfaragóval kidolgozható tagozatú kőből, szabályos és stílszerű kőmetszéssel.

Hasonló gonddal kell védeni a kápolna belsejében is a lábazatokat, falsarkokat és egyéb exponált helyeket.

Oltár és szobrainak anyaga

Az oltár és a lépcsők, amelyek hozzá vezetnek, a szobrok, márványból készülnek, az oltár padozatai betonalzatra helyezett kőlapokból, vagy márványzúzalék-lemezekből (legalább 40 x 40 cm méretekkel).

Az alapul szolgáló kő a padozatban a padozat! anyagból készített lemezzel burkolandó.

Padozati kő fedése

Az alapul szolgáló kő a padozatban a padozati anyagból készített lemezzel burkolandó.

Jelző lapsor

A kápolna belsejében a közlekedésre kijelölt utak szintén a padozati anyagból készült lemezekkel, de átlós kötésben, szőnyegszerűen kihangsúlyozandók.

Ablakok védelme

Páralecsapódás

A kápolna ablakai és rácsai nehéz vasszerkezetűek. Az ablakok mind ráccsal és háló védelmével bírnak, kettős üvegezésűek, és páralecsapódás levezetésére alkalmas szerkezettel vannak ellátva.

Tölgyfa

A bejárat egyetlen kapuja, valamint a sekrestye ajtaja, a gyóntatószékek, a sekrestye szekrényei, berendezési tárgyai és padlója a végleges kivitelezésnél tölgyfából készülnek.

 

Építési anyag

A kápolna építési anyaga a szokottnál biztosabb, igen erős, szilárd épületet biztosító anyag legyen az időjárás mostohasága és egyéb különleges szempontok miatt. Javításra hosszú ideig ne legyen szükség. Tehát fagyálló, kitűnő minőségű követ kell használni. Legjobbnak látszik a nagyon tartós, túlégetett csengő téglák felhasználása, cementes habarcs alkalmazásával.

A külső falsíkokon látható téglák színe és figurái változatos elrendezésben biztosítandók gondos rajz alapján, amely az előzetes tervezési munkálatok és megbeszélések egyik fontos tárgya.

Alapok

Talajszigetelés

A kápolna alapjai betonból, szükség szerint vasbetonból készülnek a kellő talajszigetelés biztosításával.

Boltozatok

A kápolna boltozatai vasbetonlemezekből készülnek, az osztó lisénákba és bordákba elhelyezett vasbeton övékkel. Vasbetonszerkezetek akár egy ennek méretezett koszorún, akár a lisénákba rejtett vasbeton oszlopokon nyugszanak. A boltozatok a padlástérben szervetlen és szigetelő anyagokból való burkolatot kapjanak a páralecsapódás meggátlására.

Tetőszerkezet

A kápolna tetőszerkezete erős főszaruzattal, függesztőműves és a boltozatra nem támaszkodó formában készüljön, pala vagy hasonló fedéssel, a szükséges bádogos munkákkal.

Sekrestye tetőzet

A sekrestyetetőzet szabad oldalain körül-ereszes módon oldandó meg. A kápolna körül széles, eresszel ellátott járda kerül.

A kápolna művészi kiképzése

A kápolna a művészet eszközeivel is az engesztelő lelkület felébresztésére törekszik, hogy látogatói bűntől megtisztult szívvel tökéletesen visszaadják Istennek önmagukat, övéiket, hazánkat és az egész világot.

Színezés

Míg a kápolna falburkolata márványszerű benyomást keltő fényezett mészkőlapokból el nem készül, addig a szentély fala hófehér, hajó falsíkjai pedig halványkék színezésű festést kapjanak. A hajó boltíves mennyezetén halványkék alapra kerül a festmény.

Festmények

A hajó boltíves mennyezetére a Szentháromság lesz festve.

A Szentháromság-kép világoskék alapon nyugodjon. A Szentlélek szimbóluma élő, tüzes valóságnak látszódjon. A Szentháromság körül arany csillagok ragyognak…, mintha a Szentlélektől elindítva röpültek volna ki.

Ez a nagy és gyönyörű festmény fenségesen érvényesüljön, mert minden engesztelés legmélyebb értelmére utal: Újjászületni a Szentháromság ölén.

A szentély

A szentély mennyezetének négy cikkelyében is képek lesznek: szemben a hajóval XII. Pius pápa képe, a többi háromban Jézust engesztelő jelenetek.

XII. Piust egész alakban, kitárt karokkal fessék. Fölötte címer legyen látható. Mintha a Szentatya is hívogatna a megbántott Istent engesztelni. Az engesztelő képek megoldása olyan legyen, hogy bűnbánatra, engesztelésre hangoljanak. Egyik ilyen jelenet így oldható meg: A Szűzanya egy emberi alakot, engesztelő lelket vezet Jézushoz, a szenvedő Jézushoz. A másik kettőn hasonló alapelgondolással 2-3 vagy több alak szerepeljen.

Üvegfestmények

Szent Mihály

Az összes ablakfestmények színes képek. Az oromhomlokzat nagy, csillagalakú rózsaablakának közepén Szent Mihály győzelmes alakja van festve színes képben.

Az arkangyal fejedelmi alakja lendülettel győzi le a sátánt. Körülötte ez a felírás legyen:

Felirat

KI OLYAN, MINT AZ ISTEN?

Az ablak kis csillagai felszólítást és biztatást fognak tartalmazni:

JÖJJETEK A MEGBÁNTOTT ISTENT ENGESZTELNI! ISTEN LEGYŐZI ELLENSÉGEIT!

Magyar szentek

A kápolna hajójának 3-3 ablaka színes alapon a magyar szenteket ábrázolja:

Jobbról:

1.   Piros alapon, de színes ábrázolással Szent Erzsébet

2.   Fehér alapon Árpádházi Szent Margit

3.   Zöld alapon szintén egy magyar női szent

Baloldalon, a szentély felől számítva:

1.   Piros alapon Szent István király

2.   Fehér alapon Szent László király

3.   Zöld alapon Szent Imre herceg

Szentély üvegfestményei

A szentély jobboldali ablaka a tékozló fiú képét, a baloldali Mária Magdolna alakját ábrázolja. Mindkét alaknak pápai sárga az alapszíne.

Felirat Magdolna képe alatt:

SOK BOCSÁJTATOTT MEG NEKI, MERT NAGYON SZERETETT!

A tékozló fiú képe alatt:

ATYÁM, VÉTKEZTEM AZ ÉG ELLEN ÉS TEELLENED!

Oltár

A szentélyben gyönyörű márványoltár álljon, hatalmas, csaknem életnagyságú feszülettel.

Szobrok

Az oltár nincs a falhoz építve. Színe: krémfehér, négy hófehér oszlop tartja. Márványból készült. Az oltáron a négy evangélista szobra nézzen a hajó felé. Kétoldalt pedig egy-egy angyal sokágú gyertyatartóval. A négy evangélista szobrát szimbólumaikkal együtt ábrázoljuk.

A gyertyát tartó angyalok kétoldalt oszlopon állnak, sokágú gyertyatartójuk nyele a lábukig ér, a fejük fölé nyúlnak az ágak. E szobrok elég nagyok.

Tabernákulum

A Tabernákulum egyszerű és gyönyörű legyen, külső és belső ajtóval ellátva. A külső szárnyas ajtó mögött egy rácsos ajtó zárja el az Oltáriszentségi Jézust.

A Tabernákulum belső, vasrácsos ajtaja mély gondolatot fejez ki. Különleges zárral záródó, mint az előkar vasrácsos ajtaja. Bizonyos liturgikus ájtatosságokat úgy is el lehessen végezni, hogy csak a külső ajtót nyissuk ki, s a rács mögött látjuk az Oltáriszentségi Jézust.

Baldachin

Az ünnepélyes Szentségkitétel trónusa négy aranyoszlopon nyugvó koronabaldachin: vagy a pápai, vagy a magyar Szentkorona, vagy a Szűzanya világkirálynői hármas koronája művészi kivitelben adja a kupolát.

Feszület

A feszület életnagyságúnál alig kisebb. A corpust csupa vér, csupa seb borítja, nagyon szenvedő alakban mutatja Jézust, véresen reális ábrázolással.

A kápolna olyan magas legyen, hogy az oltár fölött, a faltól valamivel távolabb épített oltár feszületé fölött, egy falmélyedésben a Gyászoló (Engesztelő) Szűzanya szép nagy szobra legyen látható két angyallal. A szoborcsoport-fülke hatalmas, csillagalakú üvegajtóval legyen elzárva. A szoborcsoport fölött pedig ugyancsak egy kis csillagalakú, színes üvegablak bocsássa be a felkelő nap fényét.

Gyászoló Szűzanya szobra

A Gyászoló (Engesztelő) Szűzanya szobra nagyon megható. Ruhája krémfehér, püspöklila, belül hermelinbéléses királynői palástját fekete fátyol fedi. Fejére a fátyolt tövisekből font koszorú erősíti. A Szűzanya földgömbön áll. A dicsőséges koronája előtte a földön, a jobb lába előtt. A földgömböt tövisek fonják körül, bűneink jeleként. Lábai mezítelenek, jobb lába a kígyó fején. Kezeit összekulcsolja, kissé oldalt (jobbra) tartja, így tekint le a tövisekkel teli földre. Szeméből mérhetetlen fájdalom sugárzik, fájdalom hatja át arcvonásait, de maga az összekulcsolt kéz is kifejezi a fájdalom mérhetetlen nagyságát. Szeme könnybeborult, arcán könnycseppek láthatók.

A Szűzanya mellett két angyal áll sötét ruhában, kezüket mellükön keresztben tartják, szemüket lesütik, mély, együttérző fájdalommal. A szobor kidolgozása egészen a spanyol szent szobrokra emlékeztet, egészen kidolgozott, élethű vonásokkal, színezéssel. A szoborfülkében a Szűzanya szobra fölött van elhelyezve az említett csillagablak. A szoborfülkét viszont hatalmas, csillagalakú üvegajtó zárja el a szentélytől. E csillagajtó rámája aranyozott, belőle aranysugarak törnek elő. Az oltár fölötti szoborfülke csillagalakját nagy aranysugarak emeljék ki.

A szentélyben a féloszlopokat összefogó magyar Szentkorona az építészet remeke legyen.

Szószék

A szószék egyszerű. Színe olyan, mint az oltáré. A szószék oldalán Péter és Pál apostolok mellképe között Jézus álló alakja látható szentséges Szívével. Egyik kezével az égre mutat, a másikkal a földre. Ez a felirat van elhelyezve:

NEMCSAK KENYÉRREL ÉL AZ EMBER, HANEM ISTEN IGÉJÉVEL IS! AKI TITEKET HALLGAT, ENGEM HALLGAT!

A betűk mintegy süllyesztettek, szürke vagy barna színűek. Szent Péternél a felirat:

NEKED ADOM AZ ÉN HATALMAMAT: AMIT MEGKÖTSZ A FÖLDÖN, MEG LESZ KÖTVE AZ ÉGBEN IS!

Felirat Szent Pál képénél:

SZEM NEM LÁTTA, FÜL NEM HALLOTTA…

A szószék baldachinja világoskék, mint a kápolna hajójának mennyezete. Gyönyörű, aranyszínű galamb szimbolizálja a Szentlelket. Ott lebeg mintegy a baldachin alatt, a pap feje fölött. Itt olvasható:

NE FÉLJETEK AZOKTÓL, AKIK A TESTET MEGÖLIK, HANEM FÉLJETEK A BŰNTŐL, AMELY A TESTTEL EGYÜTT A LELKET IS MEGÖLI.

Szentírási idézetek keltenek üdvös gondolatokat a kápolnában. Ilyen idézetek: MIT HASZNÁL AZ EMBERNEK… stb.

 

A kápolna kis harangja síró hanggal hívogassa a lelkeket!

Forrás: Szent József kiadó – Natália nővér I. kötet 202-216. oldal

 

 

„A Jóisten ugyanúgy elfogadja, ha a tisztítóhelyen lévő valamennyi lélekért tesz valamit, mintha egyetlen lélekért tenné, ha ön úgy irányítja a szándékát.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék