Életfelajánlás

2023. máj | engesztelés, felajánlás

„E kegykép, melyhez sok megtérés és imameghallgatás fűződik, a Szűzanya jelenése alapján készült. Szim­bolikusan így mutatta meg Szűzanyánk, mit kér tőlünk az ő Szent Fia: Adjuk át szívünket egészen Szűzanyá­nak és belehelyezi Jézus Szentségi Szívé­be, az Eucharisztiába, a szeretetegység középpontjába, hogy teljes önátadásunk egyesüljön Jézus áldozatával, és így szün­telenül folytatódjék Jézus megváltó mun­kája Isten dicsőségére és a lelkekért…

„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.”

(Jn 15-13)

ELŐSZÓ

Az életfelajánlás részesedés a megváltás munkájába. Jézus és Mária azt a lelket hívja erre a hivatásra, aki megérti a megváltás nagy misztériumát és vértanúi szerelemmel szereti Jézust. Aki fel tudja fogni, fogja fel! Jézus és Mária csendben, rejtve, szinte észrevétlenül dolgozik a lelkekben hatalmas kegyelmeivel. Csodálatos kisugárzását teljes egészében majd csak odaát látjuk. Lehet, úgy tűnik, hogy szürke hétköznapi életünkkel semmit sem tettünk, mégis Jézus keresztáldozatával egyesítve hatalmas kegyelmeket eszközöl ki a kárhozatba rohanó világnak és a lelkeknek.

Az életfelajánlás azt jelenti, hogy életünk a két legszentebb Szív tulajdona. Engesztelő imáinkat, szenvedéseinket, áldozatainkat a Szűzanya oda viszi ahol a legnagyobb szükség van rá. Lehet, hogy bűnös kapja meg a megtérés kegyelmét, lehet, hogy egy haldokló bűnös utolsó percében Istenhez tér, hogy el ne kárhozzon. Vagy egy ifjú lélek kapja meg a papi vagy szerzetesi hivatás kegyelmét.

Ezek a lelkek, akiket az életfelajánló megmentett, várni fogják odaát az örök hazában, hogy köszönetet mondjanak az életáldozat elvállalásáért.

A képhez tartozó magyarázat:

A Szűzanya átadja éle­tem felajánlását Szent Fiának, a képen „Szív”-vel szimbolizálva. Jézus szorosan tartja kezében és szüntelenül árasztja rá Szent Szívének valamint szeplőtelen Édesanyja Szívének kegyelmi hatását.

A Szűzanya dicsfényét képezik az önát­adott lelkek, akik a szeretet lángját sugá­rozzák ki a sötét világba. Ezáltal a hitet­lenség sötétségében tévelygő embertársa­iknak világítanak, hogy ők is megtalálják JÉZUST, a jó PÁSZTORT, és követhes­sék őt az úton, mely az Atyához vezet.”

A Szűzanya nagyon kéri azokat a lelkeket, akik naponta, vagy legalább egyszer egy héten szentáldozáshoz járulnak, hozzanak életáldozatot Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére, hogy azok el ne kárhozzanak, hanem legalább végső órájukban elnyerhessék az örök üdvösség kegyelmét. 

 ÉLETFELAJÁNLÁS A SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZÁNDÉKÁRA.

„Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei udvar előtt, a te szent Véred és kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, amíg élek, minden szentmisémet, szentáldozasomat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelesére, Anyaszentegyházunk egysegéért, szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért s az összes lelkekért a világ végezetéig.

Urunk Jézus, fogadd életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitartsak. Ámen.

1261/2000. Jóváhagyva, Székesfehérvár; 2000. október 8.
Nándor püspök

A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettei kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tiszta szándékú munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus Vérével és kínszenvedésével van felajánlva.

SZŰZANYA:

„Önátadástok kincsei, gyöngyszemei, tömjénként hullanak Szeplőtelen Szívemre, és innen édes illat­tal szállnak a dicsőséges Szentháromság színe elé a szent szándékok megvalósulásáért.

Anyaságom túlcsorduló szeretetével adom meg minden gyermekemet, amikor a felajánló ima után
3 Miatyánkot, 3 Üdvözlégyet és egy Dicsőséget el­imádkoztok, hogy a Szentlélek újra való kiáradását velem egyesülve leesdjétek a földre.”

Magasztalja lelkünk az Urat a Szűzanyával együtt mindörökre!

A SZŰZANYA ÖT ÍGÉRETE AZ ÉLETÁLDOZATOT HOZÓKNAK

 1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettől lángoló és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe.
 2.  Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által lek keket mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme kiterjed a világ végéig élő lelkekre.
 3. Családtagjaik közül senki nem kárhozik el, még akkor sem, ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből kiröppenne, megkapják lelkűk mélyén a tökéletes bánat kegyelmét.
 4. Életfelajánlásuk napján az esetleg a tisztítótűzben tevő családtagjaik kiszabadulnak.
 5. Haláluk óráján mellettük állok, és átviszem lelküket a dicsőséges Szentháromság elé, ahol az Úr által készített hajlékban vetem együtt fognak végnélkül örvendeni.

A SZŰZANYA: – „ÉLETÁLDOZATOT HOZÓ GYERMEKEIM!”

Tartsatok naponta bűnbánatot! Tartsatok naponta minden ember bűnéért is bűnbánatot! Ez folyton gyöngíti a gonosz lélek kísértő hatalmát, és segíti a bűn rabságában sínylődő lélek kiszabadulását.

Ha megszakítás nélkül gyakoroljátok a másokért végzett bűnbánat felindítását, az olyan, mint a pusztító bacilus terjedését meggátló folyamat. Megállítja a lélek fertőzését, megbetegedését, sőt halálát is. Íme micsoda természetfeletti erő rejlik a mély, szívből jövő bűnbánatban! Gyógyít, tisztít és életet ment.

Az egész emberiségért felindított bűnbánat mellett Szeplőtelen Szívemmel egyesülve is esedezzetek égig érő könyörgéssel bűnbocsánatért! Így lesztek Velem egyesülve mély és bensőséges segítőtársai Jézusnak az „emberhalászatban”. 

Bűnbánat felindítása az egész világ bűneiért

Jézusom, mindenek fölött szeretlek!
Irántad való szeretetből bánom minden bűnömet. Bánom az egész világ bűneit. Ó irgalmas szeretet!
Szeplőtelen Szívű Édesanyánkkal egyesülve ké­rek Tőled bocsánatot a magam- és embertestvére­im-, egészen a világ végéig elkövetett bűneiért.

Édes Jézusom! A Te Szent Sebeid érdemeivel egyesítve felajánlom életemet az Örök Atyának, a fájdalmas Szűzanya szándékai szerint.

Szűz Mária, Világ Királynője! Az emberiség Köz­benjárója! Megmentőnk és reményünk, könyö­rögj értünk! Amen.

ÉLetfelajánlás apostolai

MÁRIA DOLORESZ született: Krizsán Erzsébet szervita nővér életrajzából

1902. október 29-én születtem Párkány községben (most Szlovákiához tartozik) egyszerű, mélyen vallásos szülőktől. Hat testvér közül én, Erzsébet, az ötödik voltam.

Az Esztergom-vízivárosi zárdában jártam iskolába, kitűnő tanuló voltam. Már gyermekkoromban éreztem, hogy az Úr jegyesének hív, úgy is éltem a világban. A szerzetesrendek feloszlatása miatt rendbe nem léphettem, és csak 1992-ben tettem le az örök fogadalmat a szervita rendben.

Életem során már gyermekkoromtól fogva sokszor kaptam sugallatot és látomásokban is részesültem. Sugallataimban van úgy, hogy a Szűzanya szól titokzatosan, és van amikor a lelkek legfőbb Pásztora, az Úr Jézus szól hozzám.

Meghívás életáldozatra, életfelajánlás.

1954. Mária-év. Kelenvölgyi házunkban láttam az Úr Jézust, mint Jó pásztort. Láttam Jézust egy fénnyel átszőtt úton haladni, nyomában hófehér bárányokkal. A bárányok közül hol az egyik, hol a másik letért a fényes útról. Jézus ekkor pásztorbotjával gyengéden visszaterelte őket a helyes útra.

Ezután mélyen rámnézett és így szólt hozzám: „Gyermekem, kövess engem az Atyához vezető úton!” Életed minden megnyilvánulását, szentmiséidet, szentáldozásaidat, jócselekedeteidet, munkáidat, szenvedéseidet minden fönntartás nélkül add át Édesanyám Szeplőtelen Szívének szeretetével egyesülve szeretettől láncoló Szent Szívemnek. Általam eljut az Atyához, és Ő a Szentlélek által szétosztja annak kegyelmi erejét oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Megismertetem veled, hogy a velem és Édesanyámmal egyesült életáldozatot milyen szándékokra osztom szét a Szentlélek által:

 1.  A dicsőséges Szentháromság imádására és engesztelésére.
 2. Egyházam egységéért.
 3. Papjaimért, Krisztusba öltözött papi hivatásokért.
 4. A világ végéig élő összes lelkekért, hogy legalább életük utolsó órájában elnyerhessék a bűnbánat kegyelmet.

Az 1954-es Mária évben, már a látomás után, Jézusom és Szűzanyám egy papfiához küldött, (Váry József Bonajunkta atya, szervita szerzetes.) aki igen kedves volt az Úr előtt gyermekded és szelíd lelkülete miatt. A Szűzanya már előre jelezte a lelkében, hogy majd küld valakit hozzá, és ő vállalja el annak lelki vezetését, amit az atya meg is tett.

Ettől kezdve munkálkodott az életfelajánlás terjesztésében, megnyugtatott és bátorított, hogy minden az Úrtól van.

Az 1954-es Mária év számomra a nagy kegyelmek éve volt. Alig, hogy Váry atya lelki vezetése alá kerültem, súlyos beteg lettem. Étel nem maradt meg bennem, mindent kihánytam. Ez 40 napig tartott, csontbőrre lefogytam és kórházba kerültem. A kivizsgálás eredménytelen volt, mert a betegség okát nem találták meg. Úgy tűnt, hogy az utolsó napokat élem, olyan gyenge voltam. Kérésemre hazavittek. Az orvos szerint nem élem meg a másnapot.

Szentmisét fizettek értem Makkosmárián. A szentmise alatt, amit lelkiatyám mutatott be értem, csodálatosan meggyógyultam. Ez jegyzőkönyvezve van Makkosmárián a csodálatos gyógyulások között.

Jegyzet: Az 1990-es évektől sok és nehéz betegségekkel látogatta meg az Úr, melyek közül a legnehezebb a vakság volt. Lelkileg-testileg sokat szenvedett, teljes értékű életáldozatot hozott.

 1. május 28-án halt meg 96 éves korában.

VÁRY JÓZSEF BONAJUNKTA OSM életrajzából

 1. szeptember 9-én Újszentivánon születtem. Áldott jó édesanyám hétéves korában agyhártyagyulladás következtében hallását elvesztette. Amikor szíve alatt hordozott, azt kérte az Úrtól és égi Édesanyánktól, hogy a születendő gyermeke fiú legyen, és pap. Kérése meghallgatásra talált. Szeptember 15-én, fájdalmas Szűzanyánk ünnepén kereszteltek Szőregen.

Gimnáziumi tanulmányaimat Szegeden kezdtem el, majd 1928-tól, az ötödik gimnáziumtól 4 évig Nagykanizsán a piarista gimnáziumba jártam, és itt is érettségiztem. Hála az isteni Gondviselésnek, hogy igazi szerzetesi nevelésben részesültem.

Papi hivatásom már gyermekkoromban jelentkezett, ifjúkoromban pedig el sem tudtam képzelni mást. Ferences szerettem volna lenni, Assisi Szent Ferenc volt a példaképem. Az áldott emlékű ferences Cziijék atya azt mondta: „Nem, Istennek más tervei vannak veled!”. Mivel nagyon szerettem a Fájdalmas Szűzanyát, a szerviták rendjébe léptem be. Pappá szentelésem kegyelmi napja 1939. június 24.

Szentelésem után Makóra kerültem a fiúkollégiumba. 1950-ben Pestre helyeztek, 1951-től pedig Makkosmária kegyhely lett a következő szolgálati helyem. Harminc évet töltöttem ott Isten kegyelméből.

 1. július 28-án keresett fel Krizsán Erzsébet. Tőle tudtam meg, mennyire fontos az „életfelajánlás” és mennyi kegyelmet nyerhetünk általa. Életfelajálásomat Jézus és a Szűzanya szándékai szerint 1954. augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén tettem le. Ettől kezdve életem főfeladata az életfelajánlás terjesztése lett.

1981-ben nyugdíjba mentem és Kelenvölgybe költöztem az Úr akaratából. Ebbe a házba, ahol a Szűzanya kérte Erzsébettől az életfelajánlást, és ahol többször megjelent nekem is.

Jegyzet: Váry atya itt is folytatta pasztorációs tevékenységét. Misézett, gyóntatott Albertfalván, az egyetemi templomban és otthon.

 1. március 2-án halt meg.

forrás és további üzenetek: Életfelajánlás füzet – Szervita Nővérek Budapest 2001.

 

„Az Oltáriszentség előtt. Nézze, milyen egyedül van Jézus! Többen lehetnének itt most, ha kicsit több jóakarat lenne bennük. Mégis mekkora a közömbösség… még a szerzetesek körében is! Urunk erre nagyon érzékeny. Legalább ön szeresse e méltatlan lelkek helyett, így kárpótolja a jóságos Jézust a közömbösségükért!”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék